Constantin Flondor — sau Lecție despre renaștere [VIDEO]

0
310

Sori­na Jec­za: “Așa aș inti­tu­la fil­ma­rea pe care San­da Flon­dor a făcut‑o, iar Andrei Jec­za a editat‑o, punând‑o într-un minu­nat docu­ment des­pre spe­ran­ță, des­pre tine­re­țea spi­ri­tu­lui, des­pre pute­rea con­struc­toa­re a cre­din­ței în artă”.

”Stăm în casă. Izo­la­rea doa­re. Am pier­dut pe moment liber­ta­tea de miș­ca­re. Dar cred că am câști­gat alt­ce­va: Tim­pul. Liber­ta­tea de a folo­si tim­pul. Ziua s‑a lun­git. S‑a accen­tu­at len­toa­rea. Cea­sul tică­ie ca un cân­tec de lea­găn. Adorm sau mă tre­zesc. Pot să stau, pot să citesc, să vor­besc cu San­da, să merg la șeva­let, să-mi caut acu­a­re­le­le (…).

Pri­vi­tul pe fereas­tră e o bucu­rie. Mă izbeș­te un ver­de tânăr. Frun­ze­le tre­mu­ră. Tot ce văd naș­te rit­muri, culoa­re. Dis­pa­re vâr­sta, sunt din nou copil, mă inun­dă o vâr­stă a nai­vi­tă­ți­lor”.

Un film din pro­gra­mul VIEWING ROOM al Gale­ri­ei Jec­za, pro­gram în care a mai apă­rut inter­vi­ul lui Ami Barak cu Ana Adam.

De văzut, nea­pă­rat.


Andrei Jec­za

Vă invit să citiți un inter­viu rea­li­zat zile­le aces­tea cu Con­stan­tin Flon­dor — în pli­nă caran­ti­nă, o nouă tine­re­țe.

Punc­te de lumi­nă ver­de-crud vin din­spre gră­di­na din fața feres­tre­lor. Exis­tă o tri­mi­te­re la sti­mu­lii din Pădu­rea Ver­de pe care îl con­sem­nam în anii 70. Aici, acum, se ală­tu­ră însă pute­rea vie a lumi­nii și culo­rii. Trec la o serie de acu­a­re­le și ule­iuri. Poa­te răz­besc. Pri­ma acu­a­re­lă mă mul­țu­meș­te, sunt aju­tat de inflo­res­cen­ță”.

Pho­to cre­dits: Con­stan­tin Flon­dor – Apri­lie, 3 IV 2020, ulei pe pân­ză, 50x60cm & Con­stan­tin Flon­dor – Sti­muli la Pădu­rea ver­de, 1981, fie­ca­re 30×30,8 cm, vin­ta­ge prints / Jec­za Gal­le­ry.

MN — Cu alea­să pre­țu­i­re, vă invi­tăm să vedeți și: OMAGIU sculp­to­ru­lui PETER JECZA. Casa Jec­za, cea mai mare Gale­rie de Artă con­tem­po­ra­nă din Româ­nia [Foto/VIDEO]


Man­ga­lia News, 06.05.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply