PLATFORMA DIGITALIADA E MINUNATĂ!’ Un articol scris de prof. Camelia Nicoleta Alexandru, de la Școala Gimnazială “George Coșbuc”, 23 August, județul Constanța [VIDEO]

0
457

GO AHEAD: Con­ti­nu­ăm seria Cău­tăm SUPEREROI, cu arti­co­lul scris de doam­na pro­fe­soa­ră Came­lia Nico­le­ta Ale­xan­dru, care pre­dă Mate­ma­ti­că, la Școa­la Gim­na­zi­a­lă Geor­ge Coș­buc”, în comu­na 23 August, Con­stan­ța.

PLATFORMA DIGITALIADA E MINUNATĂ!

În aces­te zile, la Școa­la Gim­na­zi­a­lă ”Geor­ge Coș­buc”, din comu­na 23 August, jud. Con­stan­ța, când nu putem lucra în cla­se, sun­tem onli­ne cu ele­vii. Folo­sim Plat­for­ma Digi­ta­li­a­da (în lim­ba româ­nă), plat­for­ma WebEx și apli­ca­ți­i­le ofe­ri­te de par­te­ne­rii inter­națio­nali Kaho­ot, Qui­z­ziz, Socra­ti­ve.

În școa­la noas­tră se deru­lea­ză pro­iec­tul Digi­ta­li­a­da, iar eu am înce­put lec­ți­i­le onli­ne de când s‑a lan­sat plat­for­ma Digi­ta­li­a­da, mai exact în luna noiem­brie a anu­lui 2019. Chiar dacă nu ne întâl­nim la școa­lă, ele­vii noș­trii au avan­ta­jul de a rezol­va și încăr­ca teme, dau tes­te la care pri­mesc rezul­ta­te în timp real si bine­in­te­les, stu­di­a­ză lec­ți­i­le onli­ne. Toa­te aces­tea cu aju­to­rul Plat­for­mei Digi­ta­li­a­da.

Acum ele­vii intră si pot rezol­va tes­te­le pro­pu­se de mine, aces­ta fiind unul din­tre avan­ta­je­le aces­tei plat­for­me. Ast­fel, ele­vii pot exer­sa pe ceea ce pro­pun pro­fe­so­rii pe care ii au la cla­sa. Mai mult de atat, stu­di­em folo­sind lec­ți­i­le exis­ten­te din plat­for­mă, bine­in­te­les, con­form pro­gra­mei șco­la­re. În cadrul anu­mi­tor cur­suri, ata­șez și mici fil­mu­le­țe ce pre­zin­tă mate­ria într‑o manie­ra mult mai amu­zan­tă si une­ori sim­pli­fi­cat, însa ele­vul la rân­dul său poa­te să tri­mi­tă un mesaj sub for­ma unui docu­ment pen­tru a con­tri­bui la manie­ra în care este pre­zen­ta­tă infor­ma­ția pen­tru a‑și expri­ma necla­ri­tă­ți­le.

Manie­ra de a lucra este una sim­plă și rapi­dă: în momen­tul în care ele­vul lucrea­ză tes­tul pe plat­for­mă, eu îl corec­tez de aca­să și plat­for­ma îi tri­mi­te rezul­ta­tul auto­mat. În plus, una din­tre actiu­ni­le care îi incân­tă pe copii este ace­ea ca pot refa­ce tes­te­le pen­tru a‑și îmbu­nă­tăți cunoș­tin­țe­le acu­mu­la­te si pen­tru a exer­sa de ase­me­nea si manie­ra de a lucra onli­ne.

Plat­for­ma ofe­ră posi­bi­li­ta­tea ele­vi­lor de a scrie rezol­va­rea unei pro­ble­me pe foa­ie, să o foto­gra­fi­e­ze și să ata­șe­ze fiși­e­rul. Ast­fel, pot moni­to­ri­za cu ușu­rin­ță ce a lucrat fie­ca­re și în felul aces­ta să apre­ciez acti­vi­ta­tea fie­că­rui elev. Mai mult de atat, aceas­tă acti­vi­ta­te onli­ne poa­te fi moni­to­ri­za­tă și de părinți, deo­a­re­ce aces­tia sunt si ei înro­lați în plat­for­mă și au con­tact per­ma­nent cu acti­vi­ta­tea ele­vi­lor.

Feli­cit toți copi­ii care au lucrat în aces­te zile difi­ci­le. Este un efort uri­aș din ambe­le păr­ți, dar și un bine pe care ni‑l ofe­rim reci­proc. Inte­rac­țiu­nea uma­nă este indis­pen­sa­bi­lă! Dar, ne adap­tăm din mers și găsim solu­ții!

Școa­la con­ti­nuă! Împre­u­nă sun­tem puter­nici și cre­a­tivi!

Prof. Came­lia Nico­le­ta Ale­xan­dru, 20 mai 2020.


Man­ga­lia News, 22.05.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply