Noi măsuri în sprijinul beneficiarilor programului Start-Up Nation, ediția 2018

0
194

Noi măsuri în spri­ji­nul bene­fi­ci­a­ri­lor pro­gra­mu­lui Start-Up Nation, edi­ția 2018.

Minis­te­rul Eco­no­mi­ei, Ener­gi­ei şi Mediu­lui de Afa­ceri a decis pre­lun­gi­rea cu trei luni a peri­oa­dei până la care bene­fi­ci­a­rii pro­gra­mu­lui Start-Up Nation pot depu­ne cere­ri­le de plată/rambursare afe­ren­te dosa­re­lor de finan­ța­re admi­se în limi­ta buge­tu­lui. Con­form pre­ve­de­ri­lor Ordi­nu­lui Minis­tru­lui Eco­no­mi­ei, Ener­gi­ei și Mediu­lui de Afa­ceri nr. 902/23.04.2020, cere­ri­le de plată/rambursare se pot depu­ne până cel târ­ziu la data de 28 sep­tem­brie 2020.

MEEMA a adop­tat aceas­tă nouă deci­zie pen­tru con­tra­ca­ra­rea efec­te­lor eco­no­mi­ce ale inter­dic­ți­i­lor impu­se prin decre­ta­rea pre­lun­gi­rii stă­rii de urgen­ță asu­pra între­prin­de­ri­lor mici şi mij­lo­cii bene­fi­ci­a­re ale pro­gra­mu­lui Start-Up Nation.

Con­ti­nu­ăm, ast­fel, adop­ta­rea unor noi măsuri de sus­ți­ne­re a eco­no­mi­ei și ne orien­tăm, acum, în mod spe­cial pen­tru a‑i pro­te­ja pe antre­pre­no­rii bene­fi­ci­ari ai pro­gra­me­lor deru­la­te de Minis­te­rul Eco­no­mi­ei, Ener­gi­ei şi Mediu­lui de Afa­ceri. Dorim să repor­nim eco­no­mia trep­tat şi să ajun­gem la nive­lul pe care l‑am avut îna­in­te, iar IMM-uri­le repre­zin­tă moto­rul mediu­lui de afa­ceri, fiind cele care au o con­tri­bu­ție impor­tan­tă la bunul mers al eco­no­mi­ei”, a decla­rat Vir­gil Popes­cu.

Deci­zi­i­le lua­te pen­tru limi­ta­rea răs­pân­di­rii coro­na­vi­ru­su­lui SARS-CoV‑2 pot avea ca efect neim­ple­men­ta­rea pla­nu­ri­lor de afa­ceri și blo­ca­rea acti­vi­tă­ții între­prin­de­ri­lor finan­ța­te prin nere­a­li­za­rea inte­gra­lă a achi­zi­ți­ei ele­men­te­lor de cost apro­ba­te prin acor­dul de finan­ța­re. Tot ca urma­re a aces­tor deci­zii, ter­me­nul de efec­tu­a­re a chel­tu­ie­li­lor și de depu­ne­re a cere­rii de eli­be­ra­re a aju­to­ru­lui de mini­mis era insu­fi­cient pen­tru relan­sa­rea eco­no­mi­ei româ­nești.

Con­form art. 6.8 alin (5) din Sche­ma de aju­tor de mini­mis din cadrul  Pro­gra­mu­lui Start–Up Nation, edi­ția 2018, “În maxim 1 an de la intra­rea în vigoa­re a acor­du­lui de finan­ța­re, dar nu mai târ­ziu de 28 iunie al anu­lui urmă­tor sem­nă­rii acor­du­lui de finan­ța­re pen­tru dosa­re­le admi­se în buget și 15 noiem­brie al anu­lui urmă­tor sem­nă­rii acor­du­lui de finan­ța­re pen­tru dosa­re­le admi­se în afa­ra buge­tu­lui și care intră la finan­ța­re în urma eli­be­ră­rii de buget, bene­fi­ci­a­rul este obli­gat să efec­tu­e­ze chel­tu­ie­li­le şi să depu­nă docu­men­ta­ţia afe­ren­tă cere­rii de plată/rambursare la sedi­ul AIMMAIPE”.

Ast­fel, prin Ordi­nul nr. 902, ter­me­nul a fost pre­lun­git de la data de 28 iunie 2020 până la 28 sep­tem­brie 2020, cu men­ți­ne­rea con­di­ți­ei de maxim 1 an de la intra­rea în vigoa­re a acor­du­lui de finan­ța­re. ATENTIE: Peri­oa­da stă­rii de urgen­ță NU se ia în cal­cu­lul ter­me­nu­lui de 1 an!


Man­ga­lia News, 01.05.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply