Într-un sat aproape de granița cu Bulgaria, învățătoarea ține lecțiile pe WhatsApp și la telefon. Copiii învață într‑o singură clasă, la simultan

0
227

Ale­xan­dra Ruc­săn­des­cu este sin­gu­ra învă­ță­toa­re din Vâl­ce­le­le, un sat din jude­țul Con­stan­ța, aflat aproa­pe de gra­ni­ța cu Bul­ga­ria. Pre­dă la cla­să de simul­tan și are 28 de elevi, de la cla­sa pre­gă­ti­toa­re până la cla­sa a IV‑a. Actri­ță de pro­fe­sie, Ale­xan­dra Ruc­săn­des­cu a venit la cate­dră la școa­la pri­ma­ră din sat, anul tre­cut, în cadrul pro­gra­mu­lui Tea­ch for Roma­nia.

Între­ru­pe­rea cur­su­ri­lor în mar­tie a fost o mare pro­vo­ca­re. Într-un sat în care nici sem­na­lul nu este bun la tele­fon, învă­ță­toa­rea a reu­șit să îi ”adu­ne” pe copii și să con­ti­nue lec­ți­i­le cu cei mai mulți din­tre ei. ”Școa­la de aca­să” se des­fă­șoa­ră pe tele­fon. Cu unii, ore­le au loc pe What­sA­pp, cu alții – cei care au ”tele­foa­ne cu butoa­ne” – cur­su­ri­le repre­zin­tă dis­cu­ții ”unu la unu”. Din­tre cei 28 de elevi din cla­să, doar 4 nu par­ti­ci­pă. Cei­lalți, fie folo­sesc tele­foa­ne­le părin­ți­lor, fie au tele­foa­ne pro­prii (nu mai mult de 5–7), iar pen­tru cei care nu aveau deloc, Ale­xan­dra Ruc­săn­des­cu au fost aju­ta­tă de pri­e­te­ni care au donat câte­va tele­foa­ne.

”Vâl­ce­le­le este un sat ce apar­ți­ne de ora­șul Negru Vodă, unde tră­iesc nu mai mult de 100 de fami­lii”, poves­teș­te Ale­xan­dra Ruc­săn­des­cu (foto). Un loc cu oameni nu toc­mai înstă­riți, în care școa­la onli­ne este greu de rea­li­zat, însă învă­ță­toa­rea a ținut să con­ti­nue ore­le și după sus­pen­da­rea cur­su­ri­lor. Sin­gu­ra solu­ție pen­tru putea a păs­tra legă­tu­ra cu ele­vii era tele­fo­nul și, din momen­tul în care școa­la s‑a închis, a încer­cat să ”îi adu­ne” pe copii. A reu­șit, după aproa­pe o lună de efor­turi.

Citiți nea­pă­rat con­ti­nu­a­rea pe sparknews.ro


Man­ga­lia News, 02.05.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply