Academia Română — Punct de vedere privind situația creată în jurul pilonului românesc al infrastructurii ELI-NP

0
333

Recen­te­le eve­ni­men­te din jurul pro­iec­tu­lui de infras­truc­tu­ră de cer­ce­ta­re pane­u­ro­pea­nă dis­tri­bu­i­tă Extre­me Light Infras­truc­tu­re (ELI) ne deter­mi­nă să luăm act cu îngri­jo­ra­re de pre­siu­ni­le, medi­a­ti­ce și poli­ti­ce, asu­pra pilo­nu­lui româ­nesc al aces­tei infras­truc­turi – ELI-Nuclear Phy­sics (ELI-NP). Aces­tea aduc gra­vă atin­ge­re valo­ri­lor și sco­pu­ri­lor pro­mo­va­te prin imple­men­ta­rea aces­tu­ia în Româ­nia și pot pune sub sem­nul între­bă­rii efor­tu­ri­le făcu­te de toți cei impli­cați pen­tru cre­a­rea și con­so­li­da­rea unui Spa­țiu Comun al Cer­ce­tă­rii în Euro­pa.

Pro­iec­tul ELI a fost pro­pu­ne­rea Fran­ței, la ini­ția­ti­va pro­fe­so­ru­lui Gerard Mou­rou, lau­re­a­tul Nobel pen­tru Fizi­că 2018, pen­tru pri­ma Foa­ie de par­curs a Foru­mu­lui Stra­te­gic Euro­pean pen­tru Infras­truc­turi de Cer­ce­ta­re (eng. ESFRI) din anul 2006. Până în anul 2009, cu spri­ji­nul Comi­si­ei Euro­pe­ne, orga­ni­za­ții de cer­ce­ta­re din 13 țări – Fran­ța, Ger­ma­nia, Ita­lia, Marea Bri­ta­nie, Repu­bli­ca Cehă, Unga­ria, Româ­nia, Spa­nia, Por­tu­ga­lia, Bul­ga­ria, Gre­cia, Litu­a­nia, Polo­nia – au rea­li­zat un par­te­ne­ri­at pen­tru a pre­găti imple­men­ta­rea și a oferi solu­ții de rezol­va­re a pro­ble­me­lor ști­in­ți­fi­ce, teh­no­lo­gi­ce, finan­ci­a­re și lega­le pe care un pro­iect de o ase­me­nea nou­ta­te și anver­gu­ră le-ar putea întâm­pi­na.

Pe baza solu­ți­i­lor și reco­man­dă­ri­lor aces­tui pro­iect, în decem­brie 2009, trei țări noi mem­bre ale UE – Repu­bli­ca Cehă, Unga­ria și Româ­nia – în cadrul Con­si­li­u­lui Com­pe­ti­ti­vi­ta­te și-au asu­mat găz­du­i­rea și con­stru­i­rea, din fon­duri struc­tu­ra­le, a celor trei piloni ai infras­truc­tu­rii de cer­ce­ta­re dis­tri­bu­i­te ELI.

Înce­pând cu anul 2010, ELI-NP, împre­u­nă cu cele­lal­te două com­po­nen­te din Unga­ria (ELI-ALPS) și Cehia (ELI-Beam­li­nes), ală­tu­ri de orga­ni­za­ții repre­zen­ta­ti­ve de cer­ce­ta­re din Ita­lia, Ger­ma­nia, Fran­ța, Marea Bri­ta­nie, au con­sti­tu­it un par­te­ne­ri­at având per­so­na­li­ta­te juri­di­că, ELI-Deli­ve­ry Con­sor­ti­um (ELI-DC), în sco­pul ope­ră­rii și uti­li­ză­rii infras­truc­tu­rii ELI, după fina­li­za­rea imple­men­tă­rii celor trei pro­iec­te, sub for­ma unui ELI-ERIC. ERIC este, con­form legi­sla­ți­ei euro­pe­ne, un con­sor­țiu euro­pean pen­tru o infras­truc­tu­ră de cer­ce­ta­re având per­so­na­li­ta­te juri­di­că, iar ca acțio­nari sta­te mem­bre UE sau aso­ci­a­te, care se obli­gă să finan­țe­ze acce­sul comu­ni­tă­ții ști­in­ți­fi­ce la uti­li­za­rea infras­truc­tu­rii. Prin­ci­pa­le­le bene­fi­cii ale aces­tei for­me de orga­ni­za­re sunt scu­ti­rea de TVA a chel­tu­ie­li­lor pen­tru ope­ra­rea infras­truc­tu­rii și adop­ta­rea pro­pri­i­lor reguli și pro­ce­duri de achi­zi­ție pen­tru bunu­ri­le și ser­vi­ci­i­le nece­sa­re func­țio­nă­rii infras­truc­tu­rii.

ELI-NP, a cărui con­struc­ție la Măgu­re­le a înce­put în anul 2012, după obți­ne­rea apro­bă­ri­lor nece­sa­re din par­tea auto­ri­tă­ți­lor națio­na­le și Comi­si­ei Euro­pe­ne, insti­tu­ția gaz­dă și res­pon­sa­bi­lă fiind Insti­tu­tul Națio­nal de Cer­ce­ta­re Dezvol­ta­re pen­tru Fizi­că și Ingi­ne­rie Nuclea­ră – Horia Hulu­bei (IFIN-HH), repre­zin­tă o inves­ti­ție a Româ­ni­ei din fon­duri struc­tu­ra­le și fon­duri de la buge­tul de stat, în valoa­re de 310 mil. Euro.

Cen­trul ELI-NP con­stru­it la Măgu­re­le cu efor­turi și dăru­i­re remar­ca­bi­le de către echi­pa con­du­să de cole­gul nos­tru, Acad. Nico­lae-Vic­tor Zam­fir, este pen­tru noi toți, o dova­dă a capa­ci­tă­ții Româ­ni­ei de a rea­li­za pro­iec­te de exce­len­ță și de a fi un par­te­ner res­pec­tat în cer­ce­ta­rea ști­in­ți­fi­că la fron­ti­e­ra cunoaș­te­rii. Prin ELI-NP se demon­strea­ză, încă o dată, că cer­ce­ta­rea româ­neas­că are capa­bi­li­ta­tea să-și exploa­te­ze poten­ți­a­lul și edu­ca­ția deo­se­bi­te și să fie un model inspi­ra­țio­nal pen­tru tână­ra gene­ra­ție și pen­tru soci­e­ta­te.

Urmă­rind îndea­proa­pe cu satis­fac­ție deo­se­bi­tă suc­ce­sul și rea­li­ză­ri­le ELI-NP, apre­cia­te de actori impor­tanți în dome­ni­ul cer­ce­tă­rii ști­in­ți­fi­ce mondi­a­le, Biro­ul Pre­zi­di­u­lui Aca­de­mi­ei Româ­ne nu poa­te rămâ­ne indi­fe­rent la acțiu­ni­le con­cer­ta­te de dis­cre­di­ta­re a Româ­ni­ei, Cen­tru­lui ELI-NP și con­du­ce­rii insti­tu­ți­ei care a asi­gu­rat con­struc­ția aces­tui cen­tru. Dez­a­vuăm cu tărie ast­fel de mani­fes­tări, a căror viru­len­ță și lip­să de eti­că nu pot decât să pla­se­ze auto­rii aces­to­ra în sfe­ra unor inte­re­se obs­cu­re, care aduc pre­ju­di­cii gra­ve Româ­ni­ei, și care se situ­ea­ză în afa­ra nor­me­lor și valo­ri­lor una­nim accep­ta­te în comu­ni­ta­tea ști­in­ți­fi­că.

Ne expri­măm con­vin­ge­rea că demer­sul nos­tru va avea eco­ul potri­vit în rân­dul soci­e­tă­ții și la nive­lul auto­ri­tă­ți­lor româ­nești și că ast­fel de acțiuni nu își vor mai găsi locul în Euro­pa.

Biro­ul Pre­zi­di­u­lui Aca­de­mi­ei Româ­ne, mai 2020.


Man­ga­lia News, 25.05.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply