Patru sfaturi esențiale pentru amenajarea zonei de dining într-un mod original

0
286

Patru sfa­turi esen­ți­a­le pen­tru ame­na­ja­rea zonei de dining într-un mod ori­gi­nal.

Dacă ai șan­sa de a avea o zona de dining la tine aca­să, nu uita să o ame­na­jezi așa cum tre­bu­ie, ținând cont de câte­va deta­lii sem­ni­fi­ca­ti­ve. Este impor­tant ca acest loc să gene­re­ze o atmosfe­ră pri­mi­toa­re, care îmbie la rela­xa­re, armo­nie și voie bună. Dacă ești la înce­put de drum în ceea ce pri­veș­te deco­ra­rea aces­tui spa­țiu, ia în cal­cul o serie de idei care te pot aju­ta în acest pro­ces.

Iată 4 sfa­turi esen­ți­a­le pen­tru ame­na­ja­rea zonei de dining într-un mod ori­gi­nal!

Masa

Ale­ge­re unei mese este esen­ți­a­lă, fiind­că setea­ză din start aspec­tul pre­do­mi­nant. În func­ție de for­ma pe care o pre­feri, poți opta pen­tru vari­an­te pătra­te, drept­un­ghiu­la­re sau rot­un­de. Fie­ca­re în par­te are o geo­me­trie spe­cia­lă, care ofe­ră un fee­ling dife­rit – de ace­ea, este bine să-ți orien­tezi aten­ția către cele care te atrag din punct de vede­re vizu­al. Spa­ți­ul pro­priu-zis, pe care îl ai la dis­po­zi­ție, este un alt fac­tor pe care tre­bu­ie să‑l iei în cal­cul. Dacă îți ame­na­jezi zona de dining în living sau în bucă­tă­rie, peri­me­trul poa­te fi mai res­trâns decât în cazul unui loc sepa­rat, des­ti­nat aces­tui lucru.

Sca­u­ne­le

Desig­nul sca­u­ne­lor are un efect con­si­de­ra­bil asu­pra ansam­blu­lui este­tic final. Bine­în­țe­les, în pri­mul rând, aces­tea tre­bu­ie să fie como­de, pen­tru a oferi un grad mare de con­fort. În al doi­lea rând, sti­lul este extrem de impor­tant – for­ma și culoa­rea sunt cri­te­rii căro­ra tre­bu­ie să le acorzi o aten­ție deo­se­bi­tă. Poți opta pen­tru mode­le cla­si­ce sau moder­ne, care să pună în valoa­re toa­tă încă­pe­rea. Dacă nu știi de unde să începi, cli­ck aici, pen­tru a vedea câte­va pro­pu­neri. Vei găsi, cu sigu­ran­ță, nuan­țe cro­ma­ti­ce ine­di­te, care să adu­că un plus de culoa­re și ori­gi­na­li­ta­te spa­ți­u­lui tău de dining. 

Cor­pu­ri­le de ilu­mi­nat

Cor­pu­ri­le de ilu­mi­nat schim­bă com­plet ambien­tul came­rei în care sunt ampla­sa­te, fiind­că lumi­na este un deta­liu impor­tant în ori­ce încă­pe­re. Ale­ge pro­du­se care se potri­vesc cu res­tul obiec­te­lor de mobi­li­er și care au efect pe toa­tă supra­fa­ța. Exis­tă nenu­mă­ra­te pro­du­se inte­re­san­te, din­tre care poți selec­ta can­de­la­bre, apli­ce, lămpi art nou­veau, spo­turi și mul­te alte arti­co­le, care vor com­ple­ta între­gul con­cept vizu­al. 

Desig­nul

Atunci când îți mate­ria­li­zezi ide­i­le, punând în prac­ti­că toa­te ini­ția­ti­ve­le cre­a­ti­ve pe care le ai în mate­rie de ame­na­jări inte­ri­oa­re, fă în așa fel încât totul să fie uni­tar. Sunt anu­mi­te gre­șeli pe care le poți face și care pot influ­en­ța nega­tiv aspec­tul final. Adop­tă un stil uni­form, care să se regă­seas­că în toa­te obiec­te­le și acce­so­ri­i­le pe care le vei folo­si – ana­li­zea­ză ten­din­țe­le cro­ma­ti­ce și geo­me­tri­ce, pen­tru a reu­și să cre­ezi un design omo­gen.

Așa­dar, deco­ra­rea zonei de dining poa­te fi o pro­vo­ca­re, însă, o poți depăși cu suc­ces, dacă ai în vede­re câte­va noțiuni de bază. Lasă-ți ima­gi­na­ția să zbo­a­re și găseș­te cele mai bune solu­ții, pen­tru a putea ame­na­ja un spa­țiu ine­dit și ori­gi­nal, care va atra­ge toa­te pri­vi­ri­le! Vei vedea că o încă­pe­re bine mobi­la­tă este un drum sigur către armo­nie și bunăs­ta­re, pen­tru tine și pen­tru cei dragi ție! (sursa foto: pixabay.com).


Man­ga­lia News, 16.05.2020. ℗.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply