DECLARAȚIA PE PROPRIE RĂSPUNDERE pentru deplasarea în afara localității — Stare de alertă. Descarcă modelul actualizat

0
538

Noul model de Decla­ra­ție pe pro­prie răs­pun­de­re pen­tru Sta­rea de aler­tă, insti­tu­i­tă din 15 mai 2020, pe o peri­oa­dă de 30 de zile, va fi folo­sit de către per­soa­ne­le care se depla­sea­ză în afa­ra loca­li­tă­ții, în inte­res per­so­nal, dar și pro­fe­sio­nal, legat de fir­ma la care lucrează.

Mode­lul de DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE — sta­re de aler­tă poa­te fi des­căr­cat de aici: Decla­ra­tie-pro­prie-ras­pun­de­re-15mai­2020-com­ple­ta­ta

UPDATE: Mode­lul ini­țial a fost actu­a­li­zat, la sec­țiu­nea „moti­ve jus­ti­fi­ca­te”, cu exem­plul  „asi­gu­ra­rea de bunuri care aco­pe­ră nece­si­tă­ți­le de bază ale per­soa­ne­lor și ani­ma­le­lor de companie/domestice”.

Pe lis­ta de acti­vi­tăți inclu­se în decla­ra­ție se află și depla­să­ri­le în afa­ra loca­li­tă­ții „în inte­res pro­fe­sio­nal, inclu­siv între locuință/gospodărie și locul/locurile de des­fă­șu­ra­re a acti­vi­tă­ții pro­fe­sio­na­le și înapoi”.

În loca­li­ta­te, depla­sa­rea este per­mi­să fără decla­ra­ție pe pro­prie răs­pun­de­re, dar cu res­pec­ta­rea unor nor­me de pre­ve­ni­re a răs­pân­di­rii nou­lui coro­na­vi­rus COVID-19.


Man­ga­lia News, 15.05.2020. (sur­sa: startupcafe.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply