ATENȚIE, APICULTORI! Se fac plăți pentru Programul Național Apicol din perioada 2020 — 2022

0
155

Agen­ția de Plăți și Inter­ven­ție pen­tru Agri­cul­tu­ră (APIA) infor­mea­ză că a fost publi­ca­tă în Moni­to­rul Ofi­ci­al, Par­tea I nr. 362 din 06 mai 2020, Hotă­rârea Guver­nu­lui nr. 339 din 30 apri­lie 2020 pri­vind Pro­gra­mul Naţio­nal Api­col pen­tru peri­oa­da 2020–2022, a nor­me­lor de apli­ca­re, a valo­rii spri­ji­nu­lui finan­ci­ar, pre­cum și pen­tru sta­bi­li­rea unor măsuri de apli­ca­re a aces­te­ia.

Valoa­rea spri­ji­nu­lui finan­ci­ar alo­cat pen­tru Pro­gra­mul Naţio­nal Api­col pen­tru peri­oa­da 2020 — 2022 este de 150.628 mii lei, din care suma de 75.314 mii lei repre­zin­tă con­tri­bu­ţia Uniu­nii Euro­pe­ne la pro­gra­me­le api­co­le naţio­na­le, potri­vit pre­ve­de­ri­lor Deci­zi­ei Comi­si­ei Euro­pe­ne nr. 974 din 12 iunie 2019 de apro­ba­re a pro­gra­me­lor naţio­na­le de îmbu­nă­tă­ţi­re a pro­du­cţi­ei şi comer­ci­a­li­ză­rii pro­du­se­lor api­co­le pre­zen­ta­te de sta­te­le mem­bre în teme­iul Regu­la­men­tu­lui (CE) nr. 1308/2013 al Par­la­men­tu­lui Euro­pean şi al Con­si­li­u­lui şi dis­tri­bu­i­tă ast­fel:

a) pen­tru anul 2020: 50.210 mii lei;

b) pen­tru anul 2021: 50.232 mii lei;

c) pen­tru anul 2022: 50.186 mii lei.

Soli­ci­tan­ții for­me aso­ci­a­ti­ve api­co­le legal con­sti­tu­i­te care soli­ci­tă spri­jin pen­tru măsu­ri­le A1-A5, pre­cum și api­cul­to­rii care soli­ci­tă spri­jin pen­tru măsu­ra C.4 vor trans­mi­te, prin inter­me­di­ul  mij­loa­ce­lor elec­tro­ni­ce, la Cen­tre­le judeţe­ne APIA şi al Cen­tru­lui Muni­ci­pi­u­lui Bucu­reşti, Cere­ri­le de inten­ție înso­ți­te de docu­men­te­le jus­ti­fi­ca­ti­ve până la data de 26 mai 2020.

For­mu­la­rul cere­rii de intenţie împre­u­nă cu alte infor­ma­ţii deta­li­a­te pri­vind acce­sa­rea Pro­gra­mu­lui Naţio­nal Api­col se regă­sesc pos­ta­te pe site-ul APIA www.apia.org.ro.

Numai soli­ci­tanţii care vor depu­ne cere­rea de inten­ție pen­tru măsu­ri­le menţio­na­te mai sus  au drep­tul să depu­nă cere­rea de pla­tă prin care se va soli­ci­tă spri­jin pen­tru ace­la­şi produs/produse din cere­rea de intenţie.  

Cere­ri­le de pla­tă pen­tru toa­te măsu­ri­le pre­vă­zu­te în actul nor­ma­tiv se vor depu­ne până la ter­me­nul limi­tă de 1 august 2020.

Regle­men­tă­ri­le nou intro­du­se faţă de pro­gra­me­le ante­ri­oa­re sunt urmă­toa­re­le:

- finanţa­rea măsu­ri­lor de asis­tenţă teh­ni­că şi con­sul­tanţă de spe­cia­li­ta­te, măsu­ri­lor de pro­mo­va­re a api­cul­tu­rii şi a pro­du­se­lor api­co­le şi cele pri­vind achi­zi­ţia echi­pa­men­te­lor de pro­ce­sa­re a cerii şi amba­la­re a mie­rii;

- pen­tru acţiu­nea rațio­na­li­za­rea transhu­man­ței / stu­pă­ri­tu­lui pas­to­ral-achi­zi­ţio­na­rea de acce­so­rii api­co­le a fost apro­ba­tă achi­zi­ţia unel­te­lor api­co­le şi echi­pa­men­te­lor de pro­te­cţie pre­cum şi mij­loa­ce­lor de trans­port api­col fără auto­pro­pul­sie şi de încăr­ca­re-des­căr­ca­re a stu­pi­lor nece­sa­re pen­tru depla­sa­rea în pas­to­ral;

- decon­ta­rea ana­li­ze­lor fizi­co-chi­mi­ce/re­zi­duuri în vede­rea ates­tă­rii cali­tă­ţii mie­rii în sco­pul îmbu­nă­tă­ţi­rii cali­tă­ţii pro­du­se­lor api­co­le şi unei mai bune valo­ri­fi­cări a aces­to­ra pe pia­ţă.

De ase­me­nea pe lân­gă acţiu­ni­le nou intro­du­se au fost regle­men­ta­te: bene­fi­ci­a­rii, soli­ci­tanţii şi con­di­ţi­i­le de eli­gi­bi­li­ta­te pen­tru fie­ca­re acţiu­ne în par­te pre­cum şi moda­li­ta­tea de acce­sa­re şi de decon­ta­re a spri­ji­nu­lui finan­ci­ar în cadrul Pro­gra­mu­lui Naţio­nal Api­col.

Pro­gram Naţio­nal Api­col pen­tru peri­oa­da 2020 – 2022 are drept scop îmbu­nă­tă­ți­rea pro­duc­ți­ei și comer­ci­a­li­ză­rii pro­du­se­lor api­co­le prin acor­da­rea api­cul­to­ri­lor de spri­jin finan­ci­ar.


Man­ga­lia News, 13.05.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele