Primăria Mangalia asfaltează 17 străzi din oraș, cu bani europeni, printr-un proiect diferit de cel din Saturn [galerie FOTO]

0
200

”Pri­mă­ria a înce­put asfal­ta­rea stră­zi­lor din oraș, cu bani euro­peni. Pro­iec­tul este dife­rit de cel din Saturn (finan­tat tot din fon­duri UE) și pre­ve­de moder­ni­za­rea unui număr de 17 străzi, inclu­siv tro­tu­a­re­le afe­ren­te. Con­form docu­men­ta­ți­ei teh­ni­ce, se fre­zea­ză stra­tul de uzu­ră al asfal­tu­lui (aprox. 10 cm) și se toar­nă un nou covor asfal­tic, iar pe tro­tu­a­re se montea­ză pave­le.

Din păca­te, în tim­pul lucră­ri­lor, am des­co­pe­rit că une­le străzi (Mun­ci­to­ru­lui, Ion Cre­an­ga și alte­le) au mari pro­ble­me la fun­da­ție, din cau­za infil­tra­ți­i­lor de la țevi­le de apă rece, spar­te sau din cau­za lucră­ri­lor de mân­tu­ia­lă, de acum 15–20 de ani. De ace­ea, a tre­bu­it să refa­cem inclu­siv fun­da­ția, aco­lo unde a fost cazul, iar aces­te lucrări nepre­vă­zu­te au întâr­zi­at tur­na­rea covo­ru­lui asfal­tic și au pre­su­pus cos­turi supli­men­ta­re, din buge­tul local.

Până acum s‑a asfal­tat stra­da Por­tu­lui (de la inter­sec­ția cu DN39, până în Por­tul Turis­tic), pre­cum și str. Liber­tă­ții (între Țepeș Vodă și Mihai Vitea­zul). Astăzi, este închis tra­fi­cul pe str. Mihai Vitea­zu (între Sos. Con­stan­ței și Liber­tă­ții), în vede­rea pre­gă­ti­rii tera­sa­men­tu­lui pen­tru asfal­ta­re.

Con­ti­nu­ăm pe toa­te stră­zi­le cuprin­se în pro­iect, cu lucrări la străzi și tro­tu­a­re. Vă voi infor­ma, per­ma­nent, des­pre sta­di­ul lucră­ri­lor și stră­zi­le închi­se pen­tru asfal­ta­re. Ne cerem scu­ze pen­tru discon­for­tul cre­at pe dura­ta lucră­ri­lor!” (Radu Cris­ti­an, pe Fb).


Man­ga­lia News, 21.05.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele