Centrul OncoGen, în parteneriat cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”, a câștigat competiția organizată de Ministerul Educației și Cercetării pentru dezvoltarea unui vaccin împotriva virusului SARS-nCov‑2

0
281

ANUNȚ IMPORTANT: Cen­trul Onco­Gen, în par­te­ne­ri­at cu Insti­tu­tul Națio­nal de Cer­ce­ta­re-Dezvol­ta­re Medi­co-Mili­ta­ră „Can­ta­cu­zi­no”, a câști­gat com­pe­ti­ția orga­ni­za­tă de Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei și Cer­ce­tă­rii, pen­tru dezvol­ta­rea unui vac­cin împo­tri­va viru­su­lui SARS-nCo­v‑2

La Onco­Gen sus­ți­nem dezvol­ta­rea cer­ce­tă­rii medi­ca­le și creș­te­rea com­pe­ti­ti­vi­tă­ții Româ­ni­ei. Avem încre­de­re în cer­ce­tă­to­rii români și în capa­ci­ta­tea lor de a schim­ba Româ­nia în bine.

Împre­u­nă, facem tot posi­bi­lul pen­tru a dezvol­ta pro­duc­ția de vac­ci­nuri în țara noas­tră, inclu­siv a vac­ci­nu­lui împo­tri­va Covid-19 dezvol­tat de Cen­trul Onco­Gen.

Avem con­vin­ge­rea că Insti­tu­tul Națio­nal de Cer­ce­ta­re-Dezvol­ta­re Medi­co-Mili­ta­ră „Can­ta­cu­zi­no” poa­te con­tri­bui sub­stan­ți­al la mate­ria­li­za­rea aces­tor obiec­ti­ve, prin reîn­ce­pe­rea pro­duc­ți­ei de vac­ci­nuri.

  • Cu aceas­tă oca­zie vă anun­țăm că Cen­trul Onco­Gen, în par­te­ne­ri­at cu Insti­tu­tul Națio­nal de Cer­ce­ta­re-Dezvol­ta­re Medi­co-Mili­ta­ră „Can­ta­cu­zi­no”, a câști­gat com­pe­ti­ția orga­ni­za­tă de Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei și Cer­ce­tă­rii pen­tru dezvol­ta­rea unui vac­cin împo­tri­va viru­su­lui SARS-nCo­v‑2.
  • Suma se ridi­ca la 3,5 mili­oa­ne RON și ne per­mi­te con­ti­nu­a­rea cer­ce­tă­ri­lor pen­tru vac­ci­nul împo­tri­va Covid-19 dezvol­tat de Cen­trul Onco­Gen și recu­nos­cut atât de Orga­ni­za­ția Mondi­a­lă a Sănă­tă­ții (OMS) cât și de Guver­nul Bri­ta­nic.

Pen­tru mai mul­te infor­ma­ții, vă invi­tăm pe site-ul nos­tru www.oncogen.ro

Noi mer­gem îna­in­te! 🇷🇴🇪🇺

#Onco­Gen #COVID19VACCINE #ONCOGENVACCINE #VACCINROMANESC


Man­ga­lia News, 26.05.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply