LUCIAN BLAGA — 125. ”Vei plânge mult, ori vei zâmbi?” — Cele mai frumoase poezii scrise de Lucian Blaga, recitate de actorii Maia Morgenstern, Adriana Trandafir, George Mihăiță, Marius Bodochi, Emilia Popescu, Costel Constantin, Monica Davidescu și alții

0
312

Cele mai fru­moa­se poe­zii scri­se de Lucian Bla­ga, reci­ta­te de acto­rii Maia Mor­gen­stern, Adri­a­na Tran­da­fir, Geor­ge Mihă­i­ță, Mari­us Bodochi, Emi­lia Popes­cu, Cos­tel Con­stan­tin, Moni­ca Davi­des­cu și alții.

Până sâm­bă­tă, 9 mai, pe pagi­ni­le Tea­trul Dra­ma­tur­gi­lor și Bibli­o­te­ca Metro­po­li­ta­nă Bucu­rești, acto­rii Maia Mor­gen­stern, Adri­a­na Tran­da­fir, Geor­ge Mihă­i­ță, Mari­us Bodochi, Emi­lia Popes­cu, Cos­tel Con­stan­tin, Moni­ca Davi­des­cu, Ama­lia Cio­lan, Rodi­ca Popes­cu Bită­ne­scu, Paul Chi­ri­bu­ță, Ana Cion­tea și alții vor reci­ta cele mai fru­moa­se poe­zii scri­se de Lucian Bla­ga.

Tea­trul Dra­ma­tur­gi­lor Români:
✒️ LUCIAN BLAGA — 125. ”Vei plân­ge mult, ori vei zâm­bi?”

În peri­oa­da 1 — 9 mai, împre­u­nă cu par­te­ne­rul nos­tru cul­tu­ral, Bibli­o­te­ca Metro­po­li­ta­nă Bucu­rești, vă pro­pu­nem să redes­co­pe­riți uni­ver­sul poe­tic bla­gian. Acto­rii Maia Mor­gen­stern, Adri­a­na Tran­da­fir, Geor­ge Mihă­i­ță, Mari­us Bodochi, Emi­lia Popes­cu, Cos­tel Con­stan­tin, Moni­ca Davi­des­cu, Ama­lia Cio­lan, Rodi­ca Popes­cu Bită­ne­scu, Paul Chi­ri­bu­ță, Ana Cion­tea, Sil­viu Biriș vor reci­ta cele mai fru­moa­se poe­zii scri­se de Lucian Bla­ga, de la a cărui naș­te­re se împli­nesc 125 de ani (9 mai).

În aces­te zile difi­ci­le, în care oame­nii simt că își pierd liber­ta­tea, iar ide­a­lul reîn­tâl­ni­rii în sala de spec­ta­col sau în sala de lec­tu­ră depin­de de un vii­tor umbrit de incer­ti­tu­di­ne, pro­iec­tul LUCIAN BLAGA — 125. ”Vei plân­ge mult, ori vei zâm­bi?” își pro­pu­ne să înlă­tu­re acest obs­ta­col psi­ho­lo­gic și să adu­că în case­le tutu­ror momen­te deo­se­bi­te.

ℹ️ https://teatruldramaturgilor.ro/lucian-blaga-125/

Bibli­o­te­ca Metro­po­li­ta­nă Bucu­rești
✒️ LUCIAN BLAGA — 125. ”Vei plân­ge mult, ori vei zâm­bi?”

Pri­mă­ria Capi­ta­lei, prin Tea­trul Dra­ma­tur­gi­lor Români și Bibli­o­te­ca Metro­po­li­ta­nă Bucu­rești, des­fă­șoa­ră în peri­oa­da urmă­toa­re pro­iec­tul cul­tu­ral — edu­ca­țio­nal LUCIAN BLAGA — 125. ”Vei plân­ge mult, ori vei zâm­bi?”.

În con­tex­tul împli­ni­rii a 125 de ani de la naș­te­rea poe­tu­lui, dra­ma­tur­gu­lui, filo­so­fu­lui Lucian Bla­ga (9 mai), o per­so­na­li­ta­te impor­tan­tă a vie­ții cul­tu­ra­le inter­be­li­ce, Tea­trul Dra­ma­tur­gi­lor Români și Bibli­o­te­ca Metro­po­li­ta­nă Bucu­rești își pro­pun să încu­ra­je­ze publi­cul spre redes­co­pe­ri­rea liri­cii mare­lui poet.

În peri­oa­da 1 – 9 mai, pe pagi­ni­le de soci­a­li­za­re ale celor două insti­tu­ții, des­ti­ne­le cre­a­toa­re se vor întâl­ni: acto­rii Maia Mor­gen­stern, Adri­a­na Tran­da­fir, Geor­ge Mihă­i­ță, Mari­us Bodochi, Emi­lia Popes­cu, Cos­tel Con­stan­tin, Moni­ca Davi­des­cu, Ama­lia Cio­lan, Rodi­ca Popes­cu Bită­ne­scu, Paul Chi­ri­bu­ță, Ana Cion­tea ș.a.m.d. vor reci­ta cele mai fru­moa­se poe­zii scri­se de Lucian Bla­ga.

Exo­dul din cul­tu­ră ar duce la abo­li­rea uma­ni­tă­ţii ca regn” (Bla­ga, L. Tri­lo­gia valo­ri­lor. În: Ope­re, vol. 10, Bucu­reşti, Miner­va, 1987, p.510).

În aces­te zile difi­ci­le, în care oame­nii simt că își pierd liber­ta­tea, iar ide­a­lul reîn­tâl­ni­rii în sala de spec­ta­col sau în sala de lec­tu­ră depin­de de un vii­tor umbrit de incer­ti­tu­di­ne, pro­iec­tul Vei plân­ge mult ori vei zâm­bi? își pro­pu­ne să înlă­tu­re acest obs­ta­col psi­ho­lo­gic și să adu­că în case­le tutu­ror momen­te magi­ce, amin­tind că sen­sul exis­ten­ței uma­ne este cul­tu­ra.

Mai mul­te deta­lii des­pre pro­iect sunt dis­po­ni­bi­le pe site-uri­le și rețe­le­le de soci­a­li­za­re ale celor două insti­tu­ții, Tea­trul Dra­ma­tur­gi­lor Români (www.teatruldramaturgilor.ro/ și https://www.facebook.com/teatruldramaturgilor/) și Bibli­o­te­ca Metro­po­li­ta­nă Bucu­rești (www.bibmet.ro/ și https://www.facebook.com/BibliotecaMetropolitanaBucuresti/).

MN: Mul­țu­mim pen­tru infor­ma­ție, Cris­ti­an Chi­na-Bir­ta.


Man­ga­lia News, 02.05.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply