Instituțiile de învățământ din Mangalia, pregătite pentru reluarea cursurilor și organizarea examenelor

0
374

Pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Radu Cris­ti­an, a orga­ni­zat, recent, o întâl­ni­re cu direc­to­rii insti­tu­ți­i­lor de învă­țământ din oraș, pre­cum și cu șeful IȘJ Con­stan­ța, prof. Mihai Sorin, pen­tru a sta­bili măsu­ri­le care se vor lua la redes­chi­de­rea șco­li­lor și lice­e­lor, în con­te­xul stă­rii de aler­tă. În cadrul dis­cu­ți­i­lor, edi­lul ora­șu­lui s‑a asi­gu­rat că uni­tă­ți­le șco­la­re care își așteap­tă ele­vii, în peri­oa­da 2–12 iunie, sunt igie­ni­za­te și dez­in­fec­ta­te, con­form cerin­țe­lor din ulti­me­le regle­men­tări legi­sla­ti­ve. Pen­tru ca actul edu­ca­țio­nal să se des­fă­șoa­re în con­di­ții opti­me, auto­ri­tă­ți­le loca­le au alo­cat, tutu­ror insti­tu­ți­i­lor de învă­țământ din Man­ga­lia, fon­duri pen­tru achi­zi­țio­na­rea de solu­ții dez­in­fec­tan­te, măști de pro­tec­ție și alte mate­ri­a­le nece­sa­re, care vor fi folo­si­te ca măsuri de pro­tec­ție împo­tri­va răs­pân­di­rii coronavirusului.

”Pri­mă­ria a achi­zi­țio­nat mai mul­te ter­mos­ca­ne­re, care au fost dis­tri­bu­i­te uni­tă­ți­lor de învă­țământ. Prin Direc­ția de Asis­ten­ță Soci­a­lă, am asi­gu­rat per­so­na­lul medi­cal cali­fi­cat, care va fi pre­zent în școli și licee pen­tru a par­ti­ci­pa la con­tro­lul medi­cal al ele­vi­lor, așa cum cer nor­me­le în vigoa­re”, a decla­rat edi­lul Man­ga­li­ei. Pe dura­ta cur­su­ri­lor și a exa­me­ne­lor națio­na­le, Pri­mă­ria Man­ga­lia va oferi, insti­tu­ți­i­lor de învă­țământ, măști de pro­tec­ție reu­ti­li­za­bi­le și ori­ce alte mate­ri­a­le și solu­ții vor fi nece­sa­re pen­tru secu­ri­ta­tea sănă­tă­ții ele­vi­lor și cadre­lor didactice.

”Într-un efort comun, dorim ca ele­vii, părin­ții aces­to­ra și pro­fe­so­rii să se sim­tă, cu toții, pro­te­jați, în peri­oa­da de pre­gă­ti­re pen­tru sus­ți­ne­rea exa­me­ne­lor și pe par­cur­sul aces­to­ra. De ace­ea, spri­ji­nim toa­te insti­tu­ți­i­le de învă­țământ din oraș cu tot ce este nece­sar, ast­fel încât săli­le de curs să fie igie­ni­za­te, dez­in­fec­ta­te și ame­na­ja­te con­form pre­ve­de­ri­lor din legi­sla­ția actu­a­lă pri­vind des­fă­șu­ra­rea exa­me­ne­lor. Pe aceas­tă cale, urez tutu­ror ele­vi­lor absol­venți ai cla­se­lor a VIII‑a și a XII‑a mult suc­ces la exa­me­ne­le care îi așteap­tă”, a sub­li­ni­at Radu Cristian.


Man­ga­lia News, 26.05.2020. (Comu­ni­cat pri­mit de la Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Mangalia).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply