DIASPORA ÎN DIRECT‎: Emisiunea de Duminică, 17 Mai, cu prof. Florin Zamfirescu, senatorul Radu Mihail și Tudor Petruț, alături de numeroși alți colaboratori ai Arca TV. Intrați cu comentarii!

0
361

În emi­siu­nea de Dumi­ni­că, 17 Mai, Prof. Flo­rin Zam­fi­res­cu face radi­o­gra­fia ade­vă­ra­tă a soci­e­tă­ții româ­nești și con­dam­nă absen­ța lea­der­ship-ului. Sena­to­rul USR de Dias­po­ra Radu Miha­il, des­pre ulti­me­le pro­iec­te de lege — DNA-ul pădu­ri­lor, ini­ția­ti­ve­le pen­tru româ­nii care tră­iesc în afa­ra gra­ni­țe­lor Româ­ni­ei și îi vom trans­mi­te reco­man­dă­ri­le Arca TV, împre­u­nă cu Mari­an Petru­ta. Intrați cu comen­ta­rii, pen­tru a i le trans­mi­te D‑lui sena­tor.

Car­men Usca­tu și Oana Ghe­or­ghiu, de la Aso­ci­a­ția Dăru­ieș­te Via­ță, des­pre lup­ta lor cu un sis­tem care se împo­tri­veș­te unor ini­ția­ti­ve care sal­vea­ză vieți și care ofe­ră spri­ji­nul româ­ni­lor pen­tru români. Devi­ne oare cos­tul unui spi­tal o rea­li­ta­te de care unii se tem?

Info Fla­sh din Sta­te­le Uni­te, des­pre ulti­me­le eve­ni­men­te lega­te de caran­ti­nă de la Mihai Mate­ia­si, pre­cum și ști­ri­le din comu­ni­ta­tea de români din sta­tul Michi­gan.

Tudor Petrut ia pul­sul Hol­lywood-ului iar Nata­lia Ghi­las­cu vă spu­ne mai mul­te des­pre con­flic­tul Bise­ri­ci­lor româ­nești din Chi­ca­go cu auto­ri­tă­ți­le loca­le pri­vind des­chi­de­rea aces­to­ra. Îi invi­tăm pe mem­brii comu­ni­tă­ții să își spu­nă punc­tul de vede­re. Adri­an Arde­lean ne adu­ce vești bune din Montre­al, une­le zbo­ruri către Româ­nia se reiau, și ne infor­mea­ză des­pre situ­a­ția comu­ni­tă­ții româ­nești din Montre­al.

Cla­u­dia Gutu­les­cu din Lon­dra, des­pre posi­bi­li­ta­tea de a călă­tori spre și din Româ­nia în UK și invers. Con­sta­ble Cris­ti­an Dumi­tru, ofi­țer român în MET Poli­ce, ne adu­ce un mesaj cu îndru­mări cla­re des­pre cum tre­bu­ie să se com­porte cona­țio­na­lii noș­tri din Rega­tul unit, oda­tă cu rela­xa­rea gra­du­a­lă a loc­k­down-ului, deci­să de auto­ri­tă­ți­le bri­ta­ni­ce.

Raluk Maria Petri­că vine cu ști­ri­le din Spa­nia și ca de obi­cei, cafea­ua de dimi­nea­ță cu Raresh Badrea, care ne adu­ce un zâm­bet și veș­ti­le din Aus­tra­lia.

Pro­mo Dias­po­ra în Direct — 17 Mai 2020:

Man­ga­lia News  este par­te­ner media ofi­ci­al al pro­iec­tu­lui Arca TV. Rubri­ca spe­cia­lă dedi­ca­tă Arca TV, Tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni, poa­te fi vizi­ta­tă AICI.


Man­ga­lia News, 17.05.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply