Polaris M Holding Mangalia salubrizează zonele adiacente ghenelor și platformelor de deșeuri [Foto/VIDEO]

0
394

Pola­ris M Hol­ding Man­ga­lia a dema­rat o acțiu­ne de salu­bri­za­re a zone­lor adia­cen­te ghe­ne­lor și plat­for­me­lor de deșe­uri. Urma­re a înche­ie­rii res­tric­ți­i­lor de a nu pără­si locu­in­țe­le, pro­ba­bil că foar­te mulți oameni au decis să cure­țe prin curți/case, iar deșe­u­ri­le rezul­ta­te au fost depo­zi­ta­te, nu toc­mai nor­mal, pe jos, pe lân­gă ghene. 

”Rea­min­tim ceta­te­ni­lor că, pen­tru deșe­uri pro­ve­ni­te din constructii/demolari, vege­ta­le, sau alte tipuri de dese­uri nepe­ri­cu­loa­se, cu excep­tia celor mena­je­re, pot inche­ia un con­tract cu soci­e­ta­tea de salu­bri­za­re si, în baza unei comenzi, vor bene­fi­cia de reci­pien­ti colec­tori de tip benă (mare sau mică), pen­tru depo­zi­ta­rea aces­to­ra. Se evi­tă ast­fel ima­gi­nea dezo­lan­tă cre­a­tă prin depo­zi­ta­rea necon­for­mă a deșe­u­ri­lor pe lân­gă ghe­ne, dar și discon­for­tul cre­at pen­tru cei din jur”. 

Mul­țu­mim, pe aceas­tă cale, tutu­ror cetă­țe­ni­lor care res­pec­tă medi­ul și pe cei din jur, nea­run­când hao­tic deșe­u­ri­le, în pădu­re, pe câmp sau pe lân­gă ghe­ne­le de gunoi”. 

Ing. Flo­rin Jia­nu, direc­to­rul Pola­ris M Hol­ding Mangalia.


Man­ga­lia News, 22.05.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply