Direcția Cultură și Sport Mangalia — Relansăm Teatrul de Vară din Neptun, un reper al divertismentului estival

0
550

Direc­ția Cul­tu­ră și Sport Man­ga­lia: ℹ️După ani de hâr­tii, situ­a­ții juri­di­ce și alte pro­ble­me, ne pre­gă­tim să relan­săm un reper al diver­tis­men­tu­lui esti­val din Nept­un: Tea­trul de Vară.

❌La pes­te 10 ani de când ulti­mul artist a cobo­rât de pe sce­na Gră­di­nii de Vară din Nept­un, lăsând‑o pra­dă degra­dă­rii și dis­tru­ge­rii, venim mai hotă­râți ca nici­o­da­tă să o redăm artiș­ti­lor și publi­cu­lui.

🧹Chiar dacă pare greu de cre­zut și rea­li­zat, sun­tem deter­mi­nați să o igie­ni­zăm, ame­na­jăm și să atra­gem eve­ni­men­te care să vă țină în pri­ză în acest sezon esti­val, pen­tru că avem toa­tă încre­de­rea că eve­ni­men­te­le în aer liber vor fi per­mi­se, cu res­pec­ta­rea unor măsuri spe­ci­fi­ce.

🎭Vrem să o adap­tăm nevo­i­lor publi­cu­lui de ace­ea în acest an o facem func­țio­na­lă urmând ca inves­ti­ți­i­le ulte­ri­oa­re să vină mai mult în întâm­pi­na­rea soli­ci­tă­ri­lor voas­tre și mai puțin în satis­fa­ce­rea unor viziuni arhi­tec­tu­ra­le nea­dap­ta­te rea­li­tă­ții.

🌞Să ne pre­gă­tim de o vară incen­di­a­ră, mai ales că aceas­tă pri­mă­va­ră ne‑a învă­țat cât de impor­tan­te sunt mici­le bucu­rii ale vie­ții, cum ar fi un spec­ta­col, un con­cert, un stand-up, un tea­tru și alte eve­ni­men­te pe care spe­răm să le putem găz­dui aici!


Man­ga­lia News, 05.05.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply