Informare publică: Programul SPCLEP MANGALIA, în starea de alertă

0
2429

Anu­nţ de inte­res public!

Având în vede­re art. 4, art.5 şi art. 6, din Ane­xa nr. 3 la HOTĂRÂREA nr. 25 din 18.05.2020 pri­vind pro­pu­ne­rea unor măsuri nece­sar a fi apli­ca­te pe dura­ta pe dura­ta stă­rii de aler­tă pen­tru pre­ve­ni­rea și com­ba­te­rea efec­te­lor pan­de­mi­ei de COVID-19, emi­să de COMITETUL NAȚIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ, coro­bo­rat cu art. 9, pct. 3,  din Ane­xa nr. 3 din Hotă­rârea de Guvern nr. 394 din 18.05.2020 pri­vind decla­ra­rea stă­rii de aler­tă şi măsu­ri­le care se apli­că pe dura­ta aces­te­ia pen­tru pre­ve­ni­rea şi com­ba­te­rea efec­te­lor pan­de­mi­ei de Covid-19 , vă facem cunos­cut modul de lucru în cadrul  Ser­vi­ci­u­lui Public Comu­ni­tar Local de Evi­denţă a Per­soa­ne­lor Man­ga­lia, după cum urmează:

Pe linie de Evi­denţa Persoanelor:

În peri­oa­da stă­rii de aler­tă, cetă­ţe­nii vor fi pri­mi­ţi în ghi­se­ul de lucru cu publi­cul pen­tru depu­ne­rea docu­men­te­lor numai pe baza de pro­gra­ma­re on-line, pe site-ul: buletine.mangalia.ro

Eli­be­ra­rea acte­lor de iden­ti­ta­te se va face fără programare.

Acce­sul în sedi­ul SPCLEP Man­ga­lia va fi per­mis doar per­soa­ne­lor care au nasul şi gura aco­pe­ri­te, cu res­pec­ta­rea păs­tră­rii dis­tanţei de 2 m.

Tot­o­da­tă, dorim să vă adu­cem la cunos­tinţă că înce­pând cu data de 25.05.2020, pro­gra­mul de lucru cu publi­cul va fi modi­fi­cat la S.P.C.L.E.P. Man­ga­lia, astfel:

DEPUNERE DOCUMENTE
ELIBERĂRI DOCUMENTE
LUNI
0830 – 1430
1430 – 1630
MARŢI
0830 – 1430
1430 – 1630
MIERCURI
1030– 1600
0830 – 1030
JOI
0830 – 1800
1630 – 1830
VINERI
0830 – 1130
1130 – 1430.

De ase­me­nea, vă rea­min­tim dis­po­zi­ţi­i­le art. 45 din OUG nr. 70/2020 pri­vind regle­men­ta­rea unor măsuri, înce­pând cu data de 15 mai 2020, în con­tex­tul situ­a­ți­ei epi­de­mi­o­lo­gi­ce deter­mi­na­te de răs­pân­di­rea coro­na­vi­ru­su­lui SARS-CoV‑2, pen­tru pre­lun­gi­rea unor ter­me­ne, pen­tru modi­fi­ca­rea și com­ple­ta­rea Legii nr. 227/2015 pri­vind Codul fis­cal, a Legii edu­ca­ți­ei națio­na­le nr. 1/2011, pre­cum și a altor acte normative:

Art. 45.
(1) În măsu­ra în care pre­zen­tul capi­tol nu pre­ve­de alt­fel, vala­bi­li­ta­tea docu­men­te­lor eli­be­ra­te de insti­tu­ți­i­le și auto­ri­tă­ți­le publi­ce se men­ți­ne pe toa­tă dura­ta stă­rii de urgen­ță insti­tu­i­te prin Decre­tul nr. 195/2020 pri­vind insti­tu­i­rea stă­rii de urgen­ță pe teri­to­ri­ul Româ­ni­ei, pre­lun­gi­te prin Decre­tul nr. 240/2020 pri­vind pre­lun­gi­rea stă­rii de urgen­ță pe teri­to­ri­ul Româ­ni­ei, pre­cum și pen­tru o peri­oa­dă de 90 de zile de la înce­ta­rea aces­tei stări.

(2) Ter­me­nul de vala­bi­li­ta­te pre­vă­zut la alin. (1) se men­ți­ne și pen­tru acte­le de iden­ti­ta­te pre­vă­zu­te de Ordo­nan­ța de urgen­ță a Guver­nu­lui nr. 97/2005 pri­vind evi­den­ța, domi­ci­li­ul, reșe­din­ța și acte­le de iden­ti­ta­te ale cetă­țe­ni­lor români, repu­bli­ca­tă, cu modi­fi­că­ri­le și com­ple­tă­ri­le ulte­ri­oa­re, al căror ter­men de vala­bi­li­ta­te a expi­rat îna­in­te cu cel mult 15 zile de la insti­tu­i­rea stă­rii de urgen­ță potri­vit Decre­tu­lui Pre­șe­din­te­lui Româ­ni­ei nr. 195/2020 pri­vind insti­tu­i­rea stă­rii de urgen­ță pe teri­to­ri­ul României.

Pe linie de Sta­re Civilă:

Înre­gis­tra­rea naş­te­ri­lor si a dece­se­lor se va face cu res­pec­ta­rea dis­po­zi­ţi­i­lor art. 57, art. 58 şi art. 59 din OUG nr. 70/2020 pri­vind regle­men­ta­rea unor măsuri, înce­pând cu data de 15 mai 2020, în con­tex­tul situ­a­ți­ei epi­de­mi­o­lo­gi­ce deter­mi­na­te de răs­pân­di­rea coro­na­vi­ru­su­lui SARS-CoV‑2, pen­tru pre­lun­gi­rea unor ter­me­ne, pen­tru modi­fi­ca­rea și com­ple­ta­rea Legii nr. 227/2015 pri­vind Codul fis­cal, a Legii edu­ca­ți­ei națio­na­le nr. 1/2011, pre­cum și a altor acte nor­ma­ti­ve, astfel :

Art. 57. — Pe dura­ta stă­rii de urgen­ță insti­tu­i­te prin Decre­tul nr. 195/2020 pri­vind insti­tu­i­rea stă­rii de urgen­ță pe teri­to­ri­ul Româ­ni­ei, pre­lun­gi­te prin Decre­tul nr. 240/2020 pri­vind pre­lun­gi­rea stă­rii de urgen­ță pe teri­to­ri­ul Româ­ni­ei, pre­cum și pen­tru o peri­oa­dă de 6 luni de la data înce­tă­rii aces­tei stări, insti­tu­ți­i­le și auto­ri­tă­ți­le publi­ce care, în exer­ci­ta­rea com­pe­ten­țe­lor pre­vă­zu­te de legi­sla­ția spe­ci­fi­că, soli­ci­tă pre­zen­ta­rea cer­ti­fi­ca­te­lor de sta­re civi­lă, în ori­gi­nal și/sau foto­co­pii, sunt obli­ga­te să accep­te extra­se pen­tru uz ofi­ci­al de pe acte­le de sta­re civi­lă trans­mi­se în for­mat elec­tro­nic de către ser­vi­ci­ul public comu­ni­tar local de evi­den­ță a per­soa­ne­lor sau de ofi­ci­ul de sta­re civi­lă din cadrul pri­mă­ri­i­lor uni­tă­ți­lor admi­nis­tra­tiv- teri­to­ri­a­le unde nu func­țio­nea­ză ser­vi­ci­ul public comu­ni­tar local de evi­den­ță a persoanelor.

Art. 58. — (1) Pe dura­ta stă­rii de urgen­ță insti­tu­i­te prin Decre­tul nr. 195/2020 pri­vind insti­tu­i­rea stă­rii de urgen­ță pe teri­to­ri­ul Româ­ni­ei, pre­lun­gi­te prin Decre­tul nr. 240/2020 pri­vind pre­lun­gi­rea stă­rii de urgen­ță pe teri­to­ri­ul Româ­ni­ei, pre­cum și pen­tru o peri­oa­dă de 6 luni de la data înce­tă­rii aces­tei stări, docu­men­te­le pri­ma­re care stau la baza înre­gis­tră­rii acte­lor de naș­te­re și de deces se trans­mit de emi­tenți la ser­vi­ci­ul public comu­ni­tar local de evi­den­ță a persoanelor/oficiul de sta­re civi­lă com­pe­tent, prin fax sau prin inter­me­di­ul mij­loa­ce­lor elec­tro­ni­ce admi­nis­tra­te de auto­ri­tăți ale sta­tu­lui român.

(2) În ter­men de cel mult 90 de zile de la împli­ni­rea ter­me­nu­lui pre­vă­zut la alin. (1), insti­tu­ți­i­le, auto­ri­tă­ți­le publi­ce și per­soa­ne­le fizi­ce sunt obli­ga­te să efec­tu­e­ze demer­suri pen­tru depu­ne­rea docu­men­te­lor pri­ma­re care stau la baza înre­gis­tră­rii acte­lor de naș­te­re și de deces pre­vă­zu­te de lege, în ori­gi­nal, la ser­vi­ci­ul public comu­ni­tar local de evi­den­ță a persoanelor/oficiul de sta­re civi­lă care a înre­gis­trat actul de sta­re civilă.

Art. 59. ‑Pe dura­ta stă­rii de urgen­ță insti­tu­i­te prin Decre­tul nr. 195/2020 pri­vind insti­tu­i­rea stă­rii de urgen­ță pe teri­to­ri­ul Româ­ni­ei, pre­lun­gi­te prin Decre­tul nr. 240/2020 pri­vind pre­lun­gi­rea stă­rii de urgen­ță pe teri­to­ri­ul Româ­ni­ei, pre­cum și pen­tru o peri­oa­dă de 6 luni de la data înce­tă­rii aces­tei stări, ter­me­nul de decla­ra­re a dece­su­lui este de 3 zile calen­da­ris­ti­ce de la înce­ta­rea din via­ță a per­soa­nei, iar în situ­a­ția dece­su­lui inter­ve­nit din cau­ze vio­len­te, ter­me­nul de 3 zile pen­tru decla­ra­rea dece­su­lui se cal­cu­lea­ză de la data eli­be­ră­rii cer­ti­fi­ca­tu­lui medi­cal con­sta­ta­tor al decesului.

De ase­me­nea, dorim să vă infor­măm că înce­pând cu data de 25.05.2020, se vor ofi­cia căsă­to­rii, numai cu pro­gra­ma­re on line pe site-ul: starecivila.mangalia.ro

Decla­ra­ţia de căsă­to­rie şi docu­men­te­le pre­vă­zu­te de lege se vor trans­mi­te on-line, pe urmă­toa­rea adre­să de e‑mail: [email protected]

Data depu­ne­rii decla­ra­ţi­ei de căsă­to­rie este data trans­mi­te­rii on-line a decla­ra­ţi­ei, data de la care se cal­cu­lea­ză ter­me­nul legal de ofi­ci­e­re a căsătoriei.

Docu­men­te­le în ori­gi­nal vor fi pre­zen­ta­te cu oca­zia ofi­ci­e­rii căsă­to­ri­ei, data la care se va sem­na decla­ra­ţia de căsă­to­rie în faţa ofi­ţe­ru­lui de sta­re civilă.

Cu oca­zia ofi­ci­e­rii căsă­to­ri­ei se va avea în vede­re res­pec­ta­rea pre­ve­de­ri­lor art. 1, lit. 6 din Ane­xa nr. 3 din Hotă­rârea de Guvern nr. 394 din 18.05.2020 pri­vind decla­ra­rea stă­rii de aler­tă şi măsu­ri­le care se apli­că pe dura­ta aces­te­ia pen­tru pre­ve­ni­rea şi com­ba­te­rea efec­te­lor pan­de­mi­ei de Covid-19,  res­pec­tiv, pre­zenţa a maxim 8 per­soa­ne la ofi­ci­e­re, dota­te cu măşti de protecţie.

Pen­tru ori­ce altă soli­ci­ta­re (eli­be­ra­rea de dupli­ca­te de cer­ti­fi­ca­te de naş­te­re, căsă­to­rie, deces, ane­xa 9, etc.  ) pen­tru care se va face dova­da că repre­zin­tă o urgenţă, vă puteţi adre­sa Ser­vi­ci­u­lui Public Comu­ni­tar Local de Evi­denţă a Per­soa­ne­lor – Com­par­ti­men­tul Sta­rea Civi­lă, în tim­pul pro­gra­mu­lui cu publi­cul, astfel:

DEPUNERE DOCUMENTE
ELIBERĂRI DOCUMENTE
LUNI
0830 – 1130
1400 – 1630
MARŢI
0830 – 1130
1400 – 1630
MIERCURI
0830– 1130
1400 – 1630
JOI
0830 – 1230
1500 – 1830
VINERI
1130 – 1230
0830 – 1130.

Cele mai sus menţio­na­te sunt măsuri de pre­venţie con­tra răs­pân­di­rii viru­su­lui Covid – 19 şi vor fi apli­ca­te pe peri­oa­da menţi­ne­rii stă­rii de aler­tă şi pot fi modi­fi­ca­te pe par­cur­sul emi­te­rii unor noi acte normative.

Cu deo­se­bi­tă consideraţie,

Şef S.P.C.L.E.P,

Abă­la­ru Theo­do­ra-Ioa­na.

MN: Des­căr­cați de aici docu­men­tul: Infor­ma­re publi­ca sta­re de aler­tă SPCLEP MANGALIA


Man­ga­lia News, 22.05.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply