Întreruperi de curent electric, în stațiunea Neptun

0
255

Pen­tru lucră­ri­le anu­a­le de repa­ra­ţii şi întreţi­ne­re a insta­la­ţi­i­lor şi reţe­le­lor elec­tri­ce, pre­cum şi a pos­tu­ri­lor de trans­for­ma­re, S.C. E‑Distribuție Dobro­gea SA – zona MT-JT Con­stan­ța anu­nţă între­ru­pe­rea tota­lă a fur­ni­ză­rii ener­gi­ei elec­tri­ce, în sta­țiu­nea Nept­un, joi, 21 mai, în inter­va­lul orar 09:00–15:00.

În tim­pul lucră­ri­lor, vor fi afec­ta­te urmă­toa­re­le loca­ții: Vile­le RAPPS-RA, Vila Garo­fi­ta, Vila Cro­m­in­vent, Vile­le 1–8, Club Bazin, Res­ta­u­rant Amba­sa­dor, Bufet Del­fi­nul.

Repre­zen­tan­ții E‑Distribuţie Dobro­gea pre­ci­zea­ză că au redus pe cât posi­bil numă­rul între­ru­pe­ri­lor pro­gra­ma­te pen­tru buna admi­nis­tra­re și func­țio­na­re a rețe­lei de dis­tri­bu­ție a ener­gi­ei elec­tri­ce, pen­tru a mini­mi­za discon­for­tul cli­en­ți­lor.

Lucră­ri­le au fost redu­se la cele care sunt nece­sa­re pen­tru a asi­gu­ra capa­ci­ta­tea rețe­lei de a func­țio­na și a ali­men­ta cli­en­ții cu ener­gie elec­tri­că în bune con­di­ții, con­form pre­ve­de­ri­lor din Decre­tul pre­șe­din­te­lui Româ­ni­ei nr. 195/16.03.2020, publi­cat în Moni­to­rul Ofi­ci­al al Româ­ni­ei nr. 212/16.03.2020.


Man­ga­lia News, 18.05.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply