Bacalaureat 2020. A fost aprobat noul calendar de organizare și desfășurare a examenului național de Bacalaureat

0
221

Baca­la­u­re­at 2020. Moni­ca Ani­sie, minis­trul Edu­ca­ți­ei și Cer­ce­tă­rii, a apro­bat, prin ordin, noul calen­dar de orga­ni­za­re și des­fă­șu­ra­re a exa­me­nu­lui națio­nal de Baca­la­u­re­at — 2020. Docu­men­tul urmea­ză să fie publi­cat în Moni­to­rul Ofi­ci­al.

Ast­fel, potri­vit nou­lui ordin, în con­tex­tul epi­de­mi­o­lo­gic actu­al, se con­si­de­ră cen­tru de exa­men uni­ta­tea de învă­țământ la care s‑au înscris cel puțin 30 de can­di­dați pro­ve­niți din seria curen­tă și/sau din seri­i­le ante­ri­oa­re. Con­di­ți­i­le care tre­bu­ie înde­pli­ni­te pen­tru a fi cen­tru de exa­men sunt urmă­toa­re­le:

  • orga­ni­za­rea săli­lor de exa­men să se rea­li­ze­ze ast­fel încât în fie­ca­re sală, can­di­da­ții să fie repar­ti­zați la o dis­tan­ță de mini­mum 2 metri, unul față de celă­lalt, stân­ga / dreap­ta – față / spa­te;
  • săli­le de exa­men și săli­le în care își des­fă­șoa­ră acti­vi­ta­tea comi­sia din cen­trul res­pec­tiv se află, de regu­lă, în ace­eași clă­di­re;
  • săli­le dețin sis­te­me de supra­ve­ghe­re audio-video.

Până la data de 8 iunie 2020, Comi­sia jude­țea­nă de baca­la­u­re­at / a muni­ci­pi­u­lui Bucu­rești, va nomi­na­li­za cen­tre­le de exa­men din­tre uni­tă­ți­le de învă­țământ care înde­pli­nesc con­di­ți­i­le enu­me­ra­te mai sus și cen­tre­le zona­le de eva­lu­a­re, pre­cum și uni­tă­ți­le de învă­țământ aron­da­te aces­to­ra. Cen­tre­le zona­le de eva­lu­a­re se orga­ni­zea­ză pen­tru mini­mum 500 de can­di­dați și maxi­mum 1.000 de can­di­dați.

Ele­vii care se află în izo­la­re sau cei con­fir­mați pozi­tiv cu noul coro­na­vi­rus, dar și cei care au dife­ri­te afec­țiuni cro­ni­ce sau cei care pre­zin­tă un risc cres­cut de infecție/de a dezvol­ta com­pli­ca­ții aso­ci­a­te infec­ți­ei Sars-CoV‑2 vor sus­ți­ne pro­be­le pen­tru exa­me­nul națio­nal de Baca­la­u­re­at con­form unei pro­ce­duri spe­ci­a­le, ela­bo­ra­te de către Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei și Cer­ce­tă­rii și Minis­te­rul Sănă­tă­ții.

Echi­va­la­rea și recu­noaș­te­rea com­pe­ten­țe­lor ling­vis­ti­ce și digi­ta­le se vor rea­li­za în peri­oa­da 11–17 iunie 2020, con­form unei meto­do­lo­gii rea­li­za­te de Cen­trul Națio­nal de Poli­tici și Eva­lu­a­re în Edu­ca­ție și apro­ba­te prin ordin de minis­tru.

Pen­tru exa­me­nul națio­nal de Baca­la­u­re­at, supra­ve­ghe­rea pro­be­lor scri­se va fi asi­gu­ra­tă, pen­tru fie­ca­re sală de exa­men, de mini­mum un pro­fe­sor asis­tent. Comi­si­i­le jude­țe­ne de bacalaureat/a muni­ci­pi­u­lui Bucu­rești, comi­si­i­le de baca­la­u­re­at din cen­tre­le de  exa­men, comi­si­i­le de baca­la­u­re­at din cen­tre­le zona­le de eva­lu­a­re, comi­sia județeană/a muni­ci­pi­u­lui Bucu­rești de con­tes­ta­ții au obli­ga­ția apli­că­rii întoc­mai a tutu­ror pro­ce­du­ri­lor refe­ri­toa­re la asi­gu­ra­rea secu­ri­tă­ții igie­ni­co-sani­ta­re a ele­vi­lor și a între­gu­lui per­so­nal impli­cat în des­fă­șu­ra­rea exa­me­nu­lui națio­nal de Baca­la­u­re­at.


Man­ga­lia News, 25.05.2020. (sur­sa: MEC).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele