EVENIMENT! Lansarea proiectului ”Grădina Culturală Callatis” are loc Vineri, 29 mai

0
535

🎉Vineri, 29 mai, ora 11.00, ne vedem în cur­tea exte­ri­oa­ră a Muze­u­lui de Arhe­o­lo­gie Cal­la­tis din Man­ga­lia, la Con­fe­rin­ța de pre­să de lan­sa­re a pro­iec­tu­lui ”Gră­di­na Cul­tu­ra­lă Cal­la­tis”, pro­iect finan­țat prin Gran­tu­ri­le SEE 2014–2021 în cadrul Pro­gra­mu­lui RO-CULTURA, ape­lul „Con­so­li­da­rea antre­pre­no­ri­a­tu­lui cul­tu­ral și Dezvol­ta­rea audien­ței și a publi­cu­lui”.

😷Aran­jăm locu­ri­le în aer liber, ast­fel încât să păs­trăm dis­tan­ța­rea soci­a­lă și să res­pec­tăm măsu­ri­le lega­le impu­se, pen­tru a limi­ta răs­pân­di­rea COVID-19.

🥁 Vă aștep­tăm, pe 29 mai, dar și pes­te apro­xi­ma­tiv două luni, când vor înce­pe toa­te eve­ni­men­te­le cul­tu­ra­le în aer liber pe care vi le vom pro­pu­ne! Direc­ția Cul­tu­ră și Sport Man­ga­lia.


Direc­ția Cul­tu­ră și Sport Man­ga­lia, orga­ni­zea­ză vineri, 29.05.2020, ora 11:00, la Muze­ul de Arhe­o­lo­gie Cal­la­tis – în cur­tea exte­ri­oa­ră — din Man­ga­lia, eve­ni­men­tul dedi­cat lan­să­rii pro­iec­tu­lui „Gră­di­na Cul­tu­ra­lă Cal­la­tis” (Cod unic pro­iect CALL02-115), pro­iect finan­țat prin Gran­tu­ri­le SEE 2014–2021 în cadrul Pro­gra­mu­lui RO-CULTURA, ape­lul „Con­so­li­da­rea antre­pre­no­ri­a­tu­lui cul­tu­ral și Dezvol­ta­rea audien­ței și a publi­cu­lui”.

Pro­iec­tul este imple­men­tat de Direc­ția Cul­tu­ră și Sport Man­ga­lia, în cali­ta­te de Pro­mo­tor de pro­iect și  Lise Wul­ff, din Nor­ve­gia, în cali­ta­te de Par­te­ner.

Valoa­rea tota­lă a pro­iec­tu­lui este de 915.212,90 lei, echi­va­len­tul a 192.307,98 Euro.

Pro­iec­tul pre­su­pu­ne ame­na­ja­rea gră­di­nii Muze­u­lui de arhe­o­lo­gie Cal­la­tis într-un spa­țiu de expo­zi­ții artis­ti­ce, eve­ni­men­te cul­tu­ra­le și petre­ce­re a tim­pu­lui liber gra­tu­it pen­tru comu­ni­ta­te și vizi­ta­tori. De ase­me­nea, am con­si­de­rat oport­un par­te­ne­ri­a­tul cu o artis­tă din Nor­ve­gia, care va ține un ate­li­er artis­tic în Man­ga­lia pen­tru a sti­mu­la ino­va­ția artis­ti­că pe plan local și care va rea­li­za o insta­la­ție artis­ti­că pen­tru gră­di­nă. Toa­te aces­tea vin în spri­ji­nul comu­ni­tă­ții loca­le, ofe­rind posi­bi­li­ta­tea creș­te­rii vizi­bi­li­tă­ții artiș­ti­lor locali și a dezvol­tă­rii publi­cu­lui, dar și creș­te­rea con­su­mu­lui cul­tu­ral.

Obiec­ti­vul gene­ral al pro­iec­tu­lui vizea­ză diver­si­fi­ca­rea ofer­tei cul­tu­ra­le din Man­ga­lia și creș­te­rea acce­su­lui comu­ni­tă­ții la cul­tu­ră prin cre­a­rea unui spa­țiu și pro­gram dedi­ca­te atât artiș­ti­lor locali cât și a comu­ni­tă­ții loca­le sau turiș­ti­lor. Obiec­ti­ve­le  spe­ci­fi­ce sunt: îmbu­nă­tă­ți­rea acce­su­lui la cul­tu­ră în Man­ga­lia prin dezvol­ta­rea unei gră­dini cul­tu­ra­le cu pro­gram de acti­vi­tăți artis­ti­ce și cul­tu­ra­le, con­so­li­da­rea mana­ge­men­tu­lui cul­tu­ral în Man­ga­lia prin cre­a­rea a cinci locuri de mun­că și devol­ta­rea publi­cu­lui și diver­si­fi­ca­rea ofer­tei cul­tu­ra­le.

Dura­ta pro­iec­tu­lui este de 20 luni.

Gran­tu­ri­le SEE repre­zin­tă con­tri­bu­ția Islan­dei, Prin­ci­pa­tu­lui Lie­ch­ten­ste­in și Rega­tu­lui Nor­ve­gi­ei la redu­ce­rea dis­pa­ri­tă­ți­lor eco­no­mi­ce și soci­a­le în Spa­ți­ul Eco­no­mic Euro­pean și la con­so­li­da­rea rela­ți­i­lor bila­te­ra­le cu cele 15 sta­te bene­fi­ci­a­re din estul și sudul Euro­pei și sta­te­le bal­ti­ce.

Mai mul­te deta­lii sunt dis­po­ni­bi­le pe www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro.

Pro­gra­mul RO-CULTURA este imple­men­tat de Minis­te­rul Cul­tu­rii prin Uni­ta­tea de Mana­ge­ment a Pro­iec­tu­lui și are ca obiec­tiv gene­ral con­so­li­da­rea dezvol­tă­rii eco­no­mi­ce și soci­a­le prin coo­pe­ra­re cul­tu­ra­lă, antre­pre­no­ri­at cul­tu­ral și mana­ge­men­tul patri­mo­ni­u­lui cul­tu­ral.

Buge­tul Pro­gra­mu­lui este de 29 mili­oa­ne de euro.

Mai mul­te deta­lii sunt dis­po­ni­bi­le pe www.ro-cultura.ro.

Mana­ger pro­iect,

Eli­za CUCU.


Man­ga­lia News, 20.05.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply