Luni se întrerupe curentul electric pe unele străzi din comuna 23 August. Vezi și Programul întreruperilor din regiunea Dobrogea

0
458

Luni, 4 mai 2020, se între­ru­pe curen­tul elec­tric pe une­le străzi din comu­na 23 August.

Loca­li­ta­tea 23 August, cu stră­zi­le: I.L. Cara­gi­a­le, Tudor Arghezi (par­ti­al), Ion Baba (par­ti­al), Demos­te­ne Botez (par­tia), res­pec­tiv Geor­ge Baco­via (par­ti­al) – între­ru­pe­re tota­lă, între ore­le 12:00 — 15:00.

Pro­gra­mul între­ru­pe­ri­lor în regiu­nea Dobro­gea — Mai 04, 2020 Mai 10, 2020

E‑Distribuţie Dobro­gea a redus pe cât posi­bil numă­rul între­ru­pe­ri­lor pro­gra­ma­te pen­tru buna admi­nis­tra­re și func­țio­na­re a rețe­lei de dis­tri­bu­ție a ener­gi­ei elec­tri­ce, pen­tru a mini­mi­za discon­for­tul cli­en­ți­lor. Lucră­ri­le au fost redu­se la cele care sunt nece­sa­re pen­tru a asi­gu­ra capa­ci­ta­tea rețe­lei de a func­țio­na și a ali­men­ta cli­en­ții cu ener­gie elec­tri­că în bune con­di­ții, con­form pre­ve­de­ri­lor din Decre­tul pre­șe­din­te­lui Româ­ni­ei nr. 195/16.03.2020, publi­cat în Moni­to­rul Ofi­ci­al al Româ­ni­ei nr.
212/16.03.2020.

Regre­tăm neplă­ce­ri­le resim­ți­te de cli­enți în cazu­ri­le în care aces­te lucrări, efec­tu­a­te pen­tru a pre­ve­ni even­tu­a­le pro­ble­me în ali­men­ta­re, per­tur­bă tem­po­rar acti­vi­tă­ți­le aces­to­ra. Cola­bo­răm cu auto­ri­tă­ți­le loca­le, dar și cu alte uti­li­tăți, pen­tru a mini­mi­za impac­tul.

Urmă­toa­re­le între­ru­peri se vor rea­li­za, pen­tru a asi­gu­ra capa­ci­ta­tea rețe­lei de a func­țio­na și ali­men­ta cli­en­ții în bune con­di­ții:

Intre­ru­peri pro­gra­ma­te in zona Dobro­gea 04.05.2020 — 10.05.2020


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply