Cum va arăta Grădina de Vară ”Farul” din Mangalia, reabilitată cu fonduri UE | FOTO 3D

0
559

Con­si­li­e­rii locali din Man­ga­lia au apro­bat, recent, sur­se­le de finan­ța­re pen­tru moder­ni­za­rea Gră­di­nii de Vară ”Farul”, cu fon­duri euro­pe­ne. Pro­iec­tul a fost depus la Agen­ția pen­tru Dezvol­ta­re Regio­na­lă Nord-Est, încă din anul 2018. După fina­li­za­rea eta­pe­lor lega­le de ana­li­ză, eva­lu­a­re și selec­ție, urmea­ză sem­na­rea con­trac­te­lor de lucrări.

Pro­iec­tul are o valoa­re tota­lă de apro­xi­ma­tiv 5 mili­oa­ne de euro și inclu­de ample lucrări de rea­bi­li­ta­re a spa­ți­u­lui cul­tu­ral, care va fi redat publi­cu­lui pen­tru eve­ni­men­te în aer liber. Con­form docu­men­ta­ți­ei teh­ni­ce, sce­na Gră­di­nii de Vară, pre­cum și spa­ți­i­le des­ti­na­te artiș­ti­lor vor fi rea­bi­li­ta­te și adap­ta­te con­form nor­me­lor în vigoa­re, cu gru­puri sani­ta­re și spa­ții de depo­zi­ta­re.

Sca­u­ne­le pen­tru spec­ta­tori vor fi înlo­cu­i­te cu struc­turi din beton aco­pe­ri­te cu lemn, inclu­siv pen­tru per­soa­ne cu diza­bi­li­tăți, în timp ce gra­de­ne­le vor fi aco­pe­ri­te cu o mem­bra­nă arhi­tec­tu­ra­lă sus­pen­da­tă, rezis­ten­tă la intem­pe­rii.

Pe ampla­sa­men­tul loca­ți­ei se vor crea spa­ții pen­tru diver­se ate­li­e­re cultural–educaționale, vor fi ame­na­ja­te spa­ții verzi cu alei cir­cu­la­bi­le și se va rea­li­za un sis­tem de ilu­mi­na­re ambien­ta­lă.

În cadrul ace­lu­iași pro­iect, se vor rea­bi­li­ta prin­ci­pa­le­le arte­re ruti­e­re din zonă, res­pec­tiv Stra­da Roze­lor, Ște­fan cel Mare și Bd. 1 Decem­brie 1918. Va fi refă­cu­tă tra­ma stra­da­lă, dar și tro­tu­a­re­le și bor­du­ri­le pen­tru flui­di­za­rea cir­cu­la­ți­ei ruti­e­re și pie­to­na­le în depli­nă sigu­ran­ță și con­fort.

”Mulți ani până acum, Gră­di­na de Vară „Farul” și alte loca­ții de acest tip, din Man­ga­lia și sta­țiuni, au fost aban­do­na­te, din cau­za admi­nis­tră­rii defi­ci­ta­re, de către insti­tu­ți­i­le care le aveau în patri­mo­niu. După ce le-am trans­fe­rat la Pri­mă­rie, am depus dosa­re­le pen­tru atra­ge­rea fon­du­ri­lor UE, iar acum reu­șim să moder­ni­zăm și să redăm publi­cu­lui unul din­tre sim­bo­lu­ri­le cul­tu­ra­le ale ora­șu­lui nos­tru. Urmăm toa­te pro­ce­du­ri­le lega­le și spe­răm ca până la sfâr­și­tu­lui aces­tui an să intrăm cu lucră­ri­le în teren. La fel de impor­tant este și fap­tul că, în cadrul aces­tui pro­iect, vom asfal­ta trei arte­re impor­tan­te ale Man­ga­li­ei, pe lân­gă cele 17 străzi afla­te deja în curs de rea­bi­li­ta­re, tot cu bani euro­peni”, a expli­cat pri­ma­rul Radu Cris­ti­an.

El a mai decla­rat că, în aceas­tă vară, va fi redes­chis Tea­trul de Vară din Nept­un, care va găz­dui spec­ta­co­le, con­cer­te, stand-up come­dy, pie­se de tea­tru și alte eve­ni­men­te atât de aștep­ta­te de turiști și local­nici.


Man­ga­lia News, 29.05.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply