Legea plafonării dobânzilor a trecut de Parlament. Proiectul de lege, iniţiat de senatorul PSD Daniel Cătălin Zamfir, face parte din pachetul de patru acte legislative destinate protecţiei consumatorilor de servicii financiare

0
112

BURSA.RO: Tex­tul legi­sla­tiv care pre­ve­de pla­fo­na­rea dobân­zi­lor a tre­cut de Par­la­ment, fiind apro­bat, mier­curi, 6 mai, în ple­nul Came­rei Depu­ta­ţi­lor, cu 205 voturi pen­tru şi 97 împo­tri­vă.

Pro­iec­tul de lege, ini­ţi­at de sena­to­rul PSD Daniel Cătă­lin Zam­fir, face par­te din pache­tul de patru acte legi­sla­ti­ve des­ti­na­te pro­te­cţi­ei con­su­ma­to­ri­lor de ser­vi­cii finan­ci­a­re: Legea pen­tru pro­te­cţie a con­su­ma­to­ri­lor împo­tri­va dobân­zi­lor exce­si­ve; Legea de pro­te­cţie a con­su­ma­to­ri­lor împo­tri­va exe­cu­tă­ri­lor sili­te abu­zi­ve şi intem­pes­ti­ve; Legea de pro­te­cţie a con­su­ma­to­ri­lor împo­tri­va cesiu­ni­lor spe­cu­la­ti­ve de cre­anţe (retrac­tul liti­gi­os); Legea de pro­te­cţie a con­su­ma­to­ri­lor împo­tri­va ris­cu­lui valu­tar (con­ver­sia).

Des­pre conţi­nu­tul celor patru legi ne‑a vor­bit, recent, avo­ca­tul Ghe­or­ghe Pipe­rea, care a redac­tat tex­te­le legi­sla­ti­ve, expli­când: “Unul din­tre pro­iec­te vizea­ză pla­fo­na­rea dobân­zi­lor la cre­di­te. Am eli­mi­nat for­mu­la «dobânzi cămă­tă­reşti», pen­tru că se pare că cei din Con­si­li­ul Legi­sla­tiv au spus că ter­men­tul de «cămă­tă­resc» este peio­ra­tiv şi atunci i‑am spus dobân­dă exce­si­vă. Pro­iec­tul pre­ve­de, în prin­ci­piu, că pen­tru cre­di­te­le imo­bi­li­a­re nu poţi lua un cre­dit care să aibă o dobân­dă mai mare cu mai mult de 3% decât dobân­da de refi­nanţa­re a BNR. La cre­di­te­le de con­sum, adi­că cele lua­te pe maxim 5 ani şi care au o valoa­re de cel mult 20.000 de euro, am pus o limi­tă de 18% a dobân­zii, care este maxi­mul de dobân­dă pe care îl prac­ti­că fis­cul cu con­tri­bu­a­bi­lii. Pen­tru micro­cre­di­te, adi­că împru­mu­tu­ri­le lua­te pe cel mult 90 de zile şi cu o valoa­re de maxim 3.000 de lei, am pus limi­ta­rea la dublul sumei împru­mu­ta­te”.

Citiți arti­co­lul inte­gral în bursa.ro, 06.05.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele