Încă un amiral ne‑a părăsit, chiar de ziua sa… În dimineața zilei de 21 mai 2020, a trecut la cele veșnice constraamiralul de flotilă Marinescu I. Mihail, fostul comandant al Brigăzii de Vedete din Mangalia

0
256

Încă un ami­ral ne‑a pără­sit, chiar de ziua sa…

În dimi­nea­ța zilei de 21 mai 2020, a tre­cut la cele veș­ni­ce con­stra­a­mi­ra­lul de flo­ti­lă Mari­ne­scu I. Miha­il, fos­tul coman­dant al Bri­gă­zii de Vede­te din Man­ga­lia.

Năs­cut la 21 mai 1937, în muni­ci­pi­ul Râm­ni­cu Vâl­cea, jud. Vâl­cea, Miha­il Mari­ne­scu a absol­vit cur­su­ri­le Şco­lii Medii Mili­ta­re de Mari­nă Gala­ţi (1954), Şcoa­la Mili­ta­ră Supe­ri­oa­ră de Mari­nă (1958), Aca­de­mia Mili­ta­ră, Facul­ta­tea Arme, Secţia Mari­nă (1977) și Cur­sul de spe­cia­li­za­re Arme sub Apă (1970).

A urcat trep­te­le ierar­hi­ei mili­ta­re de la gra­dul de loco­te­nent (2 octom­brie 1958), loco­te­nent major (30 decem­brie 1961), căpi­tan-loco­te­nent (30 decem­brie 1966), căpi­tan de ran­gul 3 (30 decem­brie 1972), căpi­tan de ran­gul 2 (30 decem­brie 1978), căpi­tan de ran­gul 1 (23 august 1985) la cel de con­tra­a­mi­ral de flo­ti­lă în retra­ge­re (D.P. nr. 1041 din 21 octom­brie 2010).

În peri­oa­da 1958–1966 și‑a des­fă­șu­rat acti­vi­ta­tea în gar­ni­zoa­na Man­ga­lia, în cadrul Divi­zi­ei 42 Mari­ti­me, în cali­ta­te de coman­dant Uni­ta­te de lup­tă Arme sub Apă pe dra­go­rul de radă 21 din Divi­zio­nul 1162 Dra­goa­re de radă din cadrul Bazei 254 Mari­ti­me (2 octom­brie 1958–2 mar­tie 1959), ofi­ţer secund pe dra­go­rul de radă 21 din Divi­zio­nul 19 Dra­goa­re de Radă din cadrul Bazei 42 Mari­ti­me (2 mar­tie 1959–15 apri­lie 1960), ofi­ţer secund pe dra­go­rul de radă 4 din Divi­zio­nul 19 Dra­goa­re de Radă al Bri­gă­zii 22 Dra­gaj (15 apri­lie 1960–17 apri­lie 1962), lec­tor pen­tru Navi­ga­ţie şi coman­dant Grup echi­pa­je la Divi­zio­nul Echi­pa­je UL I din cadrul Şco­lii de Echi­pa­je a Mari­nei Mili­ta­re (17 apri­lie-17 decem­brie 1962), locţi­i­tor al coman­dan­tu­lui dra­go­ru­lui de bază 16 din Divi­zio­nul 146 Dra­goa­re de Bază din cadrul Divi­zi­ei 42 Mari­ti­me (17–24 decem­brie 1962), locţi­i­tor al coman­dan­tu­lui Divi­zio­nu­lui Echi­pa­je la Şcoa­la de Echi­pa­je a Mari­nei Mili­ta­re (24 decem­brie 1962–29 iulie 1963) și ofi­țer în sta­tul major al Şco­lii de Echi­pa­je a Mari­nei Mili­ta­re (29 iulie 1963–19 noiem­brie 1966).

Ulte­ri­or a acti­vat în coman­damen­tul Bri­gă­zii 29 Vede­te din Man­ga­lia (19 noiem­brie 1966–2 octom­brie 1969), coman­dant Secţie Vede­te tor­pi­loa­re şi coman­dant al vede­tei nr. 1 la Divi­zio­nul 93 Vede­te Tor­pi­loa­re din cadrul Bri­gă­zii 29 Vede­te (2 octom­brie 1969–5 ianu­a­rie 1971) și ca şi locţi­i­tor al coman­dan­tu­lui Divi­zio­nu­lui 93 Vede­te Tor­pi­loa­re (5 ianu­a­rie 1971–23 sep­tem­brie 1975).

După absol­vi­rea Aca­de­mi­ei Mili­ta­re, și‑a relu­at acti­vi­ta­tea în cadrul Bri­gă­zii 29 Vede­te, ca şef de stat major şi prim locţi­i­tor al coman­dan­tu­lui Divi­zio­nu­lui 81 Vede­te Tor­pi­loa­re (19 august 1977-10 august 1978), şef de stat major şi prim locţi­i­tor al coman­dan­tu­lui Divi­zio­nu­lui 93 Vede­te Tor­pi­loa­re (10 august 1978–5 iunie 1980), coman­dant al Divi­zio­nu­lui 93 Vede­te Tor­pi­loa­re (5 iunie 1980–13 august 1981), res­pec­tiv şef de stat major şi prim locţi­i­tor al coman­dan­tu­lui Bri­gă­zii 29 Vede­te (13 august 1981–26 mar­tie 1990), mare uni­ta­te pe care a comandat‑o efec­tiv în aceas­tă peri­oa­dă.

În aceas­tă eta­pă a orga­ni­zat şi coor­do­nat înfi­inţa­rea Divi­zio­nu­lui 93 Vede­te Tor­pi­loa­re Mari, Divi­zio­nu­lui 126 Vede­te Tor­pi­loa­re Mari, Divi­zio­nu­lui 84 Vede­te Tor­pi­loa­re pe Aripi Por­tan­te şi a Bazei 335 Repa­ra­ții Arma­ment.

În peri­oa­da 1983–1989, anu­al a con­dus gru­pă­ri­le de lovi­re ale Mari­nei Mili­ta­re, for­ma­te din vede­te pur­tă­toa­re de rache­te şi vede­te tor­pi­loa­re pe aripi por­tan­te la apli­ca­ţi­i­le cu tru­pe ale forţe­lor din Marea Nea­gră (U.R.S.S. şi Bul­ga­ria) în raio­nul Var­na-Sozo­pol, com­pe­tenţe­le şi per­for­manţe­le echi­pa­je­lor Bri­gă­zii 29 Vede­te fiind una­nim apre­cia­te de orga­ni­za­tori.
Pe tim­pul revo­lu­ţi­ei din decem­brie 1989, efec­ti­ve­le Bri­gă­zii 29 Vede­te afla­te sub coman­da sa au par­ti­ci­pat activ la cer­ce­ta­rea şi patru­la­rea zonei de res­pon­sa­bi­li­tă­ţi a Mari­nei Mili­ta­re.
Pe 26 mar­tie 1990 a fost tre­cut în rezer­vă.

A fost mem­bru fon­da­tor al fili­a­le­lor din Man­ga­lia ale Aso­ci­a­ţi­ei Cadre­lor Mili­ta­re în Rezer­vă şi Retra­ge­re şi Ligii Nava­le Româ­ne şi mem­bru al Aso­ci­a­ți­ei „Clu­bul Ami­ra­li­lor”.

Pen­tru per­for­man­țe­le pro­fe­sio­na­le nota­bi­le, de‑a lun­gul între­gii sale cari­e­re a fost dis­tins cu Meda­lia „Meri­tul Mili­tar” cla­se­le a II‑a (1963) şi I (1968), Meda­lia „Vir­tu­tea ostă­şeas­că” cla­sa I (1967), Meda­lia „25 de ani de la pro­cla­ma­rea Repu­bli­cii” (1972), Ordi­nul „Meri­tul Mili­tar” cla­se­le a III‑a (1973), a II‑a (1978) şi I (1984), Meda­lia „30 de ani de la eli­be­ra­rea Româ­ni­ei de sub domi­na­ţia fas­cistă” (1974), Meda­lia „A XXX‑a ani­ver­sa­re a Zilei Arma­tei RSR” (1974), „Pen­tru întă­ri­rea pri­e­te­ni­ei de lup­tă” — U.R.S.S. (1989), „Ordi­nul de Lup­tă de argint” — R.D.G. (1989) şi Emble­ma de Onoa­re a Forţe­lor Nava­le.

Din cau­za pan­de­mi­ei, ofi­țe­rul va fi înmor­mân­tat fără ono­ruri mili­ta­re.

DUMNEZEU SĂ‑L ODIHNEASCĂ ÎN PACE!


Man­ga­lia News, 21.05.2020. (sur­sa: ziuaconstanta.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele