Corina Barladeanu: Interviu #NEWFUTURE, cu Cristian China Birta

0
217

Cori­na Bâr­lă­dea­nu: E ușor să îl placi pe Chi­ne­zu’: vor­beș­te franc, pe înțe­le­sul tutu­ror, are umor. Eu îi apre­ciez filo­zo­fia de via­ță pe baza care­ia și‑a recon­stru­it via­ta pro­fe­sio­na­lă și de fami­lie, ast­fel încât să îi reflec­te valo­ri­le. Mă recu­nosc în mai mul­te din răs­pu­su­ri­le sale: de exem­plu, în sta­rea de recu­noș­tin­ță și în defi­ni­ția pe care o dă antre­pre­no­ri­a­tu­lui: “sin­gu­rul mod de a exis­ta pro­fe­sio­nal, care mă aju­tă să tră­iesc cât mai fru­mos în via­ța mea”. Dar vă las pe voi să savu­rați inter­vi­ul pe care a avut bună­vo­in­ta să mi‑l dea, în cali­ta­tea sa de mem­bru al juri­u­lui #New­Fu­tu­re. Mul­tu­mesc! @CristianChinaBirta

1. Cu sigu­ran­ta, aceas­ta peri­oa­da a adus mul­te pro­vo­cari mici­lor intre­prin­za­tori. Vezi si oport­u­ni­tati care se des­chid lor?

Ori­ce cri­ză adu­ce foar­te mul­te oport­u­ni­tăți. Doar că, pen­tru a le vedea, un antre­pre­nor are de ”bifat” mai mul­te ches­tii. Une­le care țin de situ­a­ția de fapt. Din care aș aduce‑o în dis­cu­ție pe cea cu spai­ma că totul va mer­ge prost, care îi face pe mulți să redu­că sau să sto­pe­ze de tot buge­te­le de mar­ke­ting. Ceea ce este o gre­șe­a­lă teri­bi­lă. Din mul­te punc­te de vede­re. Și ar mai tre­bui să bife­ze, măcar în al 12lea ceas, înțe­le­ge­rea fap­tul că, dacă nu ai o ampren­tă digi­ta­lă con­stru­i­tă ca lumea, când o să mai vină urmă­toa­rea cri­ză — căci o să vină; dar nu știm când și cum o să ara­te — iarăși nu o să știe ce i‑a lovit. Unii îmi spun că, atunci când vor­besc așa, îi cert pe antre­pre­no­rii care, de fapt, ar avea nevo­ie de un umăr pes­te care să plân­gă. Eu nu cred asta. Nu de umăr pe care să plân­gă au nevo­ie. Ci de cine­va care să le ara­te o oglin­dă rea­lă. În antre­pre­no­ri­at, așa ceva este un umăr care să te aju­te, nu să te încur­ce.

2. Care e per­spec­ti­va ta asu­pra unei afa­ceri sus­te­na­bi­le?

Pe scurt, o afa­ce­rea care înce­pe ca ori­ce afa­ce­re — bagi ceva, ca să scoți ceva — dar care reu­șeș­te mai apoi să se sus­ți­nă sin­gu­ră, dar fără să aibă un impact major în sens rău asu­pra eco­sis­te­mu­lui din care face par­te. Mi se pare că de prea mul­te ori, când vor­bim des­pre afa­ceri sus­te­na­bi­le, mai mult vor­bim des­pre sus­te­na­bil decât des­pre afa­ce­re. Ori o afa­ce­re care nu func­țio­nea­ză, nu are cum să fie sus­te­na­bi­lă. Chiar dacă fon­da­to­rii ei sunt cei mai minu­nați oameni din lume. Întâi gân­dești busi­ne­ss și apoi gân­dești ori­ce alt­ce­va. Sunt fan de afa­ceri sus­te­na­bi­le. Dar mai fan sunt de afa­ceri. Care să nu își spu­nă că sunt sus­te­na­bi­le și apoi să cea­ră în stân­ga și în dreap­ta aju­tor, ca să nu sucom­be. 

3. Care va fi, în opi­nia ta, impac­tul aces­tei cri­ze pe ter­men mediu / lung asu­pra soci­e­ta­tii?

Nu am nici cea mai mică idee. Este un răz­boi mult prea mare, pen­tru un sol­dat atât de mic pre­cum sunt eu, ca să fac o ase­me­nea prog­no­ză. Pot să zic doar cum m‑a afec­tat pe mine. Și pe cei cu care vor­besc la modul seri­os. Și să cred că, pro­ba­bi­lis­tic vor­bind, mulți sunt în situ­a­ția noas­tră. Prin­ci­pa­lul impact în cazul nos­tru a fost că am învă­țat să nu mai luăm lucru­ri­le de‑a gata. De par­că ni s‑ar cuve­ni. Și că ori­ce lucru care ne adu­ce bucu­rie sau ne este de aju­tor în via­ță, tre­bu­ie întâm­pi­nat cu un ”mul­țu­mesc” sin­cer, din suflet. Apoi, am mai învă­țat că, ori­cât de rot­unzi ne-am dat noi că sun­tem fiin­țe supre­me pe pla­ne­ta asta, sun­tem atât de mici, în vre­mel­ni­cia noas­tră și atât de vre­mel­nici, în mici­mea noas­tră… Și că, dacă tot am înțe­les asta — mă rog, unii din­tre noi — nu mai bine ar fi să ale­gem să tră­im o via­ță cât mai fru­moa­să, în loc să tră­im o via­ță cât mai boga­tă? Pen­tru mine asta este, de fapt, defi­ni­ția antre­pre­no­ri­a­tu­lui: este sin­gu­rul mod de a exis­ta pro­fe­sio­nal care mă aju­tă să tră­iesc cât mai fru­mos în via­ța mea. 

4. Ce reco­man­dări ai pen­tru antre­pre­nori, ce tre­bu­ie să facă pen­tru a rezis­ta aceas­tei peri­oa­de?

Să nu renun­țe la buge­te­le de mar­ke­ting. Să facă rost de bani pen­tru așa ceva. Trea­ba lor cum. Se des­cur­că ei. Pen­tru că, dacă vor să ascul­te un om care de 15 ani face mar­ke­ting digi­tal, atunci când dis­pari din aten­ția con­su­ma­to­ri­lor în situ­a­ții de cri­ză, nu numai că nu au cum să cum­pe­re de la tine, dar în sub­con­ști­en­tul lor vor simți că ți‑a fost fri­că. Și te vor res­pin­ge, după ce vei reve­ni, oda­tă cri­za tre­cu­tă. Oame­nii cum­pă­ră bran­duri, nu pen­tru că au nevo­ie de ele, ci pen­tru că vor să le aibă. Și un brand fri­cos nu mai figu­rea­ză pe lis­ta lor de sho­pping.

Cori­na Bâr­lă­dea­nuInspi­ring Com­mu­ni­ca­tion, Owner 2activePR, 22 mai 2020.

MN: Mul­țu­mim pen­tru acest inter­viu fain, Cori­na Bâr­lă­dea­nu, man­ga­li­a­na noas­tră dra­gă. 🙂

Mul­țu­mim pen­tru sfa­tu­ri­le uti­le, Cris­ti­an Chi­na Bir­ta! (kooperativa.ro).


Man­ga­lia News, 27.05.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele