În stațiunea Saturn se asfaltează străzile reabilitate cu bani europeni [Foto/VIDEO]

0
511

A înce­put asfal­ta­rea stră­zi­lor din sta­țiu­nea Saturn, cu bani euro­peni.

În sta­țiu­nea Saturn, au înce­put, recent, lucră­ri­le de asfal­ta­re, în cadrul pro­iec­tu­lui cu bani euro­peni, care vizea­ză moder­ni­za­rea mai mul­tor străzi. În urmă­toa­re­le săp­tămâni, se va tur­na pri­mul strat de covor asfal­tic, pe toa­te arte­re­le supu­se rea­bi­li­tă­rii: Gre­en­port, Hen­ny Igna­tie, Cor­ne­liu Copo­su și Lavrion, ast­fel încât sezo­nul esti­val să se des­fă­șoa­re în con­di­ții opti­me. Con­co­mi­tent cu asfal­ta­rea stră­zi­lor, se va lucra la tro­tu­a­re, apoi se vor insta­la stâl­pii de ilu­mi­nat stra­dal și la final se vor ame­na­ja spa­ți­i­le verzi și se va monta noul mobi­li­er stra­dal.

”Încer­căm să fina­li­zăm între­gul pro­iect îna­in­te de 30 octom­brie, a.c. — ter­me­nul sti­pu­lat în con­tract. Rea­min­tesc că am înce­put să asfal­tăm și tro­tu­a­re­le din Colo­niști, iar zile­le aces­tea vor dema­ra pro­ce­du­ri­le de asfal­ta­re pe stră­zi­le din oraș, tot cu fon­duri UE. În câte­va săp­tămâni, vom intra cu asfal­ta­rea și la Nept­un, de ase­me­nea, pro­iect finan­țat din fon­duri UE”, a sub­li­ni­at pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Radu Cris­ti­an.

El a mai pre­ci­zat că, în pre­zent, Pri­mă­ria Man­ga­lia are în exe­cu­ție șase pro­iec­te cu finan­ța­re euro­pea­nă, inclu­siv cel men­țio­nat ante­ri­or. Alte două pro­iec­te vizea­ză moder­ni­za­rea sta­țiu­ni­lor Nept­un și a fale­zei Man­ga­lia-Saturn. Un alt pro­iect cu bani euro­peni pre­ve­de moder­ni­za­rea cen­tru­lui vechi al Man­ga­li­ei, dar și res­ta­u­ra­rea Bise­ri­cii „Sf. Ghe­or­ghe” (monu­ment isto­ric).

Tot din fon­duri UE, se rea­bi­li­tea­ză aproa­pe 20 de străzi din mai mul­te zone ale ora­șu­lui. Pe une­le din­tre aces­te străzi au fost deja moder­ni­za­te tro­tu­a­re­le și au înce­put pro­ce­du­ri­le de asfal­ta­re.


Man­ga­lia News, 15.05.2020. 


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply