La Constanța se deschid unele instituții de cultură: Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, Muzeul de Artă și Complexul Muzeal de Științe ale Naturii

0
300

La Con­stan­ța se des­chid une­le insti­tu­ții de cul­tu­ră: Muze­e­le și Com­ple­xul Muze­al de Ști­in­țe ale Natu­rii.

Dragi con­stăn­țeni,

Așa cum am aflat cu toții, data de 15 mai repre­zin­tă des­chi­de­rea unei păr­ți impor­tan­te a insti­tu­ți­i­lor de cul­tu­ră. A fost o peri­oa­dă difi­ci­lă pen­tru toa­tă popu­la­ția Româ­ni­ei și cu toții ne dorim ca acum, când putem ieși din case, să avem unde petre­ce tim­pul liber în sigu­ran­ță. În acest sens, împre­u­nă cu cole­gii din insti­tu­ți­i­le din sub­or­di­ne am luat toa­te măsu­ri­le nece­sa­re pen­tru ca atunci când le veți tre­ce pra­gul să fiți în sigu­ran­ță. Ast­fel, îmi doresc să vin în întâm­pi­na­rea dum­ne­a­voas­tră, în aceas­tă peri­oa­dă de rela­xa­re a res­tric­ți­i­lor ce au fost impu­se până în pre­zent și să vă aduc la cunoș­tin­ță pro­gra­mul și o par­te din con­di­ți­i­le de vizi­ta­re a celor 3 insti­tu­ții de cul­tu­ră ce își vor des­chi­de uși­le pen­tru dum­ne­a­voas­tră.

- Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța vă așteap­tă înce­pând din data de Mier­curi, 20 mai 2020, la sedi­ul său din Pia­ța Ovi­diu, să vizi­tați Sala Teza­ur și Edi­fi­ci­ul Roman cu Mozaic, de mier­curi până dumi­ni­că, în inter­va­lul orar 10.00 – 12.00 și 13.00 – 16.00.

- Muze­e­le de la Ceta­tea His­tria și Tro­pa­e­um Tra­iani vor fi des­chi­se tot de mier­curi până vineri, în inter­va­lul orar 10.00 – 18.00. De astăzi, însă, puteți vizi­ta Cetă­ți­le His­tria și Adam­cli­si, pre­cum și Monu­men­tul Tro­pa­e­um Tra­iani. Apoi, aces­tea vor fi des­chi­se în pro­gram de mier­curi până vineri, în inter­va­lul orar 10.00 – 18.00.

Cei care doresc să vizi­te­ze aces­te obiec­ti­ve tre­bu­ie să știe că per­so­na­lul îi va pri­mi înde­pli­nind toa­te con­di­ți­i­le de pro­tec­ție, iar dez­in­fec­ta­rea spa­ți­i­lor se va rea­li­za ori de câte ori situ­a­ția și numă­rul de vizi­ta­tori o vor impu­ne. Pen­tru sigu­ran­ța tutu­ror, au fost insta­la­te dis­pen­se­re și covo­ra­șe cu dez­in­fec­tant, iar vizi­ta­to­rii, care vor intra în gru­puri de câte 6 per­soa­ne, tre­bu­ie să poar­te măști, iar la sedi­ul insti­tu­ți­ei din Pia­ța Ovi­diu, se va măsu­ra tem­pe­ra­tu­ra cor­po­ra­lă la intra­re.

- Com­ple­xul Muze­al de Ști­in­țe ale Natu­rii Con­stan­ța, unul din­tre cele mai cău­ta­te obiec­ti­ve din muni­ci­piu, vă invi­tă să vizi­tați Micro­re­zer­va­ția, Acva­ri­ul și Del­fi­na­ri­ul, înce­pând de astăzi, 15 mai 2020, în fie­ca­re zi a săp­tămâ­nii. Vă puteți bucu­ra de spec­ta­co­lul cu del­fini, pe par­cur­sul a două repre­zen­ta­ții pe zi, la ore­le 11.00 și 15.00. Cei mici și cei mari vor putea să admi­re din nou ani­ma­le­le din Micro­re­zer­va­ție, dar și spe­ci­i­le de fau­nă mari­nă de la Acva­riu în fie­ca­re zi în inter­va­lul orar 11.00 – 18.00. Și aici, vă asi­gu­răm că am luat toa­te măsu­ri­le pen­tru a fi pro­te­jați.

Au fost insta­la­te dis­po­zi­ti­ve de dez­in­fec­ta­re a mâi­ni­lor și încăl­ță­ri­lor, iar supra­ve­ghe­to­rii vă vor indi­ca locu­ri­le pe care le puteți ocu­pa pen­tru a asis­ta la spec­ta­co­le­le cu del­fini. De ase­me­nea, la intra­re, tem­pe­ra­tu­ra cor­po­ra­lă va fi măsu­ra­tă cu aju­to­rul unui ter­mo­me­tru cu infra­ro­șu. Sun­teți aștep­tați cu drag la toa­te aces­te sec­ții ale Com­ple­xu­lui Muze­al de Ști­in­țe ale Natu­rii și vă rugăm să pur­tați mas­ca de pro­tec­ție.

- Muze­ul de Artă Con­stan­ța își redes­chi­de por­ți­le pen­tru iubi­to­rii de artă înce­pând de astăzi, 15 mai 2020, în inter­va­lul orar 09.00 – 17.00. Sigu­ran­ța și pro­tec­ția tutu­ror sunt cuvin­te­le de ordi­ne și în aceas­tă insti­tu­ție. Ne-am asi­gu­rat că vă puteți dez­in­fec­ta mâi­ni­le și încăl­ță­ri­le la intra­rea în muzeu și că spa­ți­i­le și supra­fe­țe­le vor fi cură­ța­te în per­ma­nen­ță.

Pen­tru mine este foar­te impor­tan­tă sigu­ran­ța tutu­ror, atât a anga­ja­ți­lor insti­tu­ți­i­lor cât și a vizi­ta­to­ri­lor. Ast­fel, pe site-uri­le obiec­ti­ve­lor men­țio­na­te și la sedi­i­le aces­to­ra puteți afla toa­te măsu­ri­le de pro­tec­ție ce au fost lua­te. În aceas­tă peri­oa­dă, mai mult ca ori­când, fie­ca­re din­tre noi tre­bu­ie să se pro­te­je­ze și să aibă gri­jă de sănă­ta­tea pro­prie și a celor din jur, prin pur­ta­rea măș­tii de pro­tec­ție în spa­ți­i­le închi­se. Vă asi­gur că eu și toți cole­gii mei vom depu­ne toa­te efor­tu­ri­le pen­tru a vă asi­gu­ra o vizi­tă plă­cu­tă și sigu­ră la insti­tu­ți­i­le muze­a­le din sub­or­di­nea Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța.

Vă aștep­tăm cu drag!

Mari­us Horia Tutu­ia­nu.

#con­stan­ta­mer­ge­i­na­in­te #vizi­tam­mu­ze­e­le


Man­ga­lia News, 15.05.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply