Maria Grapini solicită Comisiei Euopene și Consiliului European creșterea subvențiilor alocate fermierilor din România

0
183

Maria Gra­pini – Apel pen­tru ega­li­za­rea plă­ți­lor către fer­mi­e­rii din Româ­nia.

Euro­par­la­men­ta­rul uma­nist Maria Gra­pini con­ti­nuă să facă demer­suri pen­tru spri­ji­ni­rea fer­mi­e­ri­lor defa­vo­ri­zați și soli­ci­tă Comi­si­ei și Con­si­li­u­lui Euro­pean creș­te­rea buge­te­lor sub­ven­ți­i­lor alo­ca­te aces­to­ra.

Euro­par­la­men­ta­rul sus­ți­ne că este momen­tul să se pună punct dis­cri­mi­nă­ri­lor și să se asi­gu­re un tra­ta­ment egal pen­tru toți agri­cul­to­rii euro­peni, res­pec­tân­du-se Tra­ta­tul pri­vind func­țio­na­rea Uniu­nii Euro­pe­ne.

Acest demers vine în con­tex­tul în care în Par­la­men­tul Euro­pean s‑a votat un nou amen­dament cu pri­vi­re la noul cadru finan­ci­ar mul­ti­a­nu­al 2019–2024.

Dacă aces­te buge­te nu cresc, nu vom ajun­ge la o Euro­pă uni­tă. Euro­pa este la răs­cru­ce. Și va depin­de foar­te mult de acest cadru finan­ci­ar. Dar cum îl putem face inte­li­gent, pen­tru a ține Euro­pa împre­u­nă? Să nu dis­cri­mi­năm, să nu avem țări de mâna a doua, să nu avem cetă­țeni de mâna a doua, să avem sub­ven­ție ega­lă la fer­mi­eri și toa­te buge­te­le să fie pe baza echi­tă­ții soci­a­le.

Sta­bi­li­rea nou­lui cadru finan­ci­ar tre­bu­ie să se baze­ze pe situ­a­ția actu­a­lă. Acest cadru tre­bu­ie să fie echi­ta­bil și etic. Con­si­li­ul tre­bu­ie să învețe să țină cont de pro­pu­ne­rea Par­la­men­tu­lui, pen­tru că până la urmă, aces­ta repre­zin­tă cetă­țe­nii.

Ce s‑a întâm­plat cu Euro­pa? Avem mai mul­tă coe­ziu­ne, avem mai bună conec­ti­vi­ta­te, avem mai mul­te locuri de mun­că, avem cer­ce­ta­re, avem ino­va­re în pia­ța glo­ba­lă? Eu așa cred că își sta­bi­leș­te fie­ca­re un buget, fie că e vor­ba de fami­lie, de com­pa­nie”.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele