CAPITALA ROMÂNIEI A CÂȘTIGAT BĂTĂLIA LONGEVITĂȚII! DUMITRU COMĂNESCU (111 ani și 7 luni)​, Cel mai Vârstnic Cetățean al Municipiului București, a devenit, joi, Cel mai Vârstnic Bărbat al Planetei!

0
232

Pre­mi­at de Pri­mă­ria Capi­ta­lei, prin Cen­trul pen­tru Seni­ori al Muni­ci­pi­u­lui Bucu­rești în cadrul Pro­iec­tu­lui VIEȚI CENTENARE, bucu­reş­tea­nul este acum, con­form The Geron­to­lo­gy Resear­ch Gro­up (GRG) Cel mai Lon­ge­viv Băr­bat în Via­ță al Pla­ne­tei!

​Iată ce ne‑a decla­rat asea­ră, în exclu­si­vi­ta­te, dom­nul DUMITRU COMĂNESCU:

”Dra­gii mei, am pri­mit cu emo­ție ves­tea cea mare, dar, în pri­mul rând aș vrea să trans­mit con­do­lean­țe fami­li­ei fos­tu­lui lider mondi­al, Robert Wei­gh­ton. Mă simt ono­rat și bine­cu­vân­tat să fiu acum, ofi­ci­al, cel mai vâr­st­nic băr­bat din lume și să repre­zint Româ­nia la cel mai inalt nivel! Este incre­di­bil! Vreau să mul­țu­mesc tutu­ror celor care au fost ală­tu­ri de mine, care m‑au aju­tat și sus­ți­nut de‑a lun­gul ani­lor, fami­li­ei, pri­e­te­ni­lor și apro­pi­a­ți­lor. Dar mai ales, pen­tru tot, eu îi mul­țu­mesc lui Dum­ne­zeu, pen­tru că El a ales să fiu astăzi aici, pe pri­mul loc în cla­sa­men­tul celor mai în vâr­stă băr­bați din lume. Vă mul­tu­mesc pen­tru urări și gân­du­ri­le fru­moa­se, vă doresc mul­tă sănă­ta­te și sper ca dum­ne­a­voas­tră să mă depă­șiți!”.

La înce­pu­tul anu­lui, Guin­ne­ss World Recor­ds sta­bi­lea că pri­mii trei, cei mai vâr­st­nici băr­bați în via­ță ai Pla­ne­tei, erau japo­ne­zul Chi­tet­su Wata­na­be (năs­cut pe 5 mar­tie 1907), bri­ta­ni­cul Robert Wei­gh­ton (năs­cut pe 29 mar­tie 1908) și româ­nul DUMITRU COMĂNESCU (năs­cut pe 8 noiem­brie 1908). Din păca­te, în numai câte­va luni atât japo­ne­zul, cât și Cen­te­na­rul din Marea Bri­ta­nie s‑au stins din via­ță – aces­ta din urmă chiar ieri, 28 mai 2020, fiind bol­nav de can­cer.

Dis­tin­sul Cen­te­nar DUMITRU COMĂNESCU a fost pre­mi­at anul tre­cut de către Pri­ma­rul Gene­ral al Capi­ta­lei, Gabrie­la FIREA, în cadrul Pro­iec­tu­lui VIEȚI CENTENARE deru­lat prin ​Cen­trul pen­tru Seni­ori al Muni­ci­pi­u­lui Bucureşti​ CSMB, cu suma de 5.000 lei ​și o pla­che­tă ono­ri­fi­că drept „Oma­giu adus vie­ții şi con­tri­bu­ţi­ei la dezvol­ta­rea societăţ​i​i şi a comu­ni­tă­ţii Muni­ci­pi­u­lui Bucu­reşti şi ​ca ​o recu­noa­ş­te­re a res­pec­tu­lui și preţu­i­rii faţă de seni­o­rii bucu­reş­te­ni”. ​

În decem­brie 2018, atunci când am lan­sat pro­iec­tul VIEȚI CENTENARE,  am pri­mit o șan­să uni­că, ace­ea de a‑i ono­ra și de a le mul­țumi unor oameni de excep­ție, de a con­ști­en­ti­za mai bine sem­ni­fi­ca­ția vie­ții în sine, a tre­ce­rii noas­tre pe acest pământ, a lup­tei pen­tru supra­vie­țu­i­re în con­di­ții gre­le. Cen­te­na­rii sunt acei oameni care repre­zin­tă pen­tru noi, tine­re­le gene­ra­ții, mode­le dem­ne de urmat. Putem spu­ne că, prin dum­ne­a­lor, cei care au împli­nit vene­ra­bi­la vâr­sta de 100 de ani și mai mult, avem șan­sa de a pri­vi isto­ria în ochii lor, pen­tru că ei sunt ero­ii fără vâr­stă din pri­ma linie a vie­ții!”, a decla­rat Ale­xan­dra DOBRE, Direc­tor Gene­ral al Cen­tru­lui pen­tru Seni­ori al Muni­ci­pi­u­lui Bucu­rești.

Urma­re a demer­su­ri­lor efec­tu­a­te de CSMB, pe 29 iunie 2019, DUMITRU COMĂNESCU a fost decla­rat ofi­ci­al de către Direc­tia pen­tru Evi­den­ța Per­soa­ne­lor şi Admi­nis­tra­rea Baze­lor de Date din cadrul Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Inter­ne, “Cel mai vâr­st­nic cetă­ţean român al Muni­ci­pi­u­lui Bucu­reşti”.

DUMITRU COMĂNESCU s‑a năs­cut pe 8 noiem­brie 1908 la Pro­vi­ţa de Jos, comu­na Dră­gă­nea­sa, judeţul Pra­ho­va. A fost ingi­ner agro­nom şi unul din­tre cei mai valo­roşi fito­pa­to­logi, fiind dis­ci­po­lul fon­da­to­ru­lui Insti­tu­tu­lui de Cer­ce­tări Agro­no­mi­ce, Ghe­or­ghe Ione­scu Siseşti. Ini­ţi­al s‑a înscris la Facul­ta­tea de Mate­ma­ti­că, avându‑l pro­fe­sor pe unul din­tre cei mai valo­roşi mate­ma­ti­cieni ai tutu­ror tim­pu­ri­lor, Ghe­or­ghe Ţiţei­ca, pen­tru ca apoi să își găseas­că voca­ţia în dome­ni­ul cer­ce­tă­rii plan­te­lor. A absol­vit facul­ta­tea în 1933 şi a lucrat efec­tiv timp de 70 ani: în anul 2003 făcea ulti­ma exper­ti­ză fito­pa­tol­gi­că. Abia împli­ni­se 86 de ani când s‑a orga­ni­zat la Bucu­reşti un con­curs pen­tru expe­rţi agri­coli, dom­nul Comă­ne­scu s‑a apu­cat de învă­ţat şi, din zeci de can­di­da­ţi a luat locul 5 pe ţară, așa încât şi‑a pre­lun­git acti­vi­ta­tea… Secre­tul lon­ge­vi­tă­ţii sale a fost şi este dra­gos­tea pe care i‑o ofe­ră fami­lia, fiii, cei trei nepoţi şi doi stră­ne­poţi.

Remar­ca­bil este fap­tul că, deși dis­tan­ța­rea fizi­că dato­ra­tă pan­de­mi­ei COVID-19 nu a per­mis să fie ală­tu­ri de seni­o­rii cen­te­nari, așa cum și-ar fi dorit, echi­pa CSMB a comu­ni­cat în repe­ta­te rân­duri, onli­ne și a lan­sat în cadrul Pro­iec­tu­lui VIEȚI CENTENARE, Cam­pa­nia ”Via­ța la pute­rea 100”. Câți­va Cen­te­nari, prin­tre care și dom­nul DUMITRU COMĂNESCU au trans­mis îndem­nu­ri­le, încu­ra­jă­ri­le și mesa­je mobi­li­za­toa­re adre­sa­te celor care #aus­ta­ta­ca­să:  ”Niciu­na din gre­u­tă­ți­le vie­ții nu m‑a învins! Împre­u­nă vom tre­ce și pes­te asta!”.

Noi îl feli­ci­tăm pen­tru aceas­tă per­for­man­ță uni­că, îi urăm via­ţă lun­gă şi ne mân­drim cu Deca­nul de vâr­stă al Bucu­reş­ti­u­lui, al ţării, al lumii şi al une­ia din­tre cele mai fru­moa­se ini­ţi­a­ti­ve a Pri­ma­ru­lui Gene­ral, Gabrie­la FIREA!

Până în pre­zent sunt 110 bene­fi­ci­ari ai ​Proiectul​ui​ VIEȚI CENTENARE adre­sat tutu­ror seni­o­ri­lor care au împli­nit vâr­sta de cel puţin 100 de ani şi care au domi­ci­li­ul sta­bil în București​.


Man­ga­lia News, 30.05.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply