Prima misiune SpaceX cu astronauți pentru NASA, amânată pentru sâmbătă, din cauza vremii nefavorabile [VIDEO]

0
171

UPDATE: Pri­ma misiu­ne Spa­ceX cu astro­na­uți pen­tru NASA, amâ­na­tă pen­tru sâm­bă­tă, din cau­za vre­mii nefa­vo­ra­bi­le.

Lan­sa­rea cap­su­lei Crew Dra­gon a com­pa­niei Spa­ceX a fost amâ­na­tă în ulti­ma cli­pă [VIDEO]

Cei doi astro­na­uți — Bob Ben­ken și Doug Hur­ley — erau deja de ore bune la bor­dul cap­su­lei Crew Dra­gon.

Ulte­ri­or, NASA a ini­ţi­at pro­ce­du­ri­le pen­tru eva­cu­a­rea celor doi astro­nau­ţi din cabi­nă şi pen­tru goli­rea rezer­voa­re­lor rache­tei Fal­con 9 de com­bus­ti­bil.

Lan­sa­rea era pro­gra­ma­tă la ora 23:33 de minu­te, ora Româ­ni­ei. Iar mâi­ne, la 18:29, Crew Dra­gon ar fi urmat să se cuple­ze la Sta­ția Spa­ți­a­lă Inter­națio­na­lă.

Ar fi fost o nouă misiu­ne spa­ți­a­lă NASA cu echi­paj uman după 9 ani de pau­ză.

Cap­su­la este con­stru­i­tă de o enti­ta­te pri­va­tă, de Spa­ceX, com­pa­nia excen­tri­cu­lui Elon Musk. Dar şi cu finan­ța­re con­sis­ten­tă din par­tea guver­nu­lui ame­ri­can.

Urmă­toa­rea încer­ca­re va avea loc sâm­bă­tă.

Reu­și­ta misiu­nii ar însem­na că Sta­te­le Uni­te sca­pă de depen­den­ța ruseas­că.

Din 2011 până acum, astro­na­u­ții ame­ri­cani au fost trans­por­tați la bor­dul sta­ți­ei spa­ți­a­le inter­națio­na­le cu vehi­cu­le rusești.


Ști­rea ini­ția­lă:

LIVE, ACUM! Spa­ceX va lan­sa pri­ma misiu­ne cu astro­na­uți, pen­tru NASA.

Wat­ch live now! Spa­ceX to laun­ch 1st astro­naut mis­sion for NASA:

(sur­sa: https://www.space.com/17933-nasa-television-webcasts-live-space-tv.html).

Citiți și: Com­pa­nia Spa­ceX, pe punc­tul de a tri­mi­te astro­na­uți pe orbi­tă. Suc­ce­sul misiu­nii va des­chi­de sec­to­rul spa­ți­al com­pa­ni­i­lor pri­va­te


Man­ga­lia News, 27.05.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele