Președintele Academiei Române, Ioan-Aurel Pop, le cere guvernanților redeschiderea activităților culturale. „Un popor nu poate trăi fără cultură”, spune istoricul

0
318

Ioan-Aurel Pop, pre­șe­din­te­le Aca­de­mi­ei Româ­ne: „Dacă ni se tot spu­ne că ne îmbol­nă­vim și murim toți, nu vom depăși aceas­tă pan­de­mie!” Apel către auto­ri­tăți.

Am lucrat foar­te mult la biro­ul meu, în ulti­me­le două luni. Din acest punct de vede­re a fost bine pen­tru mine, ca isto­ric. Din punct de vede­re soci­al a fost foar­te greu, a fost o situ­a­ție nefi­reas­că fiind­că oame­nii sunt făcuți să stea unii cu alții, să soci­a­li­ze­ze. Ne adap­tăm măsu­ri­lor, dar tre­bu­ie să exis­te echi­li­bru”, spu­ne fos­tul rec­tor al Uni­ver­si­tă­ții Babeș-Bolyai.

Isto­ri­cul a avut un punct de vede­re ferm, în pri­vin­ța unor măsuri res­tric­ti­ve lua­te de sta­tul român.

​A le fixa bătrâ­ni­lor ore de ieși­re în lesă, a le con­strui țar­curi, a‑i des­păr­ți com­plet de lume, este absurd. Ome­nia nu le‑o puteți dis­tru­ge și nici păta, deo­a­re­ce o au din bel­șug și o revar­să neîn­ce­tat asu­pra aces­tei lumi bol­na­ve”, a fost una din­tre reac­ți­i­le aca­de­mi­cia­nu­lui, într-un moment în care per­soa­ne­le de pes­te 65 de ani nu aveau voie să iasă din case decât în inter­va­lul 11:00 – 13:00.

Am mili­tat pen­tru neac­cep­ta­rea dis­cri­mi­nă­rii. Via­ța este la fel de pre­ți­oa­să la ori­ce vâr­stă și nu se pot face dis­cri­mi­nări pe cri­te­rii de vâr­stă, chiar sub pre­tex­tul apă­ră­rii inte­re­su­lui unor cate­go­rii care ar putea fi mai afec­ta­te decât alte­le. Mor la fel de mulți bătrâni și în afa­ra pan­de­mi­ei. Acum, dacă tot se face o rela­xa­re, să ne gân­dim și la alte aspec­te, nu doar de tera­se, mall-uri, ci și la lumea artis­ti­că”, spu­ne aca­de­mi­cia­nul, pen­tru actualdecluj.ro.

Artiș­tii trec printr‑o peri­oa­dă foar­te grea, tea­tre­le, artiș­tii, acto­rii. Este vară. Altă­da­tă se făceau spec­ta­co­le în aer liber, oame­nii pot sta dis­tan­țați. Auto­ri­tă­ți­le tre­bu­ie să se gân­deas­că la toa­te cate­go­ri­i­le care tre­bu­ie să tră­i­as­că. Dacă oprim ori­ce acti­vi­ta­te nu ajung veni­tu­ri­le, iar cri­za eco­no­mi­că se adân­ceș­te. Eu am îndem­nat la mai mul­tă pru­den­ță și la con­sul­ta­rea unor foruri care se pri­cep, inclu­siv la con­sul­ta­rea Aca­de­mi­ei Româ­ne, fiind­că resur­se sunt. Avem depar­ta­men­te de viru­so­lo­gie, bio­lo­gie celu­la­ră, bio­chi­mie, chi­mie, Aca­de­mia are Spi­ta­lul Eli­as și spe­cia­liști care pot da un sfat, la nevo­ie, în legă­tu­ră cu aceas­tă peri­oa­dă”, ada­u­gă Ioan-Aurel Pop.

Citiți con­ti­nu­a­rea în actualdecluj.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply