Cercetătorii OncoGen au dezvoltat vaccinul pentru alergia la Ambrozia. În prezent, el se află în faza de microproducție. Următorul pas va fi începerea studiilor clinice

0
274

Onco­Gen: Știm că aștep­tați rezul­ta­te­le stu­di­i­lor pre­cli­ni­ce la vac­ci­nul împo­tri­va Covid-19. Noi vă ținem la curent, așa cum am făcut și până acum și urmea­ză să reve­nim cu un comu­ni­cat în acest sens.

Între timp, am pri­mit un număr mare de între­bări refe­ri­toa­re la vac­ci­nul pen­tru aler­gia la Ambro­zia. Vă putem spu­ne că:

1. Par­tea de cer­ce­ta­re-dezvol­ta­re pen­tru vac­ci­nul la aler­gia pro­vo­ca­tă de pole­nul de Ambro­zia a fost deja înche­ia­tă.

La Insti­tu­tul Onco­Gen din Timi­șoa­ra am dezvol­tat cel mai ino­va­tiv vac­cin de acest fel, la nivel euro­pean. Aces­ta con­ți­ne toa­te frag­men­te­le aler­ge­ni­ce esen­ți­a­le în dezvol­ta­rea răs­pun­su­lui imun.

În pre­zent, vac­ci­nul se află în faza de micro­pro­duc­ție. Urmă­to­rul pas va fi înce­pe­rea stu­di­i­lor cli­ni­ce.

2. Colec­ti­vul nos­tru stu­di­a­ză pole­nul de Ambro­zia și efec­te­le aces­tu­ia asu­pra sănă­tă­ții de pes­te 15 ani.

3. Am pus la punct cea mai mare bază de date de pacienți aler­gici din Româ­nia.

4. In 2008 am fost pri­mul colec­tiv care a atras aten­ția asu­pra aces­tui feno­men, al expu­ne­rii la pole­nul de Ambro­zia și al impac­tu­lui nega­tiv pe care îl are asu­pra stă­rii de sănă­ta­te a popu­la­ți­ei, inclu­siv asu­pra copi­i­lor.

5. Folo­sind date­le fur­ni­za­te în urma cer­ce­tă­ri­lor noas­tre s‑a fun­damen­tat par­tea medi­ca­lă nece­sa­ră legii pri­vind com­ba­te­rea Ambro­zi­ei (2018)

6. La Timi­șoa­ra, am reu­șit să pro­du­cem pen­tru pri­ma dată în Româ­nia aler­ge­ne­le recom­bi­na­te din pole­nul de Ambro­zia. Le-am tes­tat și sun­tem în faza de bre­ve­ta­re a două kituri de dia­gnos­tic mole­cu­lar bazat pe aler­ge­ne recom­bi­na­te din pole­nul de ambro­zia, unul de dia­gnos­tic sero­lo­gic (care să cre­as­că spe­ci­fi­ci­ta­tea și sen­si­bi­li­ta­tea tes­tă­rii pen­tru pacien­ții al căror dia­gnos­tic nu este posi­bil prin tes­te­le actu­a­le) și unul de măsu­ra­re a pre­zen­ței pole­nu­lui de Ambro­zia în aerul atmosfe­ric.

7. Cea mai impor­tant țin­tă, dezvol­ta­rea unui vac­cin bazat pe aler­ge­ne recom­bi­na­te din pole­nul de ambro­zia pen­tru tra­ta­men­tul pacien­ți­lor aler­gici la Ambro­zia, a tre­cut de faza de cer­ce­ta­re-dezvol­ta­re și este în faza de micro­pro­duc­ție. Este nece­sa­ră tre­ce­rea la stu­dii cli­ni­ce, care impli­că cos­turi mari și timp, dar știm că aler­go­lo­gia mole­cu­la­ră este vii­to­rul și tera­pia baza­tă pe aler­ge­ne recom­bi­na­te poa­te fi solu­ția pen­tru tra­ta­men­tul boli­lor aler­gi­ce.

Imu­no­te­ra­pia aler­gen-spe­ci­fi­că este una din­tre cele mai impor­tan­te arme ale medi­cu­lui aler­go­log în lup­ta cu boa­la, fiind con­si­de­ra­tă sin­gu­ra tera­pie care modi­fi­că evo­lu­ția bolii, reo­rien­tând răs­pun­sul imun al pacien­tu­lui spre tole­ran­ță. Avan­ta­je­le aces­tui vac­cin bazat pe teh­nici moder­ne de bio­lo­gie mole­cu­la­ră față de pre­pa­ra­te­le de imu­no­te­ra­pie aler­gen-spe­ci­fi­că afla­te pe pia­ță con­stă în îna­l­ta sa spe­ci­fi­ci­ta­te, lip­sa efec­te­lor secun­da­re indu­se de pre­pa­ra­te­le baza­te pe extrac­te aler­ge­ni­ce, numă­rul redus de admi­nis­trări, ceea ce îl va face mult mai efi­cient, mai bine tole­rat și va creș­te com­pli­an­ța pacien­ți­lor la tera­pie.

8. În Româ­nia, 25% din popu­la­ție sufe­ră de dife­ri­te aler­gii, iar din­tre aceștia 60% sunt aler­gici la Ambro­zia.

9. Toa­te aces­te rea­li­zări au fost posi­bi­le mul­țu­mi­tă unui colec­tiv con­dus de: Prof. Dr. Car­men Bunu (Coor­do­na­tor de Pro­iect) și sub îndru­ma­rea ști­in­ți­fi­că a Prof. Dr. Rudolf Valen­ta (Uni­ver­si­ta­tea din Vie­na), unul din­tre cei mai repu­tați aler­go­logi din lume.

Vom reve­ni cu mai mul­te infor­ma­ții des­pre acest vac­cin.

Mai mul­te deta­lii găsiți pe www.oncogen.ro/vaccin-alergia-la-ambrozia

Cre­dem în cer­ce­ta­rea româ­neas­că și mer­gem mai depar­te!


Man­ga­lia News, 07.05.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply