Deschiderea oficială a litoralului, pe 1 iunie. Operatorii de turism de la mare îşi reiau activitatea

0
560

Anga­ja­ţii din turis­mul de pe lito­ral pri­mesc veşti bune. În scurt timp, îşi vor relua acti­vi­ta­tea nor­ma­lă, pe măsu­ră ce tera­se­le, res­ta­u­ran­te­le şi hote­lu­ri­le se vor des­chi­de. Repre­zen­tanţii patro­na­te­lor din Mama­ia anti­ci­pea­ză deja că lito­ra­lul va fi luat cu asalt în pri­ma săp­tămâ­nă a lui iunie.

Mai mult de 100 de hote­luri din sta­ţiu­ni­le româ­neşti de la Marea Nea­gră, repre­zen­tând un sfert din capa­ci­ta­tea de caza­re a lito­ra­lu­lui, s‑au des­chis sau urmea­ză să se des­chi­dă şi aşteap­tă turi­ş­tii înce­pând cu data de 1 iunie, când se vor des­chi­de şi tera­se­le. Cifre­le reies din date­le Orga­ni­za­ţi­ei Patro­na­le Mama­ia — Con­stanţa, care esti­mea­ză că, în pri­ma săp­tămâ­nă din iunie, se vor caza pe lito­ra­lul româ­nesc în jur de 10.000 de turi­şti români.

Fap­tul că repre­zen­tanţii HORECA au anu­nţat, ieri, după dis­cu­ţia cu pre­mi­e­rul, că de la 1 iunie se des­chid tera­se­le res­ta­u­ran­te­lor, i‑a deter­mi­nat pe mulţi hote­li­eri de la mare să îşi pre­gă­teas­că des­chi­de­rea uni­tă­ţi­lor înce­pând cu aceas­tă dată, pen­tru a putea pri­mi turi­ş­tii. Ast­fel, din date­le Orga­ni­za­ţi­ei Patro­na­le Mama­ia — Con­stanţa, pes­te 100 de hote­luri de pe lito­ral s‑au des­chis deja sau se vor des­chi­de în jurul datei de 1 iunie.

Prac­tic, des­chi­de­rea ofi­ci­a­lă a lito­ra­lu­lui pen­tru turi­şti va fi la 1 iunie, deşi sunt şi acum hote­luri şi pen­siuni des­chi­se la mare care chiar au pri­mit turi­şti în acest week-end. Aceş­tia au venit pen­tru sco­puri de recre­e­re — pes­cu­it, kiting şi pen­tru acti­vi­tă­ţi spor­ti­ve în aer liber. Cei mai mulţi au ajuns pe pla­je­le din Mama­ia, Vama Veche şi în Del­ta Dună­rii. Majo­ri­ta­tea hote­lu­ri­lor care se des­chid au şi tera­se aco­pe­ri­te, unde se va servi masa. Chiar şi cele fără tera­să vor putea pri­mi turi­şti, pen­tru că, la înce­pu­tul lunii iunie, majo­ri­ta­tea seju­ru­ri­lor includ doar micul dejun, care poa­te fi ser­vit în came­ră, în sis­tem de room-ser­vi­ce sau deli­ve­ry. În para­lel, vor fi des­chi­se şi tera­se­le res­ta­u­ran­te­lor inde­pen­den­te de pe lito­ral”, este de păre­re Anca Nedea, direc­to­rul exe­cu­tiv al OPMCTA.

Mini-vacanţa de Rusa­lii, la mare

Con­ti­nu­a­rea, în cugetliber.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply