Primăria Mangalia: Pe durata stării de alertă, ne putem deplasa fără declarație doar în oraș și stațiuni, până la Olimp

0
700

În aten­ția locu­i­to­ri­lor muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia!

Pe dura­ta stă­rii de aler­tă, ne putem depla­sa fără decla­ra­ție doar în oraș și sta­țiuni, până la Olimp. În afa­ra gra­ni­țe­lor Uni­tă­ții Admi­nis­tra­tiv-Teri­to­ri­a­le (UAT), se poa­te ieși doar cu decla­ra­ție. Cine doreș­te, poa­te pri­mi ast­fel de for­mu­la­re la sedi­i­le muni­ci­pa­li­tă­ții.

În insti­tu­ți­i­le publi­ce și toa­te spa­ți­i­le închi­se, putem intra doar cu mas­ca de pro­tec­ție și res­pec­ta­rea dis­tan­ței fizi­ce. Pri­mă­ria Man­ga­lia ofe­ră, gra­tu­it, măști reu­ti­li­za­bi­le, tutu­ror locu­i­to­ri­lor ora­șu­lui. Res­pec­tați măsu­ri­le de pro­tec­ție și regu­li­le de igie­nă, pen­tru a nu apă­rea noi cazuri de infec­tări, în comu­ni­ta­tea noas­tră. Până acum, în Man­ga­lia au fost cel mult 10–12 cazuri de infec­tări, aces­tea fiind asimp­to­ma­ti­ce sau ușoa­re și deja vin­de­ca­te. În ora­șul nos­tru nu a exis­tat trans­mi­te­re intra-comu­ni­ta­ră și spe­răm să nu avem nici de acum înco­lo. 

MN: 2 Mai, Vama Veche și Hagieni apar­țin de UAT Lima­nu, așa că pen­tru a vă dela­sa în aces­te loca­li­tăți, de la Man­ga­lia, este nevo­ie de decla­ra­ție! La fel, spre 23 August sau Albești.

DECLARAȚIA PE PROPRIE RĂSPUNDERE pen­tru depla­sa­rea în afa­ra loca­li­tă­ții — Sta­re de aler­tă. Des­car­că mode­lul actu­a­li­zat

Citiți și: Depla­sa­rea în inte­ri­o­rul Zonei Metro­po­li­ta­ne Con­stan­ța este per­mi­să fără decla­ra­ție pe pro­prie răs­pun­de­re. Ce loca­li­tăți cuprin­de ZMC — https://bit.ly/2zOvmFe.


Man­ga­lia News, 19.05.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply