Florin Iordanoaia: Pandemia… economiei!

0
274

Flo­rin Ior­da­noa­ia: Pan­de­mia… eco­no­mi­ei!

”Foar­te mulţi comen­tea­ză, la adre­sa ple­că­ri­lor la mun­că în afa­ră, ale cetă­ţe­ni­lor noş­tri. Une­le comen­ta­rii sînt chiar rău­tă­cioa­se şi nu se bazea­ză pe nimic, alte­le au la bază o anu­mi­tă orien­ta­re poli­ti­că. Majo­ri­ta­tea celor care comen­tea­ză nega­tiv, plea­că de la pre­mi­se sim­ple: Ger­ma­nia, sclavi, guver­nul etc.

Din anul 2005, pînă în 2018, am pre­dat un curs de mana­ge­ment al resur­se­lor uma­ne. Pen­tru aces­ta am citit mul­te docu­men­te, arti­co­le de pre­să, stu­dii şti­inţi­fi­ce şi am dis­cu­tat cu mai mulţi anga­ja­tori, din dome­nii dife­ri­te. Deci, ceva, ceva, pot să comen­tez!

Cel mai mare peri­col pen­tru eco­no­mia Româ­ni­ei, este ple­ca­rea aces­tor cetă­ţeni ca să lucre­ze afa­ră! Şi rămî­ne­rea aco­lo, a celor care deja lucrea­ză afa­ră!

Se apre­cia­ză că anul tre­cut, cca. 4 mili­oa­ne de români, au lucrat în stră­i­nă­ta­te. Aceş­tia, în marea lor majo­ri­ta­te au lucrat pen­tru com­pa­nii stră­i­ne, care nu plă­tesc taxe şi impo­zi­te sta­tu­lui român, o mică par­te lucrea­ză pen­tru fir­me româ­neşti. Dar majo­ri­ta­tea cîş­ti­gu­ri­lor rea­li­za­te de români, au fost tri­mi­se în ţară şi au con­tri­bu­it la aju­to­ra­rea fami­li­i­lor, la menţi­ne­rea con­su­mu­lui intern, la pla­ta taxe­lor şi a impo­zi­te­lor. Dar banii, în mare par­te, s‑au scurs tot în afa­ră, pen­tru pro­du­se­le şi ser­vi­ci­i­le impor­ta­te (inclu­siv rate­le la bănci). Cei care au ple­cat să lucre­ze afa­ră, au avut mai mul­te moti­ve. De alt­fel, cunos­cu­te de noi toţi, doar că unii se fac că le uită!

Prin­ci­pa­le­le moti­ve pen­tru care au ple­cat sînt lega­te de:

1. Sala­ri­i­le extrem de mici pe care le aveau aici! Sala­ri­ul minim pe eco­no­mie sau „la negru”, fără nici un fel de pres­pec­ti­ve de cre­ş­te­re şi de dezvol­ta­re per­so­na­lă, care nu satis­fa­ce pe nimeni! Româ­nia are preţu­ri­le la pro­du­se­le de bază, mai mari decît în Ger­ma­nia, de exem­plu! La sala­ri­i­le de aici, foa­mea e pri­ma cau­ză a ple­că­ri­lor!
De la un sala­riu de 1200 lei/net/lună, la cca. 2000 euro/net/lună, dife­renţa este foar­te mare! Pen­tru un anga­jat care pro­vi­ne din sate, comu­ne sau ora­şe mici, unde este o lip­să cro­ni­că de locuri de mun­că, ce altă per­spec­ti­vă mai exis­tă? Un mun­ci­tor, chel­tu­ie în stră­i­nă­ta­te cîte­va sute de euro pe masă şi caza­re şi tot mai reu­şeş­te să tri­mi­tă aca­să 1200 de euro. Bani mulţi, la ţară! Dar şi la ora­şe!

2. Ati­tu­di­nea anga­ja­to­ri­lor. Pe lîn­gă sala­ri­i­le foar­te mici, mulţi patroni se pur­tau în aşa fel încît oame­nii să ple­ce de la ei, după „prin­ci­pi­ul” <mai am la uşă alţii 100, care aşteap­tă să-ţi ia locul>. Deci, scla­via a exis­tat şi exis­tă şi la noi, doar că nu vrem să o recu­noa­ş­tem!

3. Depro­fe­sio­na­li­za­rea anga­ja­ţi­lor. Dis­pă­rînd mari­le fabrici şi uzi­ne, care „înghi­ţeau” tot felul de pro­fe­sii, s‑a ajuns la situ­a­ţia în care mul­te mese­rii să dis­pa­ră la noi, să nu mai fie cău­ta­te. Iar cei care au făcut şcoa­la pro­fe­sio­na­lă şi au învă­ţat o mese­rie la înce­pu­tul ani­lor ’90, acum nu mai au unde să lucre­ze aici. În schimb, în mul­te locuri de mun­că din stră­i­nă­ta­te, încă mai au nevo­ie de ei! Pînă vor fi înlo­cu­i­ţi de robo­ţii andro­izi!
Aşa am ajuns să nu mai găsim un elec­tri­cian, un insta­la­tor, un zugrav etc. În come­rţul nos­tru capi­ta­list, de tipul Hore­ca, cri­za de vîn­ză­tori, vîn­ză­toa­re şi alte mese­rii, e acu­tă! De ce oare? Din cau­za sala­ri­ză­rii, a con­trac­te­lor pe ter­men scurt şi mul­te alte cau­ze!

4. Dis­tru­ge­rea învă­ţă­mîn­tu­lui pro­fe­sio­nal. Acum toa­tă lumea are lice­ul şi vrea să aibă o diplo­mă de absol­vent de facul­ta­te. Şi ţara s‑a umplut de diplo­ma­ţi, care nu ştiu să facă ceva, care nu ştiu nimic! Avem şi absol­venţi de top, dar aceş­tia au locul lor, tot afa­ră. Deci nu mai avem prea mulţi pro­fe­si­o­ni­şti, care să răs­pun­dă cerinţe­lor fir­me­lor.

5. Anga­ja­ţii de la stat. Sta­tul nos­tru e con­dus de poli­ti­cieni (corect şi demo­cra­tic), dar admi­nis­trat de pro­fe­si­o­ni­şti! Sau aşa ar tre­bui să fie. Dar cînd anga­jă­ri­le la stat se fac pe pile şi pe şpa­gă, cine să admi­nis­tre­ze corect sta­tul? Bei­za­de­le­le şi nea­mu­ri­le? Nu cred! O par­te din­tre ingi­ne­rii şi spe­cia­li­ş­tii noş­tri, ar putea să lucre­ze aici, nu afa­ră, dar aici nu au loc, nu au pile şi nu au bani de şpa­gă! Aşa că lucrea­ză şi fac pro­fit pen­tru alte ţări. Bani mulţi!

Ştiu şi mul­te punc­te de vede­re ale anga­ja­to­ri­lor: „afa­ce­ri­le merg greu”, „taxe­le la stat sînt împo­vă­ră­toa­re”, „anga­ja­ţii nu au pro­duc­ti­vi­ta­te mare”, „oame­nii nu sînt seri­oşi”, „nu avem timp să inves­tim în ei”, „nu putem să le dăm mai mult, că le-am da” etc, etc.

Fie­ca­re luat în par­te, poa­te că are drep­ta­te, dar pe ansam­blu, „pan­de­mia” eco­no­mi­ei noas­tre nu va tre­ce uşor. Va fi şi mai greu, va fi şi mai rău pen­tru une­le afa­ceri, va fi mai rău pen­tru ţară!

În con­clu­zie, oame­nii plea­că dato­ri­tă sără­ci­ei, lip­sei de per­spec­ti­ve şi lip­sei de res­pect.

Cine vrea, n‑are decît să‑i înju­re, dar nu poa­te să le rezol­ve pro­ble­me­le!”

Flo­rin Ior­da­noa­ia, 7 mai 2020.


MN: Alte arti­co­le publi­ca­te de coti­dia­nul Man­ga­lia News, sub sem­nă­tu­ra dom­nu­lui Flo­rin Ior­dă­noa­ia puteți citi AICI.


Man­ga­lia News, 08.05.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele