Admiterea în învățământul liceal de stat. Noul calendar privind organizarea și desfășurarea admiterii, pentru anul școlar 2020–2021

0
391

Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei și Cer­ce­tă­rii: Ordi­nul de minis­tru nr. 4.317/2020, prin care a fost apro­bat Calen­da­rul actu­a­li­zat al orga­ni­ză­rii și des­fă­șu­ră­rii admi­te­rii în învă­țămân­tul liceal de stat pen­tru anul șco­lar 2020–2021, va fi publi­cat în Moni­to­rul Ofi­ci­al.

În con­tex­tul epi­de­mi­o­lo­gic actu­al, ședințele/acțiunile de instru­i­re cu părin­ții și ele­vii pen­tru pre­zen­ta­rea pro­ce­du­ri­lor de admi­te­re și a pla­nu­lui de șco­la­ri­za­re, pre­cum și cele pen­tru com­ple­ta­rea opțiu­ni­lor în fișe­le de înscri­e­re de către absol­ven­ții cla­sei a VIII‑a și de către părin­ții aces­to­ra pot fi orga­ni­za­te în uni­ta­tea de învă­țământ sau prin mij­loa­ce elec­tro­ni­ce de comunicare–telefon, e‑mail, vide­o­con­fe­rin­ță. Admi­te­rea can­di­da­ți­lor pe locu­ri­le spe­ci­a­le pen­tru rromi se va face com­pu­te­ri­zat, într‑o sesiu­ne dis­tinc­tă.

Media de admi­te­re, în baza căre­ia se rea­li­zea­ză înscri­e­rea în cla­sa a IX‑a de liceu a absol­ven­ți­lor învă­țămân­tu­lui gim­na­zi­al, se cal­cu­lea­ză ca medie pon­de­ra­tă între media gene­ra­lă la exa­me­nul de eva­lu­a­rea națio­na­lă (80%) și media gene­ra­lă de absol­vi­re a cla­se­lor V‑VIII (20%).

În data de 27 mai 2020, pri­ma zi din noul calen­dar de admi­te­re, se afi­șea­ză ofer­ta de școlarizare/de for­ma­re pro­fe­sio­na­lă, con­cre­ti­za­tă în pro­fi­luri, dome­nii și cali­fi­cări pro­fe­sio­na­le pen­tru învă­țămân­tul liceal, fili­e­ra teh­no­lo­gi­că.

Înscri­e­rea pen­tru pro­be­le de apti­tu­dini se va rea­li­za în peri­oa­da 2–5 iunie.

Com­ple­ta­rea opțiu­ni­lor în fișe­le de înscri­e­re, de către absol­ven­ții cla­sei a VIII‑a și de către părin­ții aces­to­ra, se va rea­li­za în peri­oa­da 2–6 iulie 2020, iar repar­ti­za­rea com­pu­te­ri­za­tă va avea loc în data de 10 iulie 2020.

Calen­da­rul com­plet al admi­te­rii în învă­țămân­tul liceal de stat este dis­po­ni­bil AICI.

Pro­be­le de apti­tu­dini orga­ni­za­te pen­tru admi­te­rea în lice­e­le voca­țio­na­le vor fi apre­cia­te ast­fel:

La pro­fi­lu­ri­le artis­tic, spor­tiv, teo­lo­gic și pen­tru spe­cia­li­za­rea filo­lo­gie — lice­ul Wal­dorf-apre­ci­e­rea pro­be­lor de apti­tu­dini se face prin note.

La pro­fi­lu­ri­le peda­go­gic și mili­tar, apre­ci­e­rea pro­be­lor de apti­tu­dini se face pe bază de cali­fi­ca­tiv: admis/respins.

Pro­be­le de apti­tu­dini din cadrul exa­me­nu­lui de admi­te­re în învă­țămân­tul voca­țio­nal se vor des­fă­șu­ra ast­fel:

Pen­tru pro­fi­lul Artis­tic — arte vizu­a­le: spe­cia­li­ză­ri­le Arte plas­ti­ce, Arte deco­ra­ti­ve, Arhi­tec­tu­ră, Arte ambien­ta­le, Design, Con­ser­va­re — res­ta­u­ra­re bunuri cul­tu­ra­le: eva­lu­a­rea unui por­to­fo­liu de lucrări.

Pen­tru pro­fi­lul artis­tic, spe­cia­li­za­rea Muzi­că — Sec­ția Instru­men­ta­lă și Sec­ția Artă voca­lă inter­pre­ta­ti­vă, se va des­fă­șu­ra pe baza eva­luă­rii unei înre­gis­trări audio-video a reper­to­ri­u­lui instrumental/vocal. Pro­be­le de apti­tu­dini din cadrul exa­me­nu­lui de admi­te­re în învă­țămân­tul liceal voca­țio­nal, pro­fil artis­tic, spe­cia­li­za­rea Muzi­că-Sec­ția Teo­re­ti­că se vor sus­ți­ne on-line, pe una din plat­for­me­le comu­ni­ca­te de uni­ta­tea de învă­țământ care orga­ni­zea­ză pro­be­le.

Pen­tru pro­fi­lul artis­tic, spe­cia­li­za­rea Core­gra­fie, pen­tru absol­ven­ții cla­se­lor a VIII‑a, spe­cia­li­za­rea Core­gra­fie se echi­va­lea­ză cu media arit­me­ti­că a medi­i­lor gene­ra­le obți­nu­te de can­di­dat în ulti­mul an de stu­diu la dis­ci­pli­ne­le Dans Cla­sic și Dans româ­nesc. Pen­tru absol­ven­ții învă­țămân­tu­lui gim­na­zi­al, altul decât spe­cia­li­za­rea Core­gra­fie, pro­ba de apti­tu­dini con­stă în eva­lu­a­rea unei înre­gis­trări pe suport CD/DVD (audio-video) trans­mi­se de can­di­dat.

Pen­tru pro­fi­lul artis­tic, spe­cia­li­za­rea Arta Acto­ru­lui, exa­me­nul de admi­te­re se va rea­li­za pe baza eva­luă­rii unei înre­gis­trări pe un CD/DVD (audio-video) cu evo­lu­ția can­di­da­tu­lui, con­form cerin­țe­lor con­ți­nu­tu­lui pro­be­lor.

Pen­tru pro­fi­lul peda­go­gic — toa­te spe­cia­li­ză­ri­le — eva­lu­a­rea și cer­ti­fi­ca­rea apti­tu­di­ni­lor se vor rea­li­za prin eli­be­ra­rea unei fișe de apti­tu­dini, de către uni­ta­tea de învă­țământ în care este înma­tri­cu­lat can­di­da­tul în cla­sa a VIII‑a.

Fișa de apti­tu­dini va con­ți­ne urmă­toa­re­le:

a) tipu­ri­le de apti­tu­dini — de comu­ni­ca­re, artis­ti­ce și fizi­ce — și dis­ci­pli­na în ale cărei pro­gra­me șco­la­re este cuprins fie­ca­re tip de apti­tu­dini: lim­ba și lite­ra­tu­ra româ­nă, edu­ca­ție vizu­a­lă, edu­ca­ție muzi­ca­lă, edu­ca­ție fizi­că și sport;

b) media gene­ra­lă a cla­se­lor V‑VIII, la dis­ci­pli­ne­le: lim­ba și lite­ra­tu­ra româ­nă, edu­ca­ție vizu­a­lă, edu­ca­ție muzi­ca­lă, edu­ca­ție fizi­că și sport;

c) media gene­ra­lă a cla­se­lor V‑VIII, la pur­ta­re;

d) cali­fi­ca­ti­vul — Admis/Respins, la pro­fi­lul peda­go­gic;

Pen­tru pro­fi­lul teo­lo­gic,  se vor sus­ți­ne urmă­toa­re­le pro­be:

a) un interviu/colocviu/probă ora­lă, eva­lu­a­te cu cali­fi­ca­tiv admis/respins;

b) o pro­bă de veri­fi­ca­re a cunoș­tin­țe­lor reli­gi­oa­se, eva­lu­a­tă cu notă;

Pen­tru pro­fi­lul mili­tar, se pot înscrie can­di­da­ții care au fost decla­rați „Admiși” la selec­ția orga­ni­za­tă în cen­tre­le zona­le de selec­ție și orien­ta­re.

La învă­țămân­tul liceal Wal­dorf, spe­cia­li­za­rea filo­lo­gie, nota fina­lă la pro­be­le de apti­tu­dini va rezul­ta din media arit­me­ti­că a medi­i­lor gene­ra­le pen­tru cla­se­le V‑VIII obți­nu­te la dis­ci­pli­ne­le: lim­ba și lite­ra­tu­ra română/limba și lite­ra­tu­ra mater­nă (după caz), edu­ca­ție plas­ti­că și edu­ca­ție muzi­ca­lă. Nota fina­lă mini­mă de pro­mo­va­re a pro­be­lor de apti­tu­dini tre­bu­ie să fie 7 (șap­te).

Pen­tru pro­fi­lul spor­tiv, înscri­e­rea can­di­da­ți­lor este con­di­țio­na­tă de exis­ten­ța avi­zu­lui medi­cal, cu spe­ci­fi­ca­ția „Apt pen­tru efort fizic/Clinic sănă­tos”, favo­ra­bil prac­ti­că­rii dis­ci­pli­nei spor­ti­ve, eli­be­rat cu maxi­mum 10 zile lucră­toa­re îna­in­te de înscri­e­re – con­di­ție eli­mi­na­to­rie.

De ase­me­nea, o altă con­di­ție eli­mi­na­to­rie este ace­ea ca ele­vul să deți­nă un docu­ment prin care să se ates­te că prac­ti­că orga­ni­zat, de cel puțin un an calen­da­ris­tic, dis­ci­pli­na spor­ti­vă pen­tru care se con­sti­tu­ie cla­sa. Nota fina­lă la pro­be­le de apti­tu­dini se va echi­va­la cu media gene­ra­lă la dis­ci­pli­na edu­ca­ție fizică/pregătire spor­ti­vă prac­ti­că din cla­se­le V‑VIII, cal­cu­la­tă ca media arit­me­ti­că a medi­i­lor anu­a­le la aceas­tă dis­ci­pli­nă.

Meto­do­lo­gia com­ple­tă, pen­tru fie­ca­re pro­bă în par­te, pen­tru admi­te­rea în lice­e­le voca­țio­na­le este dis­po­ni­bi­lă AICI.

În ace­lași timp, prin ordi­nul de minis­tru nr. 4.325/2020, publi­cat în Moni­to­rul Ofi­ci­al nr. 4.325/22.05.2020, a fost adop­tat și calen­da­rul admi­te­rii în învă­țămân­tul pro­fe­sio­nal de stat și în învă­țămân­tul dual pen­tru anul șco­lar 2020–2021. Potri­vit aces­tui docu­ment, peri­oa­da de înscri­e­re va înce­pe pe 29 iunie.

Pri­ma eta­pă a admi­te­rii în învă­țămân­tul pro­fe­sio­nal de stat (înscri­e­re — afi­șa­re rezul­ta­te) este pro­gra­ma­tă în peri­oa­da 29 iunie — 10 iulie, iar a doua eta­pă (înscri­e­re — afi­șa­re rezul­ta­te) între 22 și 28 iulie. Deta­lii supli­men­ta­re găsițAICI.


Man­ga­lia News, 26.05.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply