OFICIAL | Unde și în ce condiții sunt obligatorii masca de protecție și măsurarea temperaturii | Ce categorii sunt exceptate | Ce amenzi poți primi

0
133

Oda­tă cu intra­rea în vigoa­re a legii pen­tru Sta­rea de Aler­tă, poli­ţi­ş­tii pot da şi amenzi, pen­tru neres­pec­ta­rea res­tri­cţi­i­lor. Iar de mier­curi, 20 mai, au fost sta­bi­li­te şi obli­ga­ţi­i­le pe care le au cetă­ţe­nii, de la pur­ta­rea măş­tii de pro­te­cţie, la tri­a­jul epi­de­mi­o­lo­gic.

Con­form Ordi­nul Comun Minis­te­rul Sana­ta­tii – Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Inter­ne pen­tru pre­ve­ni­rea con­ta­mi­nă­rii cu viru­sul SARS CoV‑2, pe dura­ta stă­rii de aler­tă, mas­ca de pro­tec­ție tre­bu­ie pur­ta­tă în ori­ce spa­țiu public închis, spa­ții comer­ci­a­le, mij­loa­ce de trans­port în comun și la locul de mun­că, pe toa­tă dura­ta pre­zen­ței în ori­ca­re din spa­ți­i­le închi­se ale incin­tei.

Con­form Arti­co­lu­lui 66 din Legea Stă­rii de aler­tă 55 din 15.05.2020, con­tra­ven­ți­i­le sunt pre­vă­zu­te cu amenzi între 500 și 2500 lei.


Obli­ga­ti­vi­ta­tea pur­tă­rii măș­tii de pro­tec­ție, a tri­a­ju­lui epi­de­mi­o­lo­gic și dez­in­fec­ta­rea obli­ga­to­rie a mâi­ni­lor, pen­tru pre­ve­ni­rea con­ta­mi­nă­rii cu viru­sul SARS CoV‑2 pe dura­ta stă­rii de aler­tă, 20 mai 2020.

Nelu Tăta­ru, minis­trul Sănă­tă­ții a apro­bat Ordi­nul Comun MS-MAI pri­vind insti­tu­i­rea obli­ga­ti­vi­tă­ții pur­tă­rii măș­tii de pro­tec­ție, a tri­a­ju­lui epi­de­mi­o­lo­gic și dez­in­fec­ta­rea obli­ga­to­rie a mai­ni­lor, pen­tru pre­ve­ni­rea con­ta­mi­nă­rii cu viru­sul SARS CoV‑2 pe dura­ta stă­rii de aler­tă

Con­form docu­men­tu­lui, pe peri­oa­da stă­rii de aler­tă, mas­ca de pro­tec­ție tre­bu­ie pur­ta­tă în ori­ce spa­țiu public închis, spa­ții comer­ci­a­le, mij­loa­ce de trans­port în comun și la locul de mun­că, pe toa­tă dura­ta pre­zen­ței în ori­ca­re din spa­ți­i­le închi­se ale incin­tei.

Când eşti scu­tit să porţi mas­ca de pro­te­cţie

În func­ție de eva­lu­a­rea ris­cu­lui efec­tu­at de medi­cul de medi­ci­na mun­cii al uni­tă­ții sau a medi­cu­lui de medi­ci­nă șco­la­ră, după caz, pot exis­ta une­le excep­ții, ast­fel:

a) anga­ja­tul este sin­gur în birou, sau se află minim 2 m între per­soa­ne­le din acel birou, cu con­di­ția aeri­si­rii came­rei, cel puțin la două ore și se asi­gu­ră dez­in­fec­ția supra­fe­țe­lor;

b) per­soa­na sufe­ră de boli care afec­tea­ză capa­ci­ta­tea de oxi­ge­na­re;

c) per­soa­na des­fă­șoa­ră acti­vi­tați fizi­ce inten­se și/sau în con­di­ții de mun­că soli­ci­tan­te (tem­pe­ra­turi ridi­ca­te, umi­di­ta­te cres­cu­ta etc);

d) pre­zen­ta­to­rii TV și invi­ta­ții aces­to­ra, cu con­di­ția res­pec­tă­rii dis­tan­ței de 3 metri între per­soa­ne;

e) vor­bi­torii în public, cu con­di­ția res­pec­tă­rii dis­tan­ței de 3 metri;

f) ele­vii / stu­den­ții, doar în tim­pul ore­lor de curs, dacă se res­pec­tă dis­tan­ța­rea cores­pun­ză­toa­re;

g) copi­ii cu vâr­sta mai mică de 5 ani.

Anga­ja­to­rul sau con­du­că­to­rul insti­tu­ți­ei are obli­ga­ția de a ela­bo­ra pro­pri­i­le pro­ce­duri pe baza eva­luă­rii de risc pen­tru fie­ca­re anga­jat, în func­ție de pro­gra­mul de lucru, spe­ci­fi­cul acti­vi­tă­ții des­fă­șu­ra­te, struc­tu­ra orga­ni­za­tori­că, struc­tu­ra incin­tei.

Medi­cii de medi­ci­na mun­cii vor face eva­lu­a­rea de risc și vor emi­te reco­man­dări pri­vind nece­si­ta­tea pur­tă­rii măș­tii pen­tru anga­jați, iar res­pon­sa­bi­lul SSM va face instru­i­rea anga­ja­ți­lor în ceea ce pri­veș­te secu­ri­ta­tea și sănă­ta­tea în mun­că.

Reguli de folo­si­re a măș­tii de pro­tec­ție

Măș­ti­le sunt efi­cien­te dacă sunt folo­si­te în com­bi­na­ție cu cură­ța­rea frec­ven­tă a mâi­ni­lor cu solu­ție pe bază de alco­ol sau cu apă și săpun. Mai exact, îna­in­te de a uti­li­za mas­ca, mâi­ni­le tre­bu­ie igie­ni­za­te (cu solu­ție pe bază de alco­ol sau cu apă și săpun). Mas­ca de pro­tec­ție tre­bu­ie să aco­pe­re atât gura cât și nasul și să fie schim­ba­tă o dată la 4 ore sau ori de câte ori aceas­ta s‑a umezit sau s‑a dete­ri­o­rat;

Mas­ca nu se atin­ge în tim­pul pur­tă­rii, iar în cazul atin­ge­rii măș­tii, mâi­ni­le tre­bu­ie igie­ni­za­te cu solu­ție pe bază de alco­ol sau cu apă și săpun.

După uti­li­za­re, mas­ca se arun­că de înda­tă într-un spa­țiu spe­cial ame­na­jat, pre­fe­ra­bil cu capac, ope­ra­țiu­ne urma­tă de igie­ni­za­rea mâi­ni­lor. NU se reco­man­dă reu­ti­li­za­rea măș­ti­lor medi­ca­le.

Măș­ti­le neme­di­ca­le se spa­lă zil­nic la o tem­pe­ra­tu­ră de 60- 90 C și se cal­că cu fier de căl­cat pre­vă­zut cu abur, la tem­pe­ra­tu­ră maxi­mă.

Pen­tru copi­ii cu vâr­sta de 5 ani sau mai mare este reco­man­da­tă pur­ta­rea măș­ti­lor neme­di­ca­le (din mate­ri­al tex­til);

În cazul apa­ri­ți­ei febrei / tusei / stră­nu­tu­lui, pur­ta­rea măș­tii este reco­man­da­tă în ori­ce cir­cum­stan­ță (ex: în spa­ți­i­le des­chi­se, la domi­ci­liu).

Docu­men­tul ela­bo­rat de către spe­cia­liș­tii în sănă­ta­te publi­că din cadrul Minis­te­ru­lui Sănă­tă­ții și Insti­tu­tu­lui Națio­nal de Sănă­ta­te Publi­că pre­ve­de și reguli pri­vind tri­a­jul per­soa­ne­lor pen­tru acce­sul într‑o incin­tă.

Ast­fel, pe dura­ta stă­rii de aler­tă se insti­tu­ie obli­ga­ti­vi­ta­tea insti­tu­ți­i­lor și auto­ri­tă­ți­lor publi­ce, ope­ra­to­ri­lor eco­no­mici și pro­fe­si­o­niș­ti­lor de a orga­ni­za acti­vi­ta­tea ast­fel încât să se asi­gu­re la intra­rea în sediu efec­tu­a­rea tri­a­ju­lui epi­de­mi­o­lo­gic și dez­in­fec­ta­rea obli­ga­to­rie a mâi­ni­lor în con­di­ți­i­le și cu res­pec­ta­rea Instruc­țiu­ni­lor gene­ra­le pri­vind măsu­ri­le de igie­nă.

In acest con­text, pen­tru per­so­na­lul anga­jat, la acce­sul în sedi­ul unității/instituției, este obli­ga­to­riu tri­a­jul epi­de­mi­o­lo­gic și dez­in­fec­ta­rea mâinilor.Triajul nu impli­că înre­gis­tra­rea date­lor cu carac­ter per­so­nal.

Tri­a­jul epi­de­mi­o­lo­gic con­stă în:

a) măsu­ra­rea tem­pe­ra­tu­rii prin ter­mo­me­tru non­con­tact (tem­pe­ra­tu­ra înre­gis­tra­tă nu tre­bu­ie să depă­șeas­ca 37,3 C);

b) obser­va­rea sem­ne­lor și simp­to­me­lor res­pi­ra­to­rii (de tipul: tuse frec­ven­tă, stră­nut frec­vent, sta­re gene­ra­lă modi­fi­ca­tă);

c) dacă tem­pe­ra­tu­ra înre­gis­tra­tă depă­șeș­te 37,3 C, se reco­man­dă repe­ta­rea măsu­ră­rii tem­pe­ra­tu­rii, după o peri­oa­dă de 2–5 minu­te de repa­us.

d) dacă se con­sta­tă men­ți­ne­rea unei tem­pe­ra­turi mai mare de 37,3 C sau/și pre­zen­ța altor simp­to­me res­pi­ra­to­rii, per­soa­na este îndru­ma­tă către medi­ul de fami­lie în vede­rea efec­tuă­rii unui con­sult medi­cal:

– dacă se înca­drea­ză în defi­ni­ția de caz sus­pect COVID 19, medi­cul de fami­lie îi va reco­man­da tes­ta­rea pen­tru dia­gnos­ti­ca­rea infec­ți­ei cu viru­sul SARS-CoV‑2;

– dacă nu se înca­drea­ză în defi­ni­ția de caz sus­pect COVID 19, medi­cul de fami­lie va sta­bili dia­gnos­ti­cul.

Medi­cul de medi­ci­na mun­cii va avea obli­ga­ția moni­to­ri­ză­rii stă­rii de sănă­ta­te a anga­ja­ți­lor, va face instru­i­rea anga­ja­ți­lor în ceea ce pri­veș­te SSM (Secu­ri­ta­tea și Sănă­ta­tea în Mun­că), dar și eva­lu­a­rea ris­cu­lui pen­tru a deci­de dacă sunt și alte zone unde nu este obli­ga­to­rie mas­ca.

Per­soa­ne­le cu func­ție de con­du­ce­re din fie­ca­re uni­ta­te (șefii de struc­tu­ră) au res­pon­sa­bi­li­ta­tea de a efec­tua tri­a­jul obser­va­țio­nal al anga­ja­ți­lor din sub­or­di­nea direc­tă.

Pen­tru alte per­soa­ne decât per­so­na­lul anga­jat:

(1) Este per­mis acce­sul într‑o incin­tă doar pen­tru per­soa­ne­le care au moti­ve jus­ti­fi­ca­te.

(2) În cazul în care este nece­sa­ră doar pre­da­rea unor docu­men­te, cole­te, etc, aceas­ta se va rea­li­za în afa­ra incin­tei, direct per­soa­nei căre­ia îi sunt des­ti­na­te, cu res­pec­ta­rea măsu­ri­lor de pre­ve­ni­re a con­ta­mi­nă­rii cu viru­sul SARS-CoV‑2

(3) Dacă este nece­sar acce­sul în incin­tă, este obli­ga­to­riu tri­a­jul epi­de­mi­o­lo­gic și dez­in­fec­ta­rea mâi­ni­lor. Tri­a­jul nu impli­că înre­gis­tra­rea date­lor cu carac­ter per­so­nal.

(4) Tri­a­jul epi­de­mi­o­lo­gic con­stă în:

a) măsu­ra­rea tem­pe­ra­tu­rii prin ter­mo­me­tru non­con­tact (tem­pe­ra­tu­ra înre­gis­tra­tă nu tre­bu­ie să depă­șeas­ca 37,3 C);

b) obser­va­rea sem­ne­lor și simp­to­me­lor res­pi­ra­to­rii (de tipul: tuse frec­ven­tă, stră­nut frec­vent, sta­re gene­ra­lă modi­fi­ca­tă);

c) dacă tem­pe­ra­tu­ra înre­gis­tra­tă depă­șeș­te 37,3 C, se reco­man­dă repe­ta­rea măsu­ră­rii tem­pe­ra­tu­rii, după o peri­oa­dă de 2–5 minu­te de repa­us;

d) dacă se con­sta­tă men­ți­ne­rea unei tem­pe­ra­turi pes­te 37,3 C sau/și pre­zen­ța altor simp­to­me res­pi­ra­to­rii, per­soa­nei nu i se per­mi­te acce­sul în incin­tă;

e) dacă tem­pe­ra­tu­ra înre­gis­tra­tă nu depă­șeș­te 37,3 C și nu pre­zin­tă alte simp­to­me res­pi­ra­to­rii, se per­mi­te acce­sul în incin­tă, prin pre­lu­a­rea aces­tu­ia de la intra­re de către un anga­jat, cu înre­gis­tra­rea biroului/camerei/ depar­ta­men­tu­lui unde va mer­ge.

Măsu­ri­le vor fi apli­ca­te ime­di­at după publi­ca­rea Ordi­nu­lui de minis­tru în Moni­to­rul Ofi­ci­al.


Man­ga­lia News, 21.05.2020. (sur­sa: Minis­te­rul Sănă­tă­ții).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele