Miercuri se întrerupe curentul electric în unele zone din municipiul Mangalia. Vezi și Programul întreruperilor din regiunea Dobrogea

0
516

Pro­gra­mul între­ru­pe­ri­lor în regiu­nea Dobro­gea Mai 25, 2020 Mai 31, 2020.

E‑Distribuţie Dobro­gea a redus pe cât posi­bil numă­rul între­ru­pe­ri­lor pro­gra­ma­te pen­tru buna admi­nis­tra­re și func­țio­na­re a rețe­lei de dis­tri­bu­ție a ener­gi­ei elec­tri­ce, pen­tru a mini­mi­za discon­for­tul cli­en­ți­lor. Lucră­ri­le au fost redu­se la cele care sunt nece­sa­re pen­tru a asi­gu­ra capa­ci­ta­tea rețe­lei de a func­țio­na și a ali­men­ta cli­en­ții cu ener­gie elec­tri­că în bune con­di­ții, con­form pre­ve­de­ri­lor din Decre­tul pre­șe­din­te­lui Româ­ni­ei nr. 195/16.03.2020, publi­cat în Moni­to­rul Ofi­ci­al al Româ­ni­ei nr. 212/16.03.2020.

Regre­tăm neplă­ce­ri­le resim­ți­te de cli­enți în cazu­ri­le în care aces­te lucrări, efec­tu­a­te pen­tru a pre­ve­ni even­tu­a­le pro­ble­me în ali­men­ta­re, per­tur­bă tem­po­rar acti­vi­tă­ți­le aces­to­ra. Cola­bo­răm cu auto­ri­tă­ți­le loca­le, dar și cu alte uti­li­tăți, pen­tru a mini­mi­za impac­tul.

Urmă­toa­re­le între­ru­peri se vor rea­li­za pen­tru a asi­gu­ra capa­ci­ta­tea rețe­lei de a func­țio­na și ali­men­ta cli­en­ții în bune con­di­ții.

Mier­curi, 27 Mai 2020:

Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, cu bloc M6, sca­ra A, B; bloc M7, scãri­le A, B, C; bloc M8, scãri­le A, B; bloc M9, scãri­le A, B; bloc M10; bloc M1, scãri­le A, B; bloc M2, scãri­le A, B; bloc M3, scãri­le A, B; bloc M4, scãri­le A, B; bloc M5, scãri­le A, B; bloc C22, scãri­le A, B; Coa­for; Cro­i­to­rie — SC Avȃn­tul, res­pec­tiv Maga­zin Profi – între­ru­pe­re tota­lã. 10:30 — 12:30.

Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, cu strã­zi­le: Dobro­gei, Sfan­tul Apos­tol Andrei, bloc Polux, Hotel Rion si strã­zi­le: Buco­vi­nei, Oituz, Mara­mu­re­su­lui, Basa­ra­biei, Transil­va­niei și Deme­tri­os Cal­la­tia­nul – între­ru­pe­re tota­lã. 12:30 — 14:00.

Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, cu blo­cu­ri­le OS7b, scãri­le A, B; bloc OS7a, scãri­le A, B; bloc P1, scãri­le A, B, C; bloc P2, scãri­le A, B, C; bloc P3, scãri­le A, B, C; bloc ANL; stra­zi­le: Bana­tu­lui, Olte­ni­ei si stra­zi­le: Mara­mu­re­su­lui, Transil­va­niei, Oituz, res­pec­tiv Deme­tri­os Cal­la­tia­nul – între­ru­pe­re tota­lã. 14:00 — 16:00.

Intre­ru­peri pro­gra­ma­te in zona Dobro­gea 25.05.2020 — 31.05.2020


Man­ga­lia News, 25.05.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply