Lupa Capitolina, Constanța: Romulus și Remus sunt împreună, din nou!

0
120

Pri­mă­ria Con­stan­ța: 👉Romu­lus și Remus sunt, din nou, împre­u­nă!👏👍

➡️După ce, la înce­pu­tul lunii mar­tie, unul din­tre copi­ii din cadrul gru­pu­lui sta­tu­ar Lupa Capi­to­li­na a fost ridi­cat de pe loca­ție și depo­zi­tat la loc sigur, astăzi anga­ja­ții Ser­vi­ci­u­lui Ame­na­jări Urba­ne din cadrul Pri­mă­ri­ei Con­stan­ța împre­u­nă cu un spe­cia­list l‑au repus pe pozi­ție.

📌De‑a lun­gul tim­pu­lui au exis­tat mai mul­te ten­ta­ti­ve de van­da­li­za­re a sta­tuii Lupoai­cei din Con­stan­ța. Pen­tru că a fost for­ța­tă, tija care îl ținea fixat pe unul din­tre copii de soclu a cedat. Acum, gru­pul sta­tu­ar a fost reîn­tre­git.

🔘În pri­vin­ța celor­lal­te sta­tui și monu­men­te din Con­stan­ța, pre­ci­zăm că, până la imple­men­ta­rea pro­iec­tu­lui pri­vind ser­vi­ci­ul de res­ta­u­ra­re, ream­pla­sa­re și pune­re în valoa­re, o par­te din ele se află în depo­zi­tul Pri­mă­ri­ei Muni­ci­pi­u­lui Con­stan­ța.

De‑a lun­gul tim­pu­lui s‑au efec­tu­at mai mul­te vizi­te în teren pen­tru a iden­ti­fi­ca loca­ți­i­le de ream­pla­sa­re a aces­to­ra, la reco­man­dă­ri­le Direc­ți­ei Jude­țe­ne pen­tru Cul­tu­ră Con­stan­ța, însă în anul 2017, zone­le iden­ti­fi­ca­te și pro­pu­se pen­tru ream­pla­sa­re nu figu­rau în tota­li­ta­te în patri­mo­ni­ul muni­ci­pi­u­lui.

📍În anul 2018, s‑a relu­at docu­men­ta­ția pen­tru dema­ra­rea achi­zi­ți­ei pri­vind ser­vi­ci­ul de res­ta­u­ra­re, ream­pla­sa­re și pune­re în valoa­re sta­tui și monu­men­te isto­ri­ce, în care s‑a sta­bi­lit numă­rul de obiec­ti­ve, ope­ra­țiu­ni­le și lucră­ri­le nece­sa­re fie­că­rui obiec­tiv în par­te.

De ase­me­nea, în luna iulie 2019, Minis­te­rul Cul­tu­rii și Iden­ti­tă­ții Națio­na­le a emis avi­zul favo­ra­bil pen­tru con­cep­ția artis­ti­că urmând ca, pen­tru exe­cu­ția efec­ti­vă a ope­ra­țiu­ni­lor pri­vind ser­vi­ci­ul de res­ta­u­ra­re, ream­pla­sa­re și pune­re în valoa­re sta­tui și monu­men­te isto­ri­ce, să se întoc­meas­că dosar sepa­rat pen­tru fie­ca­re obiec­tiv în par­te. Dosa­rul tre­bu­ie întoc­mit de un spe­cia­list ates­tat de Minis­te­rul Cul­tu­rii și Iden­ti­tă­ții Națio­na­le.

➡️Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Con­stan­ța, în cola­bo­ra­re cu repre­zen­tanți ai Minis­te­ru­lui Cul­tu­rii, a întoc­mit docu­men­ta­ția nece­sa­ră achi­zi­țio­nă­rii unor con­trac­te pri­vind res­ta­u­ra­rea si rea­bi­li­ta­rea aces­to­ra. (sur­sa: Pri­mă­ria Con­stan­ta).


Man­ga­lia News, 17.05.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele