La Mangalia, s‑a dat startul proiectului ”Solidaritate pentru viață”, derulat de Comitetul National Român pentru Drepturile Copilului, Filiala Constanța, președinte, ing. Liana Naum

0
455

In luna mai a aces­tui an, orga­ni­za­tia noas­tra, Comi­te­tul Natio­nal Roman pen­tru Drep­tu­ri­le Copi­lu­lui, Fili­a­la Con­stan­ta, a fost desem­na­ta sa deru­le­ze pro­iec­tul ”SOLIDARITATE PENTRU VIATA”, in cadrul pro­gra­mu­lui START ONG, pro­gram finan­tat de KAUFLAND ROMANIA si imple­men­tat de Aso­ci­a­tia ACT FOR TOMORROW, sin­gu­rul pro­gram natio­nal des­ti­nat ONG-uri­lor mici, locale).

Pen­tru că, in con­tex­tul pan­de­mi­ei, mul­te per­soa­ne au res­pec­tat regu­li­le impu­se de sta­rea de urgen­ta si de cea de aler­ta, am ales sa ne adre­sam unui grup de 25 per­soa­ne, cu var­sta de pes­te 80 de ani, sin­gu­re, vul­ne­ra­bi­le, care nu au mai iesit din casa, nu si-au putut face cum­pa­ra­tu­ri­le, rete­te­le medi­ca­le, nu au mai avut con­tact social.

Ne-au fost ala­turi pen­tru a avea cele mai bune pro­pu­neri, Aso­ci­a­tia Natio­na­la a Vete­ra­ni­lor de Raz­boi Fili­a­la Man­ga­lia, pre­cum si Aso­ci­a­tia Cadre­lor Mili­ta­re in Rezer­va si Retra­ge­re-Fili­a­la Mangalia.

Volun­ta­rii orga­ni­za­ti­ei noas­tre in acest pro­iect sunt: Parin­te­le Lazar Ste­fan, pre­o­tul Gar­ni­zoa­nei Man­ga­lia, d‑na psi­ho­log Gabrie­la Ione­scu, dl C‑dor.(retr) Ghe­or­ghe Miha­la­che, dl ing. Nicu­lae Gagea­nu si d‑na Lia­na Naum.

Prin acest pro­iect ne-am pro­pus sa asi­gu­ram con­si­li­e­re psi­ho­lo­gi­ca si con­fe­sio­na­la (fie­ca­re per­soa­na pri­mes­te nr. de tele­fon ale volun­ta­ri­lor desem­nati), pre­cum si un pachet cu obiec­te de igie­na per­so­na­la și alimente.

Ine­dit, vor pri­mi si un ghi­veci cu o floa­re pe care vor tre­bui sa o ingrijeasca.

Pro­iec­tul se va deru­la din 25 mai pana pe 25 iulie.

Comi­te­tul Natio­nal Roman pen­tru Drep­tu­ri­le Copi­lu­lui, fili­a­la Con­stan­ta, 28 mai 2020.


Man­ga­lia News, 29.05.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply