LIVE VIDEO SpaceX şi NASA au lansat, în premieră, un echipaj uman la bordul capsulei Dragon, către Staţia Spaţială. Decolarea a decurs conform planului

0
199

NASA şi Spa­ceX au lan­sat sâm­bă­tă, la ora 22.22 (ora Româ­ni­ei), în pre­mie­ră, un echi­paj uman la bor­dul cap­su­lei Crew Dra­gon, dezvol­ta­tă de com­pa­nia lui Elon Musk, către Sta­ţia Spa­ţi­a­lă Inter­na­ţio­na­lă. Lan­sa­rea fuse­se pro­gra­ma­tă ini­ţi­al pen­tru mier­curi, 27 mai, dar vre­mea a fost nefa­vo­ra­bi­lă. Este pri­ma dată în ulti­mii nouă ani, când NASA tri­mi­te astro­nau­ţi pe orbi­tă de pe teri­to­ri­ul SUA.

UPDATE 22:38 Aştep­tăm ca rache­ta să ajun­gă vite­za de cel puţin 17.000 de mile pe oră pen­tru a atin­ge „vite­za orbi­ta­lă”. Asta înseam­nă în esenţă că nava spa­ţi­a­lă va călă­tori atât de repe­de, doar în unghiul drept, încât va înce­pe să se des­prin­dă con­ti­nuu în jurul pămân­tu­lui — feno­me­nul cunos­cut sub nume­le de orbi­ta­re.

UPDATE 22:25 Au tre­cut pri­me­le minu­te de la lan­sa­re, s‑a des­prins pri­ma treap­tă a rache­tei. Cea de‑a doua treap­tă a rache­tei îşi va aprin­de pro­pri­ul motor — şi asta va acce­le­ra cap­su­la lui Beh­n­ken şi Hur­ley până la vite­za orbi­ta­lă.

UPDATE 22:22. S‑au aprins motoa­re­le rache­tei, care se des­prin­de de sol pen­tru o misiu­ne isto­ri­că. Astro­nau­ţii Bob Beh­n­ken şi Doug Hur­ley se ridi­că acum în stra­tosfe­ră. Este pri­ma lan­sa­re în spa­ţiu a unui echi­paj de pe teri­to­ri­ul ame­ri­can, după ce, în 2011, pro­gra­mul nave­te­lor spa­ţi­a­le s‑a înche­iat.

UPDATE 22:20 Cei doi astro­nau­ţi şi-au luat la reve­de­re, îna­in­te de deco­la­re. Tur­nul de con­trol: „Şti­ţi că sun­tem ală­tu­ri de voi, aveţi un zbor uimi­tor îna­in­te, bucu­ra­ţi-vă de ace­le vederi ale pla­ne­tei noas­tre uimi­toa­re”.

Crew Dra­gon: “Este abso­lut onoa­rea noas­tră să facem par­te din acest efort imens de a rea­du­ce Sta­te­le Uni­te în acti­vi­ta­tea de lan­sa­re. Vă vom vor­bi de pe orbi­tă, mulţu­mim”.

Cites­te mai mult pe adev.ro/qb54tw


Man­ga­lia News, 30.05.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele