Primăria Mangalia asfaltează trotuarele din cartierul ”Coloniști”

0
371

În aceas­tă peri­oa­dă, Pri­mă­ria Man­ga­lia are în deru­la­re un pro­iect de moder­ni­za­re și înfi­in­ța­re a tro­tu­a­re­lor, în car­ti­e­rul de case al ora­șu­lui. Pro­iec­tul finan­țat din buge­tul local pre­ve­de rea­bi­li­ta­rea și asfal­ta­rea tro­tu­a­re­lor exis­ten­te, pre­cum și cre­a­rea de tro­tu­a­re noi, pe stră­zi­le unde aces­tea nu au exis­tat până acum. Potri­vit decla­ra­ți­i­lor pri­ma­ru­lui Radu Cris­ti­an, lucră­ri­le de rea­bi­li­ta­re și asfal­ta­re a tro­tu­a­re­lor în car­ti­e­rul ”Colo­niști” au înce­put încă de anul tre­cut, însă fir­ma care avea în exe­cu­ție con­trac­tul de lucrări a pără­sit șan­ti­e­rul, după fina­li­za­rea deco­per­tă­rii tro­tu­a­re­lor, invo­când moti­ve teh­ni­ce și de per­so­nal.

”Am fost nevo­iți să reluăm pro­ce­du­ra lega­lă de lici­ta­ție, atri­bu­i­re și exe­cu­ție a lucră­ri­lor, ast­fel că am rein­trat în teren la înce­pu­tul aces­tui an. Acum lucrăm în ritm sus­ți­nut pe stră­zi­le cu tro­tu­a­re deja deco­per­ta­te, iar apoi vom intra pe stră­zi­le unde nu au exis­tat tro­tu­a­re până acum”, a expli­cat edi­lul.

Con­form docu­men­ta­ți­ei teh­ni­ce, se moder­ni­zea­ză sau se înfi­in­țea­ză tro­tu­a­re pe urmă­toa­re­le străzi: Mun­te­ni­ei, Ghe­or­ghe Nețoi, Oprea Cru­șo­vea­nu, Ion Mecu, G‑ral Vâr­te­ja­nu, G‑ral Boe­res­cu, Cri­nu­lui, Bd-ul Cal­la­tis, M.I.Dobrogeanu, Horia, Cloș­ca și Cri­șan, Gării, 1 Mai, Dumi­tru Ana, Ghe­or­ghe Doja, Simion Băr­nu­țiu, Mai­or Giu­răs­cu, Eze­ru­lui, Wal­ter Mără­ci­nea­nu, Avram Ian­cu, Mai­or Șon­țu, Mol­do­vei, Basa­ra­biei, Cri­șa­nei, Transil­va­niei, Transil­va­niei Alee, Pan­duri, Gri­viței, Buco­vi­nei, Deme­tri­os Cal­la­tia­nul, Sf. Apos­tol Andrei, Mara­mu­re­șu­lui, Bana­tu­lui, Olte­ni­ei, Mărăști, 1 Mai, 9 Mai, Anton Pann, Ale­ea Anton Pann, 11 Iunie 1848, Mihai Vitea­zu, Alee Acces 1, Alee Acces 2. Tot în acest car­ti­er, se înlo­cu­iesc sem­ne­le de cir­cu­la­ție, se lățesc tro­tu­a­re­le (unde este cazul) și se lucrea­ză la ame­na­ja­rea spa­ți­i­lor verzi din peri­me­trul aces­to­ra.

Radu Cris­ti­an a mai spus că, în pre­zent, Pri­mă­ria lucrea­ză la docu­men­ta­ți­i­le nece­sa­re pen­tru atra­ge­rea fon­du­ri­lor guver­na­men­ta­le sau euro­pe­ne, într-un pro­iect de asfal­ta­re a tutu­ror stră­zi­lor din car­ti­e­rul de case, după fina­li­za­rea bran­șa­men­te­lor la rețe­le­le de uti­li­tăți publi­ce (gaz, apă-canal, ENEL).


Man­ga­lia News, 22.05.2020. (Comu­ni­cat pri­mit de la Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply