De la IPJ Constanța: Infracțiuni de tâlhărie | Dosare penale întocmite de polițiștii constănțeni | Infracțiuni la regimul rutier | Acțiuni pe linie economică

0
104

Reți­nut de poli­țiști pen­tru săvâr­și­rea infrac­țiu­nii de tâlhă­rie.

La data de 17 mai a.c., în jurul orei 17.00, poli­țiști din cadrul Sec­ți­ei 4 au fost sesi­zați de un băr­bat, de 74 de ani, cu pri­vi­re la fap­tul că, în timp ce se afla pe Ale­ea Topo­log din muni­ci­pi­ul Con­stan­ța, aces­ta ar fi fost depo­se­dat, prin vio­len­ță, de bici­cle­tă, de către o per­soa­nă necu­nos­cu­tă, care ulte­ri­or ar fi fugit.

Patru­la for­ma­tă din poli­țiști din cadrul Sec­ți­ei 4 și jan­darmi din cadrul G.M.J. Tomis a dema­rat veri­fi­că­ri­le în cau­ză, iar în scurt timp, a iden­ti­fi­cat un băr­bat, de 43 de ani, bănu­it de comi­te­rea fap­tei.

Pre­ju­di­ci­ul a fost recu­pe­rat și pre­dat păr­ții vătă­ma­te.

Băr­ba­tul a fost reți­nut pen­tru 24 de ore, urmând ca în cur­sul zilei de astăzi să fie pre­zen­tat instan­ței de jude­ca­tă cu pro­pu­ne­re de ares­ta­re pre­ven­ti­vă, sub aspec­tul săvâr­și­rii infrac­țiu­nii de tâlhă­rie.

Acțiuni pe linie eco­no­mi­că, des­fă­șu­ra­te de poli­țiști

În peri­oa­da 16–17 mai a.c., în inter­va­lul orar 10.00–14.00, poli­țiști din cadrul Ser­vi­ci­u­lui de Inves­ti­ga­re a Cri­mi­na­li­tă­ții Eco­no­mi­ce au orga­ni­zat și des­fă­șu­rat acțiuni pen­tru pre­ve­ni­rea și com­ba­te­rea fap­te­lor de natu­ră eco­no­mi­că.

În acest scop, poli­țiș­tii au veri­fi­cat 23 de agenți eco­no­mici din incin­ta mai mul­tor pie­țe de pe raza muni­ci­pi­u­lui Con­stan­ța.

În urma acțiu­nii au fost apli­ca­te 9 sanc­țiuni con­tra­ven­țio­na­le, în valoa­re de 10.500 de lei, pen­tru neres­pec­ta­rea pre­ve­de­ri­lor art. 1, lit. g din Legea 12/1990R și a art. 16, lit. a din Legea 145/2014.

Infrac­țiuni la regi­mul ruti­er, con­sta­ta­te de poli­țiș­tii ruti­eri

La data de 16 mai a.c., în jurul orei 12.35, poli­țiști din cadrul Biro­u­lui Ruti­er Man­ga­lia au iden­ti­fi­cat un băr­bat, de 48 de ani, care a con­dus un auto­tu­rism pe Șosea­ua Con­stan­ței din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, având sus­pen­da­tă exer­ci­ta­rea drep­tu­lui de a con­du­ce auto­ve­hi­cu­le pen­tru peri­oa­da în curs.

La data de 16 mai a.c., în jurul orei 20.55, poli­țiști din cadrul Pos­tu­lui de Poli­ție Albești au iden­ti­fi­cat un băr­bat, de 20 de ani, care a con­dus un moto­ci­clu pe raza comu­nei Lima­nu, fără a pose­da per­mis de con­du­ce­re cores­pun­ză­tor cate­go­ri­ei din care face par­te vehi­cu­lul.

La data de 16 mai a.c., în jurul orei 22.25, poli­țiști din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Ruti­er Con­stan­ța au iden­ti­fi­cat un băr­bat, de 26 de ani, care a con­dus un auto­tu­rism pe stra­da Peli­ca­nu­lui din muni­ci­pi­ul Con­stan­ța, în timp ce se afla sub influ­en­ța sub­stan­țe­lor psi­hoac­ti­ve. În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul dru­gtest a rezul­tat o valoa­re pozi­ti­vă pen­tru can­na­bis. Băr­ba­tul a fost con­dus la spi­tal pen­tru pre­le­va­rea mos­tre­lor bio­lo­gi­ce în vede­rea sta­bi­li­rii sub­stan­țe­lor din sân­ge.

La data de 16 mai a.c., în jurul orei 22.40, poli­țiști de fron­ti­e­ră din cadrul Găr­zii de Coas­tă au iden­ti­fi­cat un băr­bat de 41 de ani, care a con­dus un auto­tu­rism pe DJ 391. Întru­cât exis­tau sus­pi­ciuni că aces­ta s‑ar afla sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce, la fața locu­lui au ajuns poli­țiști din cadrul Sec­ți­ei 3 Rura­lă Man­ga­lia, care l‑au tes­tat pe băr­bat cu apa­ra­tul eti­lo­test, rezul­tând o valoa­re de 0,88 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat. Aces­ta a fost con­dus la spi­tal pen­tru pre­le­va­rea mos­tre­lor bio­lo­gi­ce în vede­rea sta­bi­li­rii alco­o­le­mi­ei în sân­ge.

La data de 17 mai a.c., în jurul orei 00.05, poli­țiști din cadrul Sec­ți­ei 3 Rura­lă Man­ga­lia au iden­ti­fi­cat un băr­bat, de 35 de ani, care a con­dus un auto­tu­rism pe stra­da Faru­lui din comu­na Tuz­la, în timp ce se afla sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce. În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul eti­lo­test a rezul­tat o valoa­re de 0,48 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat. Băr­ba­tul a fost con­dus la spi­tal pen­tru pre­le­va­rea mos­tre­lor bio­lo­gi­ce în vede­rea sta­bi­li­rii alco­o­le­mi­ei în sân­ge.

La data de 17 mai a.c., în jurul orei 01.00, poli­țiști din cadrul Sec­ți­ei 4 Rura­lă Med­gi­dia au iden­ti­fi­cat un băr­bat, de 38 de ani, care a con­dus un auto­tu­rism pe DC 29, în timp ce se afla sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce. În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul eti­lo­test a rezul­tat o valoa­re de 0,55 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat. Băr­ba­tul a fost con­dus la spi­tal pen­tru pre­le­va­rea mos­tre­lor bio­lo­gi­ce în vede­rea sta­bi­li­rii alco­o­le­mi­ei în sân­ge.

La data de 17 mai a.c., în jurul orei 01.50, poli­țiști din cadrul Poli­ți­ei ora­șu­lui Năvo­dari au iden­ti­fi­cat un băr­bat, de 31 de ani, care a con­dus un auto­tu­rism pe stra­da Frun­ze­lor din ora­șul Năvo­dari, având per­mi­sul de con­du­ce­re reți­nut și în timp ce se afla sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce. În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul eti­lo­test a rezul­tat o valoa­re de 0,75 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat. Băr­ba­tul a fost con­dus la spi­tal pen­tru pre­le­va­rea mos­tre­lor bio­lo­gi­ce în vede­rea sta­bi­li­rii alco­o­le­mi­ei în sân­ge.

La data de 17 mai a.c., în jurul orei 03.45, poli­țiști din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Ruti­er Con­stan­ța au iden­ti­fi­cat un băr­bat, de 30 de ani, care a con­dus un auto­tu­rism pe stra­da Con­stan­ței din comu­na Cum­pă­na, fără a pose­da per­mis de con­du­ce­re pen­tru nicio cate­go­rie de vehi­cu­le și în timp ce se afla sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce. În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul eti­lo­test a rezul­tat o valoa­re de 0,97 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat. Băr­ba­tul a fost con­dus la spi­tal pen­tru pre­le­va­rea mos­tre­lor bio­lo­gi­ce în vede­rea sta­bi­li­rii alco­o­le­mi­ei în sân­ge. Aces­ta a fost impli­cat într-un eve­ni­ment ruti­er sol­dat cu pagu­be mate­ri­a­le.

La data de 17 mai a.c., în jurul orei 21.00, poli­țiști din cadrul Sec­ți­ei 5 Rura­lă Coge­a­lac au iden­ti­fi­cat un băr­bat, de 60 de ani, care a con­dus un auto­tu­rism pe stra­da Răsă­ri­tu­lui din satul Tari­ver­de, în timp ce se afla sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce. În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul eti­lo­test a rezul­tat o valoa­re de 1,09 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat. Băr­ba­tul a fost con­dus la spi­tal pen­tru pre­le­va­rea mos­tre­lor bio­lo­gi­ce în vede­rea sta­bi­li­rii alco­o­le­mi­ei în sân­ge.

În cau­ze, au fost întoc­mi­te dosa­re de cer­ce­ta­re pena­lă.


Man­ga­lia News, 19.05.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele