Mesajul dr. Virgil Musta, la ieșirea din starea de urgență: ”Marea responsabilizare și nu marea relaxare!”

0
233

Mesa­jul dr. Vir­gil Mus­ta, la ieși­rea din sta­rea de urgen­ță: Marea res­pon­sa­bi­li­za­re și nu marea rela­xa­re!

”Poa­te că uno­ra li se pare că insist prea mult pe aceas­tă idee de a con­ti­nua să rămâ­nem și după 15 mai foar­te atenți și să păs­trăm la nivel per­so­nal și fami­li­al majo­ri­ta­tea măsu­ri­lor de pre­ven­ție și pre­ca­u­ție cu care deja ne-am obiș­nu­it. Dar am moti­ve­le mele, baza­te pe ceea ce am tră­it intens în aceas­tă peri­oa­dă și toc­mai de ace­ea încerc să explic și celor care, din feri­ci­re pen­tru ei, nu au ajuns să sim­tă pe pie­lea lor decât frus­tra­rea izo­lă­rii, nu și boa­la.

Știu că aces­te două luni de zile au repre­zen­tat o peri­oa­dă grea, în care pen­tru mulți s‑au acu­mu­lat mul­te frus­trări, din diver­se moti­ve înte­me­ia­te.

Dar mai știu foar­te bine și că des­tui oameni au sufe­rit în spi­ta­le (unii încă mai sufe­ră) din cau­za aces­tui virus. Este o rea­li­ta­te pe care eu am trăit‑o direct. Am încer­cat împre­u­nă cu cole­gii mei să găsim în per­ma­nen­ță solu­ții ast­fel încât să reu­șim să le ali­năm sufe­rin­ța și să facem tot posi­bi­lul să‑i vin­de­căm cât mai repe­de.

Chiar dacă nu am ajuns la dra­me­le din alte țări, noi medi­cii din linia întâi am tră­it tot tim­pul cu gân­dul că e posi­bil ori­când să explo­de­ze numă­rul de cazuri și să ajun­gem să nu‑i mai putem tra­ta pe toți, în spe­cial cazu­ri­le gra­ve.

Așa că, dacă până acum am reu­șit să ținem situ­a­ția sub con­trol, în spe­cial dato­ri­tă res­pon­sa­bi­li­tăți mani­fes­ta­te de marea majo­ri­ta­te a româ­ni­lor (așa cum am mai spus), nu vreau să șter­gem cu bure­te­le ce am câști­gat și să tră­im din nou cu toții cu tea­ma că totul poa­te scă­pa de sub con­trol.

Să nu uităm că totuși sun­tem încă într‑o pan­de­mie, într‑o fază de pla­tou, dar cur­ba încă poa­te mer­ge în jos sau în sus.

Con­si­der că în peri­oa­da urmă­toa­re rămân foar­te impor­tan­te urmă­toa­re­le:

· pro­te­ja­rea per­soa­ne­lor cu risc, atât prin ati­tu­di­nea lor indi­vi­du­a­lă, cât și prin ati­tu­di­nea și aju­to­rul celor din jurul lor.

· res­pec­ta­rea măsu­ri­lor de pre­ca­u­ție indi­vi­du­a­lă, ce con­stau în spe­cial în evi­ta­rea locu­ri­lor aglo­me­ra­te, pur­ta­rea măș­tii, păs­tra­rea dis­tan­ței de 2 metrii, dez­in­fec­ta­rea spa­ți­i­lor și supra­fe­țe­lor și spă­la­rea mâi­ni­lor.

· pe cât putem, dacă ne depla­săm pe dis­tan­țe scur­te, să mer­gem pe jos. În aer liber ris­cul de con­ta­mi­na­re este mai mic. Putem frec­ven­ta par­cu­ri­le, dar să nu ne întâl­nim și să stăm la povești, în număr mare și foar­te apro­pi­ați.

· la ser­vi­ciu, com­pa­ni­i­le să-și cal­cu­le­ze bine ris­cu­ri­le, să-și facă pla­nuri indi­vi­du­a­li­za­te, în func­ție de cei care lucrea­ză aco­lo, de carac­te­ris­ti­ci­le locu­lui de mun­că, de posi­bi­li­ta­tea ser­vi­rii mesei, de trans­por­tul per­soa­ne­lor sau modul în care ajung la ser­vi­ciu.

Avem nevo­ie să ne reluăm via­ța, să ne păs­trăm locu­ri­le de mun­că, să ne bucu­răm de pri­e­te­ni. Și vom înce­pe să facem aces­te lucruri, dar tre­bu­ie să avem înțe­lep­ciu­nea să le facem pas cu pas, cu res­pon­sa­bi­li­ta­te per­so­na­lă.

Indi­fe­rent de măsu­ri­le lua­te de auto­ri­tăți, res­pon­sa­bi­li­ta­tea este în pri­mul rând la fie­ca­re din­tre noi.

Aceas­ta pre­su­pu­ne ca fie­ca­re să-și cal­cu­le­ze pur-și-sim­plu ris­cul său indi­vi­du­al, al fami­li­ei sale sau al impac­tu­lui asu­pra celor din jur, îna­in­te de a între­prin­de o acțiu­ne din zona de “rela­xa­re”. Apoi să gân­deas­că cum poa­te să‑l evi­te sau să‑l mini­mi­ze­ze cât de mult posi­bil.

Nu este greu, tre­bu­ie doar să ne obiș­nu­im cu acest obi­cei, cel puțin pen­tru o peri­oa­dă.

Vă mul­țu­mesc anti­ci­pat pen­tru efor­tul fie­că­ru­ia din­tre voi!

Ținem aproa­pe, deși încă păs­trăm dis­tan­ța!

Numai împre­u­nă vom reu­și!”

Dr. Vir­gil Mus­ta.

#timi­soa­ra #bes­to­fti­mi­soa­ra #bes­to­fti­mi­soa­ra­me­di­cal

text&foto: City Doc­tors-comu­ni­ta­te pen­tru sănă­ta­te!


Man­ga­lia News, 15.05.2020. (Best-of-Timi­soa­ra-Medi­cal).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply