Modificări la emiterea Certificatelor de Situație de Urgență, în favoarea operatorilor economici. Se include și luna aprilie ca bază de raportare pentru diminuarea veniturilor sau încasărilor

0
141

Exe­cu­ti­vul a adop­tat, la pro­pu­ne­rea Minis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei, Ener­gi­ei și Mediu­lui de Afa­ceri, modi­fi­ca­rea și com­ple­ta­rea regle­men­tă­ri­lor pri­vind eli­be­ra­rea Cer­ti­fi­ca­te­lor de Situ­a­ție de Urgen­ță prin inclu­de­rea lunii apri­lie ca bază de rapor­ta­re pen­tru dimi­nu­a­rea veni­tu­ri­lor sau înca­să­ri­lor ope­ra­to­ri­lor eco­no­mici.

Reve­nim asu­pra meto­do­lo­gi­ei de eli­be­ra­re a Cer­ti­fi­ca­te­lor de Situ­a­ţie de Urgenţă, lăr­gi­nd aria de apli­ca­bi­li­ta­te pen­tru a veni în sprii­j­nul ope­ra­to­ri­lor a căror acti­vi­ta­te a fost afec­ta­tă de cri­za gene­ra­tă de răs­pân­di­rea coro­na­vi­ru­su­lui SARS–CoV‑2. În tot acest timp, de la lan­sa­rea plat­for­mei csu.prevenire.gov.ro, am păs­trat un dia­log des­chis cu aceş­tia şi le-am ascul­tat pro­pu­ne­ri­le, pe care, iată, astăzi le inclu­dem în legi­sla­ţie. Ne dorim ca un număr cât mai mare de ope­ra­tori eco­no­mici afla­ţi în difi­cul­ta­te să intre în pose­sia unui ast­fel de cer­ti­fi­cat, care să le per­mi­tă rein­tra­rea în cir­cu­i­tul eco­no­mic şi con­ti­nu­a­rea acti­vi­tă­ţii, fie­ca­re din­tre ei repre­zen­tând un pion în relan­sa­rea eco­no­mi­ei româ­neşti”, a spus minis­trul Vir­gil Popes­cu.

Actul nor­ma­tiv modi­fi­că art. 3 al OUG 33/2020 pri­vind une­le măsuri fis­ca­le și modi­fi­ca­rea unor acte nor­ma­ti­ve și art. 6, lit. a) din OUG 37/2020 pri­vind acor­da­rea unor faci­li­tăți pen­tru cre­di­te­le acor­da­te de insti­tu­ții de cre­dit și insti­tu­ții finan­ci­a­re neban­ca­re anu­mi­tor cate­go­rii de debi­tori, cu modi­fi­că­ri­le si com­ple­tă­ri­le ulte­ri­oa­re, intro­du­când luna apri­lie în des­cri­e­rea con­di­ți­i­lor de soli­ci­ta­re a Cer­ti­fi­ca­tu­lui de Situ­a­ție de Urgen­ță.

”Tot­o­da­tă, am mai pre­lun­git cu 12 luni de la data emi­te­rii, vala­bi­li­ta­tea docu­men­te­lor emi­se pe peri­oa­da situ­a­ți­ei de urgen­ță, în baza arti­co­lu­lui 10 al Ordo­nan­ței Mili­ta­re nr. 4, de către Cen­trul de Cer­ce­tări Ști­in­ți­fi­ce Medi­co-Mili­ta­re, Cen­trul de Cer­ce­ta­re Ști­in­ți­fi­că pen­tru Apă­ra­re CBRN1 și Eco­lo­gie, Agen­ția de Cer­ce­ta­re pen­tru Teh­ni­că și Teh­no­lo­gii Mili­ta­re și Insti­tu­tul Națio­nal de Cer­ce­ta­re Dezvol­ta­re Medi­co-Mili­ta­ră „Can­ta­cu­zi­no”, la soli­ci­ta­rea ope­ra­to­ri­lor eco­no­mici, pen­tru avizarea/autorizarea mate­ri­a­le­lor, com­po­nen­te­lor, echi­pa­men­te­lor și dis­po­zi­ti­ve­lor medi­ca­le nece­sa­re pen­tru pre­ve­ni­rea și com­ba­te­rea răs­pân­di­rii, pre­cum și pen­tru tra­ta­men­tul infec­ți­ei cu viru­sul SARS-CoV‑2, res­pec­tiv a bio­ci­de­lor”, a decla­rat minis­trul Eco­no­mi­ei, Ener­gi­ei și Mediu­lui de Afa­ceri.


Man­ga­lia News, 11.05.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele