Oare, numai hotelierii trebuie să aibă parte de înţelegere, turiştii nu?” — Mesajul unor turiști, adresat hotelierilor de pe litoral

0
499

Oare, numai hotelierii trebuie să aibă parte de înţelegere, turiştii nu?”

În ulti­me­le săp­tămâni, am publi­cat mai mul­te arti­co­le des­pre șan­sa neaș­tep­ta­tă pe care lito­ra­lu­lui nos­tru o are în acest an. Da, poa­te deve­ni prin­ci­pa­la des­ti­na­ție esti­va­lă a turiș­ti­lor români. Ana­li­ze­le s‑au bazat pe stu­dii rea­li­za­te la nivel euro­pean, dar și pe decla­ra­ți­i­le unor mana­geri de hotel care au înte­les că este momen­tul să se rein­ven­te­ze, să ofe­re ser­vi­cii impe­ca­bi­le pen­tru a nu le mai da turiș­ti­lor români oca­zia de a excla­ma “dar uite cum este la greci sau la bul­gari”. Cum pădu­re fără uscă­tu­ri nu prea am întâl­nit nici­u­nul din­tre noi, în urmă cu câte­va zile, am pri­mit mesa­jul unor turiști români care, de 12 ani, își petrec vacan­ța pe lito­ra­lul nos­tru. Am ales să public acest mesaj, cu acor­dul turiș­ti­lor, pen­tru a da un exem­plu de CUM NU TREBUIE TRATAT UN CLIENT.

În loc să se bucure că sunt turişti care, niciun moment nu s‑au gândit să renunţe la rezervare şi să păstreze preţul convenit iniţial, au speculat momentul şi au spus: Da, reprogramăm, dar cu un preţ mai mare”.

Pen­tru noi, fami­lie com­pu­să din soţ-soţie, turis­mul româ­nesc a repre­zen­tat şi repre­zin­tă sin­gu­ra opţiu­ne în ulti­mii 12 ani, pen­tru că ne pla­ce în ţară. Dorim să vă ară­tăm cum a înţe­les hote­lul unde aveam rezer­va­re să ne repro­gra­meze (pen­tru că toţi hote­li­e­rii doresc repro­gra­ma­re, nu?) Am rezer­vat încă din luna ianu­a­rie o came­ră la un hotel de 4 ste­le din Man­ga­lia (nu‑i vom scrie nume­le), pen­tru un sejur de 14 nopţi, cu mic dejun şi şez­lon­guri inclu­se. Rezer­va­rea am făcut‑o prin e‑mail, după ce am soli­ci­tat ofer­ta, direct de la hotel (înce­pând din 22 iunie 2020). Cum hote­lul nu avea ofer­ta ear­ly-boo­king, nu am obţi­nut vreo redu­ce­re, ci doar o noap­te în plus adă­u­ga­tă seju­ru­lui nos­tru.

Totu­şi, pen­tru dura­ta des­tul de mare a seju­ru­lui, cei de la hotel au fost dră­gu­ţi şi ne-au ofe­rit o came­ră mai mare, cu cana­pea, la preţ de came­ră mai mică; am achi­tat un avans de 1000 lei pen­tru sejur. Urma­re a izbu­c­ni­rii epi­de­mi­ei, am soli­ci­tat hote­lu­lui repro­gra­ma­rea seju­ru­lui, pen­tru că nici nu ne-am gân­dit vreo cli­pă să renu­nţăm şi să cerem avan­sul îna­poi. Hote­lul a repro­gra­mat seju­rul, înce­pând cu 26 iulie. Până aici, totul ok, aşa cum ar tre­bui, nor­mal, să fie. Dar, nici vor­bă ca preţul total să fie ace­la­şi, pen­tru că seju­rul nu mai înce­pe în iunie ci în iulie, ofer­ta de 6 plus 1 gra­tis nu mai exis­tă, iar preţul total, bine­înţe­les că este mult mai mare. Prin urma­re, ca să nu renu­nţăm la vacanţă, am redus seju­rul la 12 nopţi şi am con­fir­mat noua rezer­va­re.

Raportul este realizat de IRI Travel care a verificat serviciile all inclusive pe care le oferă hotelierii din România, Bulgaria, Turcia și Grecia.

Dacă toţi hote­li­e­rii vor pro­ce­da ast­fel, să nu se aştep­te ca turi­ş­tii să-şi menţi­nă rezer­vă­ri­le.  În mod cert, mulţi le vor anu­la şi vor cere banii îna­poi. În loc să se bucu­re că sunt turi­şti care niciun moment nu s‑au gân­dit să renu­nţe la rezer­va­re şi să păs­tre­ze preţul con­ve­nit ini­ţi­al, au spe­cu­lat momen­tul şi au spus: Da, repro­gra­măm, dar cu un preţ mai mare”.

În această situaţie cu totul ieşită din comun, pe care nimeni nu putea să o prevadă, nu ar trebui să fie bătut în cuie preţul camerelor, pentru iulie şi august”.

Citiți con­ti­nu­a­rea arti­co­lu­lui pe funkytravel.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply