Autostrada Sibiu-Pitești | CNAIR a semnat contractul pentru proiectarea și execuția secțiunii 5 Curtea de Argeș — Pitești

0
596

Luni, 11 mai 2020, CNAIR SA a sem­nat con­trac­tul PROIECTARE ȘI EXECUȚIE AUTOSTRADA SIBIU — PITEȘTI, SECȚIUNEA 5, CURTEA DE ARGEȘ – PITEȘTI, KM 92+600 – KM 122+950” cu ofer­tan­tul cas­ti­ga­tor ASTALDI SpA (ITALIA).

Valoa­rea con­trac­tu­lui este de 1.710.277.069,34 lei fără TVA.

Tra­se­ul Sec­țiu­nii 5, este ampla­sat în jude­țul Argeș și are o lun­gi­me de 30,35 km.

Sur­sa de finan­ța­re: FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE.

În con­for­mi­ta­te cu pre­ve­de­ri­le con­trac­tu­a­le, dura­ta de rea­li­za­re a aces­tui con­tract este de 60  luni, respectiv:

- 12 luni peri­oa­da de pro­iec­ta­re și

- 48 de luni pen­tru exe­cu­ția lucrărilor.

Peri­oa­da de garan­ție a lucră­ri­lor ofer­ta­tă de ASTALDI SpA este de 120 de luni (10 ani.)

Tra­se­ul aces­tei sec­țiuni înce­pe în zona loca­li­tă­ţii Cur­tea de Arges si con­tiuă para­lel cu râul Argeș până la actu­a­la cen­tu­ră a Muni­ci­pi­u­lui Pitești.

Vite­za de pro­iec­ta­re este de 120 km/h, iar plat­for­ma autos­tră­zii este de 26,00 m lătime.

Prin­ci­pa­le­le lucrări de artă con­stau în con­struc­ția a 12 poduri, 1 via­duct, 6 pasa­je, 3 Noduri ruti­e­re, 1 Spa­țiu de Ser­vi­cii, 1 Cen­tru de Între­ti­ne­re și Coor­do­na­re, 1 Par­ca­re de Scur­tă Durată.

Rea­min­tim că în data de 14.04.2019, CNAIR a sem­nat con­trac­tu­al de pro­iec­ta­re și exe­cu­ție  pen­tru sec­țiu­nea 1, Sibiu – Boi­ța, în lun­gi­me de 13,17 km.

Pen­tru Sec­țiu­nea 2, Boi­ța — Cor­ne­tu, (inclu­siv Sec­țiu­nea 1, Lot 2) în lun­gi­me de 31.33 km (din care Sec­țiu­nea 2: 30,35 km și Sec­țiu­nea 1, Lot 2: 0.98 km) sunt în curs inves­ti­ga­ții geo­teh­ni­ce supli­men­ta­re, cu finan­ța­re din asis­ten­ța teh­ni­că acor­da­tă de către Minis­te­rul Fon­du­ri­lor Euro­pe­ne, urmând ca după efec­tu­a­rea aces­tor stu­dii, să se fina­li­ze­ze docu­men­ta­ția teh­ni­că și să fie dema­ra­tă pro­ce­du­ra de  atri­bu­i­re a con­trac­tu­lui de pro­iec­ta­re și execuție.

Sec­țiu­nea 3, Cor­ne­tu — Tig­ve­ni, în lun­gi­me: 37,40 km, are ca ter­men esti­mat pen­tru lan­sa­rea pro­ce­du­rii de lici­ta­ție a con­trac­tu­lui de pro­iec­ta­re și exe­cu­ție sfâr­și­tul lunii iunie 2020.

Pro­ce­du­ra de atri­bu­i­re a con­trac­tu­lui de pro­iec­ta­re și exe­cu­ție pen­tru Sec­țiu­nea 4, Tig­ve­ni — Cur­tea de Argeș este în deru­la­re (eva­lu­a­re ofer­te) și se esti­mea­ză fina­li­za­rea aces­te­ia la sfâr­ș­tul lunii mai 2020.


Man­ga­lia News, 12.05.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply