Ministrul Economiei: Furnizorii de gaze fac o golănie, cu preţurile din ofertele pe care le trimit în prezent clienţilor

0
299

Minis­trul Eco­no­mi­ei: Fur­ni­zo­rii de gaze fac o golă­nie, cu preţu­ri­le din ofer­te­le pe care le tri­mit în pre­zent cli­enţi­lor!

Prac­ti­ca actu­a­lă a fur­ni­zo­ri­lor de gaze natu­ra­le de a tri­mi­te cli­enţi­lor ofer­te de con­trac­te pen­tru peri­oa­da de după libe­ra­li­za­rea pieţei la un preţ simi­lar cu cel din con­trac­te­le ante­ri­oa­re este o golă­nie, în con­di­ţi­i­le în care preţul de achi­zi­ţie al gaze­lor de către fur­ni­zori va fi mult mai mic, după libe­ra­li­za­re, este de păre­re minis­trul Eco­no­mi­ei, Ener­gi­ei şi Mediu­lui de Afa­ceri, Vir­gil Popes­cu.

Ceea ce fac fur­ni­zo­rii în momen­tul de faţă — să tri­mi­tă ofer­te (pen­tru peri­oa­da de după 1 iulie 2020, când se libe­ra­li­zea­ză pia­ţa gaze­lor natu­ra­le, n.r.), ‘sem­na­ţi cu noi’, că vă ţinem preţul con­stant, even­tu­al vi‑l mai scă­dem cu 1–2‑3 lei, iar mi se pare o golă­nie, ca să‑i spun tot aşa, pen­tru că nu poţi să vii în acest pro­gram de Gas Pro­gram­me Relea­se, în care tu (fur­ni­zo­rii de gaze, n.r.) nu cum­peri gazul la 25 (de lei/MWh, n.r.), dar îl cum­peri la 28, la 30 de lei, deci cu mult sub preţul cu care îl cum­pă­rai, şi tu menţii preţul către cli­en­tul cas­nic sau către cli­en­tul indus­tri­al care îţi este cap­tiv la ace­la­şi preţ. Ori acest lucru nu se poa­te întâm­pla, acest lucru nu va rămâ­ne aşa, o să am o întâl­ni­re cu fur­ni­zo­rii, să le explic că redu­ce­rea sau cel puţin par­te din redu­ce­rea preţu­lui la achi­zi­ţie să se regă­seas­că în preţul con­su­ma­to­ru­lui”, a afir­mat Vir­gil Popes­cu, scrie Ager­pres.

Minis­trul Ener­gi­ei a susţi­nut că, în ulti­mă instanţă, Guver­nul poa­te inter­ve­ni pen­tru limi­ta­rea ada­o­su­ri­lor comer­ci­a­le prac­ti­ca­te de fur­ni­zo­rii de gaze natu­ra­le, pe baza Legii Con­cu­renţei.

Citiți con­ti­nu­a­rea pe www.wall-street.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply