Claudiu Stamate, directorul Direcției Asistență Socială și Alecu Crudu, președintele filialei locale a Asociației Naționale a Veteranilor de Război, în vizită la domnul Vasile Oleniuc, ultimul veteran de război al orașului Mangalia

0
217

In fie­ca­re an, pe data de 29 Apri­lie, săr­bă­to­rim Ziua Vete­ra­ni­lor de Răz­boi, o zi spe­cia­lă și un moment de refe­rin­ță dedi­cat cin­sti­rii și oma­gi­e­rii vene­ra­bi­li­lor ostași ai țării care, de‑a lun­gul tim­pu­lui, ne-au ofe­rit lec­ția dem­ni­tă­ții și a patri­o­tis­mu­lui. Anul aces­ta, la data res­pec­ti­va, ne-am aflat sub res­tric­ți­i­le impu­se de sta­rea de urgen­ță. De ace­ea, luni, la ini­ția­ti­va pri­ma­ru­lui Radu Cris­ti­an, anga­ja­ții Direc­ți­ei Asis­ten­ță Soci­a­lă, împre­u­nă cu pre­șe­din­te­le fili­a­lei loca­le a Aso­ci­a­ți­ei Națio­na­le a Vete­ra­ni­lor de Răz­boi, Ale­cu Cru­du, s‑au depla­sat la domi­ci­li­ul fami­li­ei Ole­niuc, pen­tru a oferi o mică recom­pen­să dom­nu­lui Vasi­le Ole­niuc, ulti­mul vete­ran de răz­boi al ora­șu­lui nos­tru, în vâr­stă de 95 de ani.

Pe aceas­tă cale, îi mul­țu­mim încă o dată dom­nu­lui Ole­niuc, pen­tru con­tri­bu­ția sa la isto­ria țării noas­tre, pen­tru lec­ția dem­ni­tă­ții și cin­sti­rea între­gii națiuni.


Man­ga­lia News, 19.05.2020. (sur­sa: Direc­ția Asis­ten­ță Soci­a­lă Man­ga­lia).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele