NATURAL MODCREATIE VESTIMENTARA UNICAT SI DE SERIE, CASA DE MODE

0
715

NATURAL MOD MANGALIA — CREAȚIE VESTIMENTARĂ UNICAT ȘI DE SERIE, CASĂ DE MODE.

Îndrăz­nim să spu­nem că 20 de ani de impli­ca­re pe pia­ța de modă din Româ­nia, ne ofe­ră sub­stra­tul pe care Natu­ral Mod vi se pre­zin­tă, astăzi, cu o nouă față. Curi­o­zi­ta­tea este cea care ne face să stu­di­em pro­pri­e­tă­ți­le mate­ri­a­le­lor tex­ti­le și ne dă cer­ti­tu­di­nea de a selec­ta mereu cele mai potri­vi­te mate­ri­a­le, în pro­ce­sul de con­fec­țio­na­re a arti­co­le­lor noas­tre ves­ti­men­ta­re.

Tipo­lo­gia cor­pu­lui uman ne ofe­ră fle­xi­bi­li­ta­tea de a croi tipa­re vari­a­te, care să scoa­tă în evi­den­ță fru­mu­se­țea fie­că­rei per­soa­ne. Ima­gi­na­ția lăsa­tă libe­ră în explo­ra­re ne con­du­ce spre acea cre­a­ție care pre­su­pu­ne uni­ci­ta­te.

Puse împre­u­nă, ca într-un puz­z­le, carac­te­ris­ti­ci­le cre­ea­ză ceea ce cunoști deja sub nume­le Natu­ral Mod!

Creăm mode­le noi de ținu­te, con­fec­țio­năm arti­co­le ves­ti­men­ta­re la coman­dă sau în cola­bo­ra­re cu cli­en­tul, ofe­rim con­si­li­e­re în cre­a­rea pro­du­se­lor. Comer­ci­a­li­zăm o gamă lar­gă de arti­co­le, tip offi­ce, ele­gant sau sport, adec­va­te pen­tru fie­ca­re vâr­stă în par­te şi ţinând cont de pre­fe­rinţe.

Par­te­ne­ri­a­te­le cu nume­roa­se­le fir­me din Româ­nia ne dau oport­u­ni­ta­tea de a sta­bili noi direc­ții în stra­te­gia de bază și de a ino­va în acord cu tim­pu­ri­le. Prin­ci­pi­ul pre­țu­ri­lor de pro­du­că­tor sunt cele care ne fac ale­ge­rea pre­fe­ra­tă a cli­en­ți­lor.

Și pen­tru că Made in Roma­nia este solu­ția corec­tă pen­tru a asi­gu­ra un cadru sus­te­na­bil indus­tri­ei de fashion, con­ti­nu­ăm să cre­dem în cre­a­ti­vi­ta­tea și pro­fe­sio­na­lis­mul Natu­ral Mod!

Ale­ge ace­le momen­te în care fire­le se între­pă­trund atât de iscu­sit, încât tu vei fi, natu­ral, uni­că! (NATURAL MOD & Nico­le­ta Năs­ta­se, pe Face­bo­ok).

A ale­ge o pie­să care să rezis­te tren­du­lui pri­mă­va­ră / toam­nă 2020, poa­te fi o pro­vo­ca­re! Chic, stre­et sty­le este ceea ce ţi se potri­veş­te în ori­ce moment al zilei. Pes­te tri­cou, sau rochie uni, devi­no uni­că, cu un pro­dus uni­cat!

Vino în maga­zi­nul Natu­ral Mod — cre­a­ție ves­ti­men­ta­ră și des­co­pe­ră toa­te arti­co­le­le uni­cat din Colec­ția 2020!
____________________
🛒 Natu­ral Mod Man­ga­lia
📌 Str. Ște­fan cel Mare, nr.3, Bl.11, par­ter
☎️ 0743 335 181
Luni — vineri: 10.00–19.00; sâm­bă­tă: 10.00 — 14.00.

MN: Aici puteți vedea seri­a­lul nos­tru cu Pre­zen­tări de cre­a­ții ves­ti­men­ta­re pen­tru femei și băr­bați, rea­li­za­te de NATURAL MOD Man­ga­lia

NATURAL MOD Man­ga­lia | Cre­a­ție ves­ti­men­ta­ră | NOUTATI, UNICATE (1)


Man­ga­lia News, 27.05.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply