Încep controalele! „Tema” instituțiilor de stat: Să se facă triaj la ușă și să se poarte măști

0
194

Insti­tu­ți­i­le sta­tu­lui încep con­troa­le­le cu pri­vi­re la măsu­ri­le de limi­ta­re a răs­pân­di­rii coro­na­vi­ru­su­lui care tre­bu­ie lua­te în tim­pul stă­rii de aler­tă. Potri­vit șefi­lor insti­tu­ți­i­lor din Con­stan­ța, se veri­fi­că dacă sunt pur­ta­te măș­ti­le de pro­tec­ție, dacă exis­tă doza­toa­re cu dez­in­fec­tant, dar și dacă se face tri­a­jul epi­de­mi­o­lo­gic la intra­re, sau dacă pro­gra­mul anga­ja­ți­lor a fost deca­lat. Ini­țial, cei care nu res­pec­tă aces­te dis­po­zi­ții vor pri­mi aver­tis­ment. Dar numai pri­ma dată, ulte­ri­or amen­zi­le vor fi ustu­ră­toa­re!

Încă de la înce­pu­tul aces­tei săp­tămâni, de la intra­rea în vigoa­re a Legii 55/15.05.2020, pri­vind măsu­ri­le pen­tru pre­ve­ni­rea și com­ba­te­rea efec­te­lor pan­de­mi­ei de Covid-19 din tim­pul stă­rii de aler­tă, auto­ri­tă­ți­le sta­tu­lui au ținut ședin­țe pes­te ședin­țe pen­tru a pune la punct cum se vor des­fă­șu­ra con­troa­le­le pe aceas­tă linie. Pen­tru că legi­sla­ția pre­ve­de ca, pe ceea ce înseam­nă veri­fi­ca­rea modu­lui în care sunt apli­ca­te măsu­ri­le de pre­ven­ție și de limi­ta­re a răs­pân­di­rii SARS-CoV‑2, să aibă atri­bu­ții mai mul­te insti­tu­ții.

La nive­lul jude­țu­lui Con­stan­ța, este vor­ba des­pre Inspec­to­ra­tul pen­tru Situ­a­ții de Urgen­ță „Dobro­gea”, Inspec­to­ra­tul Jude­țean de Poli­ție Con­stan­ța, Inspec­to­ra­tul Jude­țean de Jan­darmi și Gru­pa­rea Mobi­lă de Jan­darmi „Tomis”, Inspec­to­ra­tul Teri­to­ri­al de Mun­că și Direc­ția de Sănă­ta­te Publi­că.

Iar în zile­le urmă­toa­re, pe lân­gă atri­bu­ți­i­le obiș­nu­i­te, anga­ja­ții insti­tu­ți­i­lor enu­me­ra­te vor veri­fi­ca și dacă uni­tă­ți­le căro­ra le trec pra­gul au luat măsuri pre­cum: așe­za­rea anga­ja­ți­lor la dis­tan­ță, pur­ta­rea de măști în spa­ți­i­le închi­se, rea­li­za­rea tri­a­ju­lui epi­de­mi­o­lo­gic la intră­ri­le în uni­ta­te etc. Potri­vit sur­se­lor noas­tre, într‑o pri­mă eta­pă, cei veri­fi­cați vor fi doar aver­ti­zați. Aces­tea sunt dis­po­zi­ți­i­le de la cen­tru, să nu se sară ime­di­at cu sanc­țiuni pecu­ni­a­re, mai ales că mulți din­tre agen­ții eco­no­mici abia au redes­chis și încear­că să se repu­nă pe picioa­re. Dar, la a doua vizi­tă, sanc­țiu­ni­le vor fi dras­ti­ce dacă măsu­ri­le nu sunt imple­men­ta­te.

Se dau amenzi, dacă nu se face tri­a­jul la intra­re!”

Inspec­to­rii de mun­că se numă­ră prin­tre func­țio­na­rii sta­tu­lui cu un rol sem­ni­fi­ca­tiv în urmă­ri­rea modu­lui în care uni­tă­ți­le de stat și pri­va­te res­pec­tă măsu­ri­le de limi­ta­re a răs­pân­di­rii coro­na­vi­ru­su­lui. Aceștia vor veri­fi­ca, atât res­pec­ta­rea măsu­rii de sus­pen­da­re tem­po­ra­ră a acti­vi­tă­ții, aco­lo unde este cazul, dar și res­pec­ta­rea modi­fi­că­ri­lor nece­sa­re pro­gra­mu­lui de lucru.

De mier­curi, 20 mai, am trans­mis pri­me­le pli­curi și pri­me­le ema­i­luri infor­ma­ti­ve către soci­e­tă­ți­le cu pes­te 50 de sala­ri­ați activi. Indi­ca­ția pen­tru aces­te soci­e­tăți este să fie deca­lat pro­gra­mul anga­ja­ți­lor, să fie împăr­țiți oame­nii în două echi­pe, să vină la ore dife­ri­te. Am trans­mis 150 de pli­curi, sunt pes­te 500 de soci­e­tăți și le vom expli­ca tutu­ror care sunt măsu­ri­le pe care tre­bu­ie să le adop­te”, a afir­mat Eugen Bola, inspec­tor șef ITM, pen­tru „Cuget Liber”.

De săp­tămâ­na vii­toa­re, inspec­to­rii de mun­că ies pe teren, în veri­fi­cări.

Se va atra­ge aten­ția asu­pra nece­si­tă­ții de a avea mănuși, măști, doza­toa­re cu sub­stan­țe dez­in­fec­tan­te. Toa­te aces­tea apar ca un fel de che­ck-list în actul de con­trol. Se vor face veri­fi­cări și cu pri­vi­re la tri­a­jul epi­de­mi­o­lo­gic, la exis­ten­ța pro­ce­du­rii de măsu­ra­re a tem­pe­ra­tu­rii și la pur­ta­rea măș­ti­lor în spa­ți­i­le închi­se. Iar dacă nu se înde­pli­nesc aces­te măsuri, da, se vor apli­ca amenzi!”, a sub­li­ni­at Eugen Bola.

Con­troa­le în cabi­ne­te­le sto­ma­to­lo­gi­lor și saloa­ne­le de înfru­mu­se­ța­re

Tot­o­da­tă, spe­cia­liș­tii Direc­ți­ei de Sănă­ta­te Publi­că (DSP) Con­stan­ța vor face veri­fi­cări la uni­tă­ți­le sani­ta­re, la saloa­ne­le de înfru­mu­se­ța­re și la uni­tă­ți­le ali­men­ta­re de tip deli­ve­ry.

Pe lân­gă alte aspec­te, se vor face veri­fi­cări și cu pri­vi­re la res­pec­ta­rea pre­ve­de­ri­lor pri­vind măsu­ri­le lua­te în tim­pul pan­de­mi­ei de Covid-19. De exem­plu, în cazul saloa­ne­lor de înfru­mu­se­ța­re se des­fă­șoa­ră în aceas­tă peri­oa­dă și veri­fi­că­ri­le în vede­rea cer­ti­fi­că­rii de con­for­mi­ta­te, ast­fel că se va con­sta­ta și dacă au fost imple­men­ta­te măsu­ri­le dis­pu­se.

De ase­me­nea, vor fi rea­li­za­te con­troa­le în uni­tă­ți­le sani­ta­re de stat și pri­va­te, în ambu­la­to­rii și în cabi­ne­te­le sto­ma­to­lo­gi­ce”, a decla­rat Cris­ti­na Schi­por, direc­tor exe­cu­tiv DSP Con­stan­ța.

Rea­min­tim că, potri­vit Legii 55/2020, în cazul per­soa­ne­lor fizi­ce, amen­zi­le sunt, în gene­ral, cuprin­se între 500 și 2.500 de lei, iar în cazul per­soa­ne­lor juri­di­ce, sanc­țiu­ni­le pot să ajun­gă până la 15.000 de lei. (sur­sa: cugetliber.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele